Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetssätt

Här kan du läsa om hur vi arbetar med frågor om jämställdhet och lika villkor. Vi utgår från internationella rekommendationer som förespråkar ett evidensbaserat, resultatinriktat och systematiskt arbete. Du kan också läsa om vilka internationella nätverk, projekt och organisationer som vi samarbetar med.

Innehåll på denna sida:


Systematiskt arbete

Vi arbetar såväl systematiskt som målinriktat i våra olika initiativ och projekt. Figuren nedan illustrerar hur vi använder oss av det systematiska arbetssättet även för olika projekt.

Beskrivning av det systematiska arbetet i fyra steg; undersöka och inventera, analysera och planera, åtgärda och genomföra samt följa upp och utvärdera.. Illustration.

Undersöka och inventera

Existerande forskning, rekommendationer och erfarenheter samlas in och översätts till en lokal kontext.

Analysera och planera

Insamlad data analyseras och åtgärder eller insatser planeras utifrån detta. Ansvariga och genomförare identifieras.

Åtgärda och genomföra

Insats eller åtgärd planeras. Det kan handla om att testa ett nytt projekt eller att implementera en insats i verksamheten.

Följa upp och utvärdera

Varje projekt avslutas med en uppföljning där resultatet granskas kritiskt.

Implementera eller kassera

Efter utvärderingen beslutar fakultetens ledning om åtgärden ska implementeras i verksamheten eller kasseras (alternativt utvecklas).

När ett nytt projekt initieras så identifieras även var i verksamheten åtgärden skulle kunna passa in. Därefter utses en projektägare från identifierat område.


Målinriktat arbete

Det målinriktade arbetet finns beskrivet i fakultetens lika villkorsplan. Där får du en överblick över hur det ser ut på fakulteten när det gäller jämställdhet och lika villkor. Du kan ta del av sammanställd data, såväl kvantitativ som kvalitativ, som tydligt visar på utmaningar. Planen bygger på krav och rekommendationer från Europeiska kommissionen och Europeiska forskningsrådet. Nedan illustreras de obligatoriska byggstenarna som måste finnas med, och de rekommenderade områdena som ska belysas.

Byggstenar i lika villkorsplan; fyra obligatoriska och fem rekommenderade. Illustration.

Obligatoriska byggstenar

Europeiska forskningsrådet har formulerat fyra obligatoriska byggstenar som ska finnas i en lika villkorsplan.

  • Dokument. Formella styrdokument som är undertecknade av ledningen. Dokumenten ska finnas tillgängliga på webben samt vara förankrande och välkända i organisationen.
  • Data. Datainsamling är en viktig grund för att identifiera risker och sätta in åtgärder. Data som samlas in kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Insamlad data följs upp över tid.
  • Resurser. Resurser handlar om att det ska finnas pengar avsatta för personer med kunskap att driva arbetet som ett lag. Det ska också finnas pengar och tid för andra i organisationen att arbeta med frågor om jämställdhet och lika villkor.
  • Utbildning. Att utbilda och träna personer i organisationen, dels för att säkerställa en över tid hållbar kunskapsnivå, dels för att engagera alla verksamheter inom fakulteten. Att utbilda kring bias (partiskhet) är en av de viktigaste uppgifterna.

Fakultetens lika villkorsplan kommer att publiceras här så snart den är beslutad.

Rekommenderade områden

Europeiska forskningsrådet har formulerat fem rekommenderade områden som bör finns med i en lika villkorsplan. Dessa är:

  • Ledarskap och styrning
  • Rekrytering och karriär
  • Genus i forskning och undervisning
  • Balans mellan arbete och fritid samt organisationskultur
  • Våld och sexuella trakasserier

Kunskapsutbyte med internationella samarbetspartner

Förutom kunskapsutbytet som sker med vår externa expertgrupp har vi tillgång till och samarbetar inom en rad olika internationella satsningar.

Hedersdoktor Londa Schiebinger

Professor Londa Schiebinger vid Stanford University, blev år 2017 utsedd till hedersdoktor vid naturvetenskapliga fakulteten. Hennes forskning kring genusfrågor kopplat till forskning och innovation har fått stort genomslag och bidrar till mycket viktig kunskap. Du kan ta del av Londa Schiebingers forskning på webbplatsen Gendered Innovations. Där finns också verktyg, tydliga exempel, checklistor, videor och mycket annat som underlättar ett genusperspektiv på forskning. Professor Schiebinger har varit vid Lunds universitet vid ett flertal tillfällen och hållit i workshoppar.

Gendered Innovations webbplats

Läs mer om Londa Schiebinger och hennes forskning på fakultetens externa webbplats

EU-finansierade projekt

Fakulteten är delaktig i flera olika projekt som finansieras inom ramen för Horisont 2020.

LERU (League of European Research Universities)

Fakulteten arbetar i LERU:s projektgrupp som tar fram rekommendationer kring policyer och styrdokument inom områdena jämställdhet, mångfald och inkludering i akademin.

LERU Policy Group for EDI – leru.org