Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Huvudutvärderingar (externa programspecifika utvärderingar)

Om utvärderingarna

En viktig del i fakultetens kvalitetssystem är att externa bedömargrupper granskar och utvärderar utbildningarna kvalitet. Fakultetens examensgrundade utbildningar ska utvärderas vart sjätte år, enligt fakultetens kvalitetsplan.

Utvärderingarna ska vara:

 • Utvecklings- och kvalitetsdrivande.
 • Beakta lärandemiljöns och utbildningarnas styrkor, utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
 • Vara rådgivande inför planeringen av det framtida kvalitetsutvecklingsarbetet inom utbildningarna.

Utvärderingar 2023

Under år 2023 genomfördes de första huvudutvärderingarna. 

Fakultetens examensgrundande utbildningar delades in i åtta olika områden och för varje område tillsattes en extern bedömargrupp, som bestod av tre sakkunniga. Respektive bedömargrupp utvärderade alla utbildningar inom sitt område samtidigt. I deras uppdrag ingick bland annat att granska och analysera institutionernas underlag, planera och genomföra besök samt skriva utlåtanden om utbildningarna. Utifrån dessa utlåtanden ska institutionerna ta fram utvecklingsplaner med förslag på åtgärder.

Examen på grundnivå

Naturvetenskapligt kandidatprogram, huvudområde:
 • Biologi 
 • Fysik
 • Geologi 
 • Kemi 
 • Matematik
 • Miljövetenskap 
 • Molekylärbiologi 
 • Naturgeografi och ekosystemvetenskap 

Examen på avancerad nivå

Huvudområde:
 • Astrofysik
 • Bioinformatik
 • Biologi
 • Fysik
 • Geologi
 • Geomatik
 • Geografisk informationsvetenskap
 • Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning
 • Kemi
 • Matematisk statistik
 • Matematik
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Miljövetenskap
 • Molekylärbiologi
 • Naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Tillämpad klimatstrategi

Sjukhusfysikerexamen

Sjukhusfysikerexamen/ Naturvetenskaplig masterexamen i huvudområdet medicinsk strålningsfysik

Varje bedömargrupp bestod av tre sakkunniga personer som hade följande roller:

 • En huvudgranskare
 • En bigranskare
 • En studentgranskare

Kompetens inom gruppen:

 • En vetenskapligt och pedagogiskt kompetent person från ett annat lärosäte.
 • En person som antingen är en vetenskapligt och pedagogiskt kompetent person från ett annat lärosäte, eller en arbetslivsrepresentant.
 • En student med kompetens inom ämnesområdet och som studerar vid ett annat lärosäte.

Gruppens uppdrag:

 • Granska och analysera institutionernas underlag inför besöket.
 • Förbereda frågor inför minst ett besök, och medverka i besök.
 • Färdigställa utlåtande i tid och medverka i eventuella återkopplingsmöten.

 • 1 mars 2023: Institutionernas underlag och övrigt material gjordes tillgängligt för respektive bedömargrupp.
 • 15 augusti 2023: Bedömargrupperna gav ett skriftligt utlåtande om utbildningarnas kvalitet.
 • Våren 2024: Institutionerna färdigställde utvecklingsplaner som är baserade på respektive bedömargrupps utlåtande.
 • Plan för hösten 2024: Institutionernas utvecklingsplaner och åtgärderna som föreslås där ska följas upp under verksamhetsdialogerna under hösten 2024.

Underlagets två delar

Underlaget bestod av:

 • En programspecifik självvärdering från respektive institution.
 • Beskrivningar av fakultetens övergripande kvalitetsarbete inklusive länkar till centrala dokument.

Om bedömargrupperna efterfrågade mer eller kompletterande material togs detta fram av institutionerna eller fakultetskansliet under processens gång.

Den programspecifika självvärderingen

Självvärderingen omfattade tre bedömningsområden, som utgår från högskolelagen och högskoleförordningen, UKÄ:s vägledningar för kvalitetsarbete, och Lunds universitets kriterier för kvalitetsgranskning.

Bedömningsområden
 • Förutsättningar (inklusive personal, utbildningsmiljö, infrastruktur, studentstöd och läranderesurser samt genomförande av utbildning inom planerad studietid).
 • Utformning, genomförande och resultat (inklusive måluppfyllelse och uppföljning, åtgärder och återkoppling).
 • Arbetsliv och samverkan.

Nedan kan du läsa sammanfattningar av bedömargruppernas utlåtanden. Sammanfattningarna är ordnade per institution.

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik

Biologiska institutionen 

Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Fysiska institutionen

Geologiska institutionen

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Kemiska institutionen 

Matematikcentrum

Fakulteten har gett institutionerna i uppdrag att analysera bedömargruppernas utlåtanden och utifrån dessa skapa en utvecklingsplan per institution. Planen ska innehålla institutions- och utbildningsspecifika åtgärder inom respektive bedömningsområde.

En del åtgärder kommer även att hanteras gemensamt på fakultetsnivå, i första hand i fakultetens utbildningsnämnd.

Mer information om utvecklingsplanerna kommer under 2024.