Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta med arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljön består av såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala miljön. Den här webbsidan fokuserar på den organisatoriska och sociala delen samt på hur vi tillsammans kan skapa en god arbetsmiljö genom att arbeta både systematiskt och förebyggande. Nedan hittar du stöd och tips på hur detta arbete kan göras.

Det systematiska arbetsmiljöarbetets årshjul

Det systematiska arbetsmiljöarbetet består av ett antal aktiviteter som årsvis följer indelningen:

 • Undersökning och riskbedömning (kvartal 1–2)
 • Åtgärder (kvartal 1–4)
 • Uppföljning (kvartal 4)

Detta arbetssätt används på universitetets tre olika organisatoriska nivåer: central nivå, fakultetsnivå och institutionsnivå (eller motsvarande enhet). Beskrivningen nedan fokuserar på nivåerna fakultet och institution.

Undersökning och riskbedömning

Undersökning av den organisatoriska och sociala miljön ska göras en gång om året, under kvartal 1–2. Undersökningen kan göras på olika sätt, exempelvis genom att:

 • Skicka ut en enkät
 • Använda mentometer för att undersöka specifika frågor
 • Bjuda in till en föreläsning med efterföljande diskussion eller workshop

Riskbedömning kan exempelvis göras med SAM-spelet (gemensam diskussion kring specifika frågor samt förslag och prioriteringar av åtgärder), där resultat från undersökningen väljs ut och diskuteras djupare. Kontakta fakultetens arbetsmiljösamordnare om du vill veta mer om SAM-spelet.

Åtgärder

Välj ut en eller ett par fokusfrågor från undersökning och riskbedömning att arbeta vidare med. Gör en enkel handlingsplan där det framgår vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras samt vem som ansvarar för att det blir gjort och att det följs upp.

Uppföljning av genomförda åtgärder

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs av fakulteten vid ett årligt möte, under kvartal 4. Mötesdeltagare är prefekt/chef, skyddsombud och fakultetens arbetsmiljösamordnare (som är den som kallar till mötet). Det är bra om även husprefekt och studerandeskyddsombud har möjlighet att närvara.

Uppföljningen ska resultera i en enkel handlingsplan som sedan följs upp vid nästa års uppföljningsmöte. Nedan hittar du exempel på uppföljningsfrågor och handlingsplan.

Verktyg för att arbeta med arbetsmiljö

 • Spel för förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Spel för förebyggande arbete mot diskriminering
 • Workshopen "Se människan" som bland annat handlar om härskartekniker
 • Antidiskrimineringsutbildning

Kontakta fakultetens arbetsmiljösamordnare Ragnhild Möller om du vill veta mer.

Kontaktuppgifter till Ragnhild Möller – medarbetarwebben.lu.se

Förebyggande insatser för en god arbetsmiljö

 • Regelbundna gemensamma fikapauser
 • Bra introduktion för nyanställda och studenter
 • Strukturerade utvecklingssamtal
 • Avdelningsdag med workshop och/eller diskussioner

Checklista för att förebygga stress

Det är viktigt att medarbetare känner till:

 • Vilka arbetsuppgifter de ska utföra
 • Vilket resultat som ska uppnås med arbetet
 • Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall vilka sätt
 • Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras
 • Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet

Kontakt