Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhetsdialogen 2020 ”Lika villkor, hållbar utveckling och doktorandperspektivet”

Här kan du läsa en sammanställning av utfallet av verksamhetsdialogen som handlade om lika villkor, hållbar utveckling och doktorandperspektivet. Dialogen hölls i september 2020 mellan företrädare för fakulteten, institutionerna och doktoranderna.

Årets utvärderingar fokuserade på de tre bedömningsområdena lika villkor, hållbar utveckling och doktorandperspektivet, och omfattade samtliga av fakultetens utbildningar på forskarnivå. Två av bedömningsområdena – lika villkor och hållbar utveckling – ingick även i granskningen av utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå.

Extern granskning av bedömningsområdet lika villkor

Liisa Husu vid Örebro universitet utsågs till extern sakkunnig med uppdrag att göra en översyn av kvaliteten på fakultetens utbildningar inom bedömningsområdet lika villkor. Hennes rapport har försenats, bland annat på grund av coronavirus-pandemin (mer information kommer).

Utvecklingsplaner och särskilda utvecklingsprojekt

Eftersom den externa översynen är försenad är årets utvecklingsplaner vid institutionerna helt baserade på självvärderingar och den återkoppling som fakulteten och doktoranderna har gett.

Lika villkor

Alla institutionerna har föreslagit åtgärder för att utveckla utbildningarna inom området lika villkor. Vid dialogerna framkom bland annat behov av bättre kompetens inom området hos medarbetarna. En del av det behovet fylls av den högskolepedagogiska kursen ”Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik”, men alla har ännu inte fått möjlighet att gå kursen. Läs mer om kursen på webbsidan om högskolepedagogisk utbildning.

Fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå har, i samarbete med fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor, också påbörjat ett tvillingprojekt för att undersöka om forskarutbildningens upplägg påverkar att kvinnor i högre utsträckning än män lämnar akademin efter doktorsexamen, och hur detta i så fall kan åtgärdas. Johanna Stadmark har utsetts till utredare och projektledare.

Liisa Husus rapport kan komma att påvisa ytterligare behov av insatser.

Hållbar utveckling

När det gäller hållbar utveckling finns stor diversitet bland ämnena vid fakulteten. Det saknas en gemensam introduktion till de globala målen, vilket fakulteten har åtagit sig att utreda förutsättningarna för att inrätta.

Doktorandperspektivet

Coronaviruspandemins konsekvenser belyste vissa utmaningar när det gäller arbetsmiljödelen av doktorandperspektivet. Följande framkom:

  • Bristande information om företagshälsovården och andra stöd som finns.
  • Svårigheter att nå ut till doktoranderna med information om vad som gäller för förlängning av studiefinansieringstid.
  • Isolering och andra psykosociala utmaningar, vilka verkar ha drabbat utländska doktorander särskilt hårt.

Nämnden för utbildning på forskarnivå har planerat flera projekt för att hantera dessa utmaningar, till exempel:

  • Ett gemensamt projekt med Lunds Naturvetarkår LUNA och Naturvetenskapliga doktorandrådet NDR för att hantera oro och stress.
  • En programyta på engelska i lärplattformen Canvas, som syftar till att möjliggöra för direkt kommunikation med doktoranderna.

När det gäller doktorandinflytandet har tyvärr den omfattande internationaliseringen av fakultetens utbildning på forskarnivå inneburit en utmaning att hitta doktorandkandidater till platserna i universitetets beredande och beslutande organ där det finns krav på kunskaper i det svenska språket, vilket fakulteten kommer att arbeta med och följa upp i samband med verksamhetsdialogerna.

Inrättande och avveckling av utbildning

I samband med verksamhetsdialogerna framkom inga behov av att diskutera inrättande eller avveckling av utbildning på forskarnivå.

Sammanställningsrapport

För studenter och anställda finns en mer detaljerad sammanställning av utfallet från verksamhetsdialogerna tillgänglig på fakultetens SharePoint-sida

Läs sammanställningsrapporter på fakultetens SharePoint-sida

Uppföljning av genomförandet av utvecklingsplanerna och de särskilda utvecklingsprojekten

Detta kommer att redovisas i oktober 2021.

Fördjupad information

Anställda har tillgång till styrdokument och rapporter på fakultetens SharePoint-sida. Om du vill få tillgång till dokumenten men saknar behörighet, kan du kontakta Aleksandra Popovic.

Läs dokumenten på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se

Kontakt

Aleksandra Popovic
Utbildningskoordinator inom forskarutbildningen
Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se