Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta med arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljön består av såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala miljön. Den här webbsidan fokuserar på den organisatoriska och sociala delen samt på hur vi tillsammans kan skapa en god arbetsmiljö genom att arbeta både systematiskt och förebyggande. Nedan hittar du stöd och tips på hur detta arbete kan göras.

Samverkan inom det systematiska arbetsmiljöarbetet

För att uppnå en bra och hållbar arbetsmiljö är samverkan en förutsättning. Med samverkan avser vi att alla anställda har möjlighet att vara delaktiga i sin arbetsmiljö och att anställda också aktiv tar del i arbetet. Samverkan innebär också att våra chefer ser till att skyddsombud, studerandeskyddsombud eller andra fackliga ombud bjuds in och deltar.

Läs mer om samverkan på HR-webben.

Arbetsmiljöorganisation

Vid fakulteten finns en lokal skyddskommitté samt sex lokala HMS-kommittéer (hälsa, miljö, säkerhet).

 • Astronomi och teoretisk fysik samt Kansli N
 • Biologicentrum
 • Geocentrum
 • Fysik
 • Kemi
 • Matematikcentrum

Protokoll från respektive kommitté finns på fakultetens Sharepointsida för Lokala skyddskommittén.

Läs mer om arbetsmiljöorganisationen vid Lunds universitet på HR-webben.

Det systematiska arbetsmiljöarbetets årshjul

Det systematiska arbetsmiljöarbetet består av ett antal aktiviteter som årsvis följer indelningen:

 • Undersökning och riskbedömning (kvartal 1–2)
 • Åtgärder (kvartal 1–4)
 • Uppföljning (kvartal 4)

Detta arbetssätt används på universitetets tre olika organisatoriska nivåer: central nivå, fakultetsnivå och institutionsnivå (eller motsvarande enhet). Beskrivningen nedan fokuserar på nivåerna fakultet och institution.

Undersökning och riskbedömning

Undersökning av den organisatoriska och sociala miljön ska göras minst en gång om året. Fakultetens rutin kring detta är att

 • ha med en punkt om arbetsmiljö, arbetsbelastning och trivsel på det årliga utvecklingssamtalet,
 • minst en gång per termin ha ett arbetsplatsmöte med fokus på arbetsmiljön och kulturen på arbetsplatsen

Utöver ovanstående ombesörjer fakulteten vartannat år att varje enhet skickar ut en OSA-enkät. I denna ingår frågor om bland annat arbetsbelastning, kränkande särbehandling, kommunikation och delaktighet. 

Dessutom erbjuder fakulteten olika workshoppar som kan skräddarsys, exempelvis

 • OSA-workshop - vi utgår från resultaten i OSA-enkäten och diskuterar risker och förslag på åtgärder eller förbättringar.
 • "Se Människan!" - antidiskrimineringsutbildning som också undersöker arbetsplatskulturen.

För mer info, kontakta fakultetens arbetsmiljösamordnare, ragnhild [dot] moller [at] science [dot] lu [dot] se

Åtgärder

Utifrån identifierade risker upprättas en risk-och konsekvensanalys med handlingsplan, som utgör ett levande dokument att arbeta vidare med. I handlingsplanen ska det framgå vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras samt vem som ansvarar för att det blir gjort och att det följs upp. 

Uppföljning av genomförda åtgärder

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs årligen av under kvartal 4. Då träffas prefekt/chef, skyddsombud, studerandeskyddsombud, och i förekommande fall även husprefekt, KLARA-ansvarig och brandskyddsansvarig för att gå igenom det systematiska arbetet och vad som eventuellt behöver stärkas. Fakultetens arbetsmiljösamordnare kallar till detta möte. Vid mötet används ett LU-gemensamt frågeformulär och det som kommer upp under samtalet summeras i en risk- och konsekvensanalys med handlingsplan.

Uppgiften att följa upp handlingsplanerna har fakulteten delegerat till de lokala HMS-kommittéerna genom fakultetens arbetsordning.

Förebyggande insatser för en god arbetsmiljö

 • Regelbundna gemensamma fikapauser
 • Bra introduktion för nyanställda och studenter
 • Strukturerade utvecklingssamtal
 • Avdelningsdag med workshop och/eller diskussioner

Checklista för att förebygga stress

Det är viktigt att medarbetare känner till:

 • Vilka arbetsuppgifter de ska utföra
 • Vilket resultat som ska uppnås med arbetet
 • Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall vilka sätt
 • Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras
 • Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet

Läs mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet på HR-webben.

Kontakt