Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursvärderingar och kursanalyser

Kursvärderingar och kursanalyser (även kallade kursutvärderingar) är en viktig del av fakultetens kvalitetsarbete. Genom att delta i kursvärderingar får studenterna möjlighet att lämna synpunkter och dela med sig av erfarenheter från sin utbildning. Kursvärderingar utgör även underlag för lärarnas kontinuerliga arbete med att utveckla sin undervisning. Utbildningsnämnden har fastställt egna förtydligande och rekommendationer vid hantering av kursvärderingar och kursanalyser. Nedan kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Ansvar för genomförande

Den institution som naturvetenskapliga fakulteten har delegerat utbildningsansvar till har också delegerats ansvar för genomförande av kursvärdering och kursanalys för alla kurser på grund- och avancerad nivå, inklusive examensarbeten och praktikkurser.

Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd, som beslutar om kursplaner, kontrollerar att kursvärderingar och kursanalyser genomförs. Underlag för denna kontroll lämnas av institutionerna i samband med den årliga kvalitetsdialog som sker mellan fakultetsledning, institution och Lunds naturvetarkår LUNA.

Utformning av kursvärderingsenkät

Kursvärderingsenkäten bör inledas med en kort text som ger studenten information om:

  • Vilken kurs enkäten gäller
  • Syftet med enkäten
  • Att en resultatsammanställning av enkäten (kursanalys) kommer att ske och tillgängliggöras
  • Kursens lärandemål (eller en summering av dem)

Kursvärdering

Kursvärderingens relevans och nytta är beroende av att så många studenter som möjligt genomför den. Enligt den rättighetslista som gäller för Lunds universitets studenter ska tid avsättas i schema för genomförande av kursvärdering. Det kan till exempel gälla hur kursvärderingen ska schemaläggas i förhållande till tentamen.

Med hänsyn till Lunds universitets miljöhandlingsplan 2010–2011 strävar naturvetenskapliga fakulteten efter att alla kursvärderingar genomförs i digital form, företrädesvis genom Lunds universitets upphandlade enkätverktyg. Om en ansvarig lärare på en kurs bedömer att det är lämpligt att genomföra en analog kursvärdering ska denna typ av kursvärdering godtas så länge anonymitet kan säkerställas.

Kursanalys och tillgängliggörande

Att göra en kursanalys innebär att inte bara studenternas erfarenheter av kursen sammanställs, utan också att lärarnas erfarenheter sammanställs. Kursanalysen ska ha kvalitetsutveckling av utbildning i fokus och tydliggöra de viktigaste förändringsåtgärderna inför kommande kurstillfälle. I kursanalysen ska antalet studenter och antalet enkätsvar framgå. Kursanalysen ska sammanställas på ett sätt så att studenters och lärares integritet beaktas.

Kursanalysen bör lämpligen tillgängliggöras för studenterna på det aktuella kurstillfället och för framtida studenter via till exempel kursplattformen eller institutionens hemsida.

I samband med kursstart ska följande presenteras:

  • Lärandemålen för kursen och kursupplägg
  • Sammanfattning av föregående års kursanalys, inklusive förändringar föranledda av denna analys