Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inrättande och avveckling av utbildning

Här kan du läsa om hur fakulteten arbetar med att inrätta och avveckla utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och hur detta arbete säkerställer och utvecklar kvaliteten på utbildningarna.

Fakultetens process för att inrätta och avveckla utbildningar på grundnivå och avancerad nivå följer Lunds universitets föreskrifter och beslut. Universitetets rektor har delegerat till den gemensamma utbildningsnämnden att fatta beslut om att inrätta och avveckla program efter beredning av ansvarig fakultetsstyrelse. Innan ett nytt program inrättas ska externa sakkunniga göra en inrättandeprövning där de bedömer om det finns förutsättningar för att starta programmet.

Ofta är det fakultetens institutioner som tar initiativ till att inrätta och avveckla utbildningar och huvudområden. Beredningen görs framför allt i fakultetens utbildningsnämnd, där samtliga institutioner är representerade. I utbildningsplaneringen tar fakulteten bland annat hänsyn till studenternas efterfrågan, samhällets behov samt resultat från nybörjarenkäter, studentbarometrar och alumnundersökningar. Arbetsmarknadsrepresentanter tillför också betydelsefull kunskap när utbildningarna ska utformas.

Fakultetens utbildningar vilar på vetenskaplig grund, vilket innebär att utbildning och forskning sammanflätas i lärandemiljöerna. Detta speglas i utbildningsutbudet och beskrivs i utbildningsplanernas måluppfyllelsedokument.

Utbildningsplaner och måluppfyllelsedokument samt progressionsplaner

Fakulteten har även gemensamma rutiner för att fastställa och revidera kursplaner.

Granskning och fastställande av kursplaner

Fakultetens strategiska utbildningsplanering

 • Ett Masterprogram i beräkningsvetenskap, 120 högskolepoäng med tre inriktningar: Fysik, Geovetenskap och Beräkningsmatematik utlystes och startade för första gången höstterminen 2023.
 • Ett Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, 120 högskolepoäng med fyra inriktningar Biologi, Miljövetenskap, Geologi och Naturgeografi utlystes och startade för första gången höstterminen 2023.

 • Ett institutionsövergripande masterprogram i beräkningsvetenskap (120 högskolepoäng) inrättades. Planerad programstart är höstterminen 2023.
 • Ett institutionsövergripande masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap (120 högskolepoäng) inrättades. Planerad programstart är höstterminen 2023.
 • Inom masterprogrammet i molekylärbiologi ändrades benämningar på två inriktningar till Immunologi och infektionsbiologi samt Mikrobiologi och bioteknik. Dessa gäller från och med höstterminen 2023.

 • Ett magisterprogram i miljö- och hälsoskydd (60 högskolepoäng) inrättades. Planerad programstart är höstterminen 2022.
 • Inom masterprogrammet i biologi inrättades en ny inriktning (samt examensfördjupning) i evolutionsbiologi från och med höstterminen 2022.
 • Masterprogram i geomatik ändrade programnamn till masterprogram i GIS och fjärranalys. Detta gäller från och med höstterminen 2022.

 • Utredningen om en masterutbildning inom området beräkningsvetenskap slutförs och beslut ska tas om en eventuell uppföljning av utredningsarbetet.
 • Det nordiska masterprogrammet i miljöförändringar på högre latituder har formellt inrättats som en inriktning inom masterprogrammet i naturgeografi och ekosystemvetenskap.
 • En ny inriktning mot röntgen- och neutronvetenskap, har inrättats inom masterprogrammet i fysik.
 • Fakulteten har startat ett nytt naturvetenskapligt basår med permanenta utbildningsplatser i samarbete med Lunds tekniska högskola från och med hösten 2020.

 • En utredning om möjligheterna att utveckla en institutionsövergripande masterutbildning inom området beräkningsvetenskap initierades.
 • Fakultetsstyrelsen gav klartecken att utreda inrättandet av ett nytt nordiskt masterprogram i miljöförändringar på högre latituder.
 • Inom masterprogrammet i geologi inrättades en ny inriktning: biogeologi.
 • Kandidatprogrammet i meteorologi pausades tills vidare på grund av vikande studentrekrytering.

Senast inrättade utbildningar

 • Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap, 120 högskolepoäng. Startade år 2023.
 • Masterprogram i beräkningsvetenskap, 120 högskolepoäng. Startade år 2023.
 • Magisterprogram i Miljö-och hälsoskydd, 60 högskolepoäng. Startade år 2022.

Genomgår inrättandeprövning

Inga pågående inrättandeprövningar för tillfället.