Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation och resurser för jämställdhet och lika villkor

För att kunna bedriva ett systematiskt och över tid hållbart arbete krävs det både en god organisation och resurser. Fram till 31 december 2022 hade vi på fakulteten både en organisation som rekommenderas från internationella experter och resurser i form av tid, pengar och anställda med kunskap och engagemang. Här kan du ta del av hur arbetet är organiserat och vilka resurser som finns att tillgå.

Innehåll på denna sida:


Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JoL-kommittén)

JoL-kommittén består av representanter från fakultetens olika institutioner och enheter samt studenter och doktorander. Facklig representation är välkommen. Kommittén träffas cirka fyra gånger per år.

Uppdrag

 • Samverka kring insatser och åtgärder för jämställdhet och lika villkor
 • Vara remissinstans för aktuella remisser
 • Arbeta fram förslag till lika villkorsplan
 • Följa upp handlingsplanen årligen
 • Vara kommunikationslänk mellan fakulteten och institution eller enhet

Ledamöter

 • Sven Lidin, ordförande
 • Martin Bech, avdelningen för medicinsk strålningsfysik
 • Anna Runemark, biologiska institutionen
 • Else Lytken, fysiska institutionen
 • Anitha Thillaisundaram, Matematikcentrum
 • Ola Wendt, kemiska institutionen
 • Yann Clough, Centrum för miljö- och klimatvetenskap
 • Mats Rundgren, geologiska institutionen
 • Ricardo Guillén, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt geologiska institutionen
 • Två representanter för studenterna

Adjungerade

 • Tomas Brage, expert
 • Johanna Stadmark, representant för WINGS (nätverk för genusbalans i akademin)
 • Ragnhild Möller, samordnare

Lokala grupper vid fakultetens institutioner och enheter

Vid naturvetenskapliga fakulteten finns flera olika lokala kommittéer eller motsvarande, som arbetar med frågor om jämställdhet och lika villkor. Nedan finns länkar till de lokala gruppernas webbplatser, där du kan läsa mer om deras arbete.


Fakultetsövergripande grupper

Inom universitetet finns flera grupper och nätverk som arbetar fakultetsövergripande med jämställdhet och lika villkor. Länkarna nedan leder till gruppernas egna webbplatser.


Aktiva åtgärdsgruppen (AÅ) 2020-2022

Aktiva åtgärdsgruppen var ett pilotprojekt som pågick 1 juni 2020 till 31 december 2022. Syftet var att aktivt arbeta med olika insatser och åtgärder. Aktiva åtgärdsgruppen rapporterade direkt till dekan och ingick även i JoL-kommittén.

Uppdrag

 • Inventera fungerande åtgärder inom området lika villkor
 • Stötta initiativ på institutionsnivå
 • Initiera nya projekt genom ansökningar inom ramen för universitetets utlysning av stimulansmedel
 • Genomföra de projekt som erhållit medel i den centrala utlysningen
 • Utvärdera hur framgångsrika projekt bäst kan integreras i den ordinarie verksamheten

Representanter

 • Ricardo Guillén, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, uppdrag på 10 procent
 • Johanna Stadmark, geologiska institutionen, uppdrag på 15 procent
 • Tomas Brage, fysiska institutionen, uppdrag på 15 procent
 • Ragnhild Möller, kansli N, uppdrag på 20 procent 
 • Studentrepresentant 

Externa expertgruppen (EAG) 2020-2022

En extern, rådgivande grupp inrättades samtidigt som Aktiva åtgärdsgruppen och hade sitt uppdrag fram till 31 december 2022. Denna grupp rapporterade till dekan. De fyra experterna fungerade som vetenskapligt råd i fakultetens arbete med jämställdhet och lika villkor.

Uppdrag

 • Rekommendera och ge råd till fakultetens ledning om fungerande åtgärder.
 • Vara ett forum för samverkan mellan arbete på fakulteten och ute i verksamheterna.
 • Göra studiebesök ute hos verksamheterna och träffa relevanta grupper inom fakulteten på alla nivåer.
 • Samla data från fakulteten genom att intervjua fakultetens ledning.
 • Utifrån insamlad data skriva en rapport med rekommendationer som presenteras för fakultetens ledning.
 • Skriva en slutrapport med rekommendationer för fakultetens fortsatta arbete med jämställdhet och lika villkor.

Experter 

Eileen Drew

Eileen Drew
Eileen Drew. Fotograf: Paul Sharp/SHARPPIX

Eileen Drew har varit chef för Trinity Centre for Gender Equality and Leadership vid Trinity College i Dublin, Irland. Där undervisade hon vid två olika enheter; School of Computer Science and Statistics och Centre for Gender and Women's Studies. Hennes forskningsintressen är genus och arbetsmarknaden, jämställdhet och mångfald, balans mellan arbete och privatliv, familjepolitik och genus i akademiskt ledarskap.

Under sin akademiska karriär har professor Drew deltagit i forskning för Europarådet, Europeiska kommissionen och Europeiska byrån för grundläggande rättigheter (FRA). Hon har arbetat som konsult för ett flertal EU-projekt, bland andra Social Security Reform Cooperation Project in China och Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, samt som jämställdhetsexpert för EU:s nätverk för kvinnor i beslutsfattande positioner inom politik och ekonomi. Hon arbetar idag som senior nationell expert för Europeiska jämställdhetsinstitutet i jämställdhetsrelaterade projekt.

Professor Drew har lett och deltagit i flera Horisont 2020-projekt, bland andra INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research (INTEGER) som slutfördes 2015 och Systemic Action for Gender Equality (SAGE) 2016–2019. Hon ledde Athena SWAN-initiativet vid Trinity College

Paul Walton

Paul Walton
Paul Walton. Foto: privat

Paul Walton disputerade 1990 vid University of Nottingham i Storbritannien, varefter han var postdoktor vid University of California, Berkeley, USA i två år. Han började arbeta vid kemiska institutionen på York University, Storbritannien, 1993. Mellan 2004 och 2010 var han institutionens prefekt. Hans huvudsakliga forskningsområde är bio-oorganisk kemi, där han har bidragit till förståelsen av kopparoxidaser, inklusive upptäckten av histidin-spännet.

Professor Walton har fått flera nationella och internationella utmärkelser, bland andra the Royal Society of Chemistry's Vice-Chancellor's Teaching Award; Joseph Chatt Award samt Rita and John Cornforth Award. Han har också erhållit Global Energy Award från Institution of Chemical Engineers; Royal Society's inaugural Athena Prize (andrapristagare); och organisationen WISE:s utmärkelse för årets man samt Gertrude Cropper Award från University of Nottingham, Storbritannien.

Professor Walton har varit redaktör för Dalton Transactions (2004–2008), ordförande för Heads of Chemistry UK samt ordförande för Royal Society of Chemistry's Diversity Committee. Han utnämndes till "person med inflytande" av University of Toronto's Women in Chemistry Group. Paul Walton är en internationellt känd förespråkare för jämställdhet inom naturvetenskap och föreläser ofta i ämnet.

Liisa Husu

Liisa Husu. Fotograf: Ulla-Carin Ekbom
Liisa Husu. Fotograf: Ulla-Karin Ekbom

Liisa Husu är sociolog och genusvetare och har arbetat aktivt med frågor kring genus och vetenskap i forskning, politik och det civila samhället sedan början av 1980-talet. Hon är seniorprofessor i genusvetenskap vid Örebro universitet och har tidigare arbetat under lång tid som senior rådgivare i den finska regeringens jämställdhetsorgan.

Hennes forskning fokuserar på genus inom vetenskap, akademin och kunskapsproduktion, särskilt genusdynamik och ojämlikhet i vetenskapliga karriärer, organisationer och forskningspolitik. Hon har varit aktiv som jämställdhetsexpert och jämställdhetsrådgivare både inom och utanför Europa, till exempel för ministerier, internationella och nationella organ, forskningsfinansiärer, universitet och forskningsinstitut. Hon har spelat en aktiv roll i den europeiska forskningsutvecklingen och med policyåtgärder för genus och vetenskap i EU:s expertgrupper, nätverk och ett flertal EU-forskningsprojekt. Hon var föredragande för EU:s expertgrupp Gender and Excellence och är medlem i EU:s expertgrupp som analyserar hur covid-19-pandemin har påverkat jämställdhet i forskning och innovation

Professor Husu är en av grundarna av European Platform of Women Scientists för kvinnliga forskare. Som moderator för det europeiska nätverket för jämställdhet inom högre utbildning har hon bidragit till att organisera elva europeiska konferenser om jämställdhet inom högre utbildning. Hon är vetenskaplig rådgivare för European Women Rectors' Association, EWORA, och medlem av den rådgivande nämnden för GENIE (Gender Initiative for Excellence) vid Chalmers tekniska högskola.

Eva Sophia Myers

Eva Sophia Myers. Fotograf: xxx
Eva Sophia Myers. Foto: privat

Eva Sophia Myers är gruppledare för  jämställdhetsgruppen vid Syddansk Universitet, SDU. Med en bakgrund inom lingvistik, psykologi, psykoterapi och organisationskonsultation har Myers lång erfarenhet av akademisk administration och ledning, med specialisering på storskaliga organisatoriska förändringsprocesser. Hon var chef för fakultetsadministrationen vid den naturvetenskapliga fakulteten 2010–2016. Myers ser genus och mångfald som en avgörande hävstång för djupgående och långtgående organisatoriska förändringar mot förbättrade arbetsmiljöer, lika möjligheter samt kreativitet och kvalitet i forskning.

Hon var en av tre initiativtagare till Female Empowerment in Science and Technology Academia (FESTA) och projektledare för det danska FESTA-teamet. Myers är hjärnan bakom SDU:s nuvarande strategiska arbete med lika villkor. Hon är också medinitiativtagare till det nationella nätverket för lika villkor inom den danska universitetssektorn, GEAR:DK. Myers är för närvarande verkställande samordnare för Horisont 2020-projektet SPEAR (Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research). 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av experterna? Kanske för att boka in ett möte eller seminarium? Kontakta Ragnhild Möller, ragnhild [dot] moller [at] science [dot] lu [dot] se (ragnhild[dot]moller[at]science[dot]lu[dot]se), eller Tomas Brage, tomas [dot] brage [at] teorfys [dot] lu [dot] se (tomas[dot]brage[at]teorfys[dot]lu[dot]se).