Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbeta med arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljön består av såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala miljön. Den här webbsidan fokuserar på den organisatoriska och sociala delen samt på hur vi tillsammans kan skapa en god arbetsmiljö genom att arbeta både systematiskt och förebyggande. Nedan hittar du stöd och tips på hur detta arbete kan göras.

Det systematiska arbetsmiljöarbetets årshjul

 

SAM-hjulet:undersöka, riskbedöma, åtgärda och följ upp

Det systematiska arbetsmiljöarbetet består av ett antal aktiviteter som årsvis följer indelningen: undersöka, göra riskbedömning, genomföra åtgärder, följa upp genomförda åtgärder. Detta arbetssätt används på universitetets tre olika organisatoriska nivåer: centralt, på fakulteten och på institution eller motsvarande enhet. Beskrivningen nedan fokuserar på nivåerna fakultet och institution.

Förebyggande åtgärder, systematik i arbetet och dokumentation är viktiga inslag för att uppnå och bibehålla en god arbets- och studiemiljö.

Undersökning och riskbedömning (kvartal 12)

Undersökning av den organisatoriska och sociala miljön ska göras en gång om året, under kvartal 1–2. Undersökningen kan göras på olika sätt, exempelvis genom att:

 • Skicka ut en enkät
 • Använda mentometer för att undersöka specifika frågor
 • Bjuda in till en föreläsning med efterföljande diskussion/workshop

Riskbedömning kan exempelvis göras med SAM-spelet (gemensam diskussion kring specifika frågor samt förslag och prioriteringar av åtgärder), där resultat från undersökningen väljs ut och diskuteras djupare. Kontakta fakultetens arbetsmiljösamordnare om du vill veta mer om SAM-spelet.

Åtgärder (kvartal 1–4)

Välj ut en eller ett par fokusfrågor från undersökning och riskbedömning att arbeta vidare med. Gör en enkel handlingsplan där det framgår VAD som ska göras, NÄR det ska göras, HUR det ska göras samt VEM som ansvarar för att det blir gjort och att det följs upp.

Uppföljning (kvartal 4)

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs av fakulteten vid ett årligt möte, under kvartal 4. Mötesdeltagare är prefekt/chef, skyddsombud och fakultetens arbetsmiljösamordnare (som är den som kallar till mötet). Det är bra om även husprefekt och studerandeskyddsombud har möjlighet att närvara.

Uppföljningen ska resultera i en enkel handlingsplan som sedan följs upp vid nästa års uppföljningsmöte. Nedan hittar du exempel på uppföljningsfrågor och handlingsplan.

Förebyggande insatser för en god arbetsmiljö

 • Regelbundna gemensamma fikapauser
 • Bra introduktion för nyanställda och studenter
 • Strukturerade utvecklingssamtal
 • Avdelningsdag med workshop och/eller diskussioner

 

Sidansvarig:

Kontakt

Ragnhild Möller
Arbetsmiljösamordnare
046-222 94 58, 070-612 55 80
ragnhild [dot] moller [at] science [dot] lu [dot] se

Checklista för att förebygga stress

10 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) kan med fördel användas som checklista i det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterad stress:

10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till
1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker
till för alla arbetsuppgifter som ska utföras, och
5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.
Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka
befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

 

Verktygslåda

 • SAM-spel (förebyggande arbetsmiljöarbete)
 • SFAD-spel (förebyggande arbete mot diskriminering)
 • Se Människan (workshop om bl.a. härskartekniker)
 • Antidiskrimineringsutbildning

Kontakta fakultetens arbetsmiljösamordnare om du vill veta mer.