Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsarbete

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning

Här kan du ta del av naturvetenskapliga fakultetens kvalitetsarbete samt styrdokument, planer och regelverk för detta. Kvalitetsutveckling av utbildningarna är en värdefull följd av kvalitetsarbetet.

Huvuddelar i fakultetens kvalitetsarbete

Fakultetens kvalitetssäkring och kvalitetsarbete av utbildning består av fyra huvuddelar:

  • Årliga verksamhetsdialoger
  • Bedömningsområdesvisa utvärderingar
  • Utbildnings- och ämnesspecifika utvärderingar
  • Utvärdering av kvalitetsarbetet

Årliga verksamhetsdialoger

De årliga verksamhetsdialogerna mellan fakultetsledning, respektive institutionsledning och studentkårer utgör navet för uppföljning och utvärdering av utbildningarnas kvalitet samt kvalitetsarbetet i stort. Dialogerna sker utifrån ett antal frågeställningar och fördjupningsområden. Resultatet dokumenteras i bland annat självvärderingar och utvecklingsplaner, som följs upp årligen.

Bedömningsområdesvisa utvärderingar

Bedömningsområdesvisa utvärderingar, interna som externa, görs vid behov efter beredning av fakultetens utbildningsnämnd och fakultetens nämnd för utbildning för forskarnivå.

Utbildnings- och ämnesspecifika utvärderingar

All examensgrundande utbildning utvärderas minst var sjätte år. Granskningen är kollegial och externa sakkunniga deltar i arbetet. Som underlag används bland annat institutionernas självvärderingar, utvecklingsplaner, resultat från särskilda utvecklingsprojekt och eventuella bedömningsvisa utvärderingar.

Utvärdering av kvalitetsarbetet

Fakultetens kvalitetsarbete och de resultat som arbetet leder fram till utvärderas och rapporteras till fakultetsstyrelsen vart sjätte år.

Styrdokument och planer

Fakulteten har utarbetade planer som bland annat beskriver särskilda utvecklingsprojekt, utvärderingar, ansvar samt tidplaner för kvalitetsarbetet.

Fakultetsgemensamma styrdokument

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid naturvetenskapliga fakulteten (PDF, 82 kB, ny flik)

Grundutbildning

Kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Forskarutbildning

Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

Kontakt


Ina Alexanderson

Utbildningsledare, utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kontaktuppgifter till Ina Alexanderson – medarbetarwebben.lu.se


Aleksandra Popovic

Utbildningskoordinator, utbildning på forskarnivå
Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se