Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppföljning av kvalitetsarbetet och dess resultat inom utbildning på forskarnivå

Här kan du läsa om hur fakulteten följer upp, utvecklar och kommunicerar kvalitetsarbetet och dess resultat.

Fakulteten arbetar systematiskt med att identifiera styrkor och svagheter i kvalitetsarbetet samt lösa utmaningar, genomföra utvecklingsåtgärder och följa upp resultatet av kvalitetsarbetet. Arbetet samordnas av nämnden förutbildning på forskarnivå.

Underlag i form av bland annat självvärderingar och nyckeltal ligger till grund för utvärderingar vars resultat diskuteras i samband med verksamhetsdialogerna. Efter dialogerna ligger resultaten till grund för institutionernas utvecklingsplaner och fakultetens planering av särskilda utvecklingsprojekt.

Utvecklingsarbetet följs upp årligen och redovisas för fakultetsstyrelsen och rektor i kvalitetsdialogen.

Löpande uppföljningar

Uppföljning av resultaten från verksamhetsdialogerna

Uppföljning av individuella studieplaner

Fakultetens utbildning på forskarnivå är individuellt planerad, och fastställandet och uppföljningen av de individuella studieplanerna är därför av central betydelse för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Kompetenssäkring avseende planering, uppföljning och måluppnående sker genom att en så kallad institutionsrepresentant utses för varje enskild doktorands utbildning. Institutionsrepresentanternas uppdrag samordnas av studierektorerna. Studierektorerna redovisar resultaten av arbetet inom relevanta verksamhetsdialoger, företrädesvis dialogerna rörande bedömningsområdet ”Utformning, genomförande och resultat” samt de verksamhetsdialoger som berör ämnesspecifika utvärderingar.

En översyn av fakultetens hantering av arbetet med de individuella studieplanerna pågår och planeras redovisas i december 2021.

Uppföljning av resultaten från kursutvärderingar

Under 2021 pågår en översyn av hur fakulteten arbetar med inrättande och avveckling samt utvärdering av kurser som ges inom ramen för utbildning på forskarnivå. Redovisningen av resultaten planeras ske i december 2021. Fram till dess redovisas resultaten av kursutvärderingarna på institutionsnivå och på fakultetsnivå först när de är av relevans i verksamhetsdialogerna.

En källa till kritik som ofta framkommer i samband med utvärderingar av de fakultetsgemensamma kurserna är att det varit bristfällig information om när kurserna ges och när doktoranderna kan söka till dem. I stort har emellertid doktoranderna gett samtliga fakultetsgemensamma kurser positiva omdömen. För att lösa problemen med att ge rätt information om när de fakultetsgemensamma kurserna ges och när doktoranderna kan söka till dem har fakulteten skapat en programyta i lärplattformen Canvas.

Uppföljning av fakultetens forskarskolor och life science-kurspaket

Kvaliteten på fakultetens forskarskolor och life science-kurspaket följs upp regelbundet. Koordinatorerna för forskarskolorna lämnar in en skriftlig redovisning av verksamheten till nämnden för utbildning på forskarnivå den 15 februari varje år. Vanligtvis redovisas verksamheten också muntligt vid ett av nämndens studierektorsmöten.

Uppföljning av resultaten av betygsnämndsenkäten

En löpande enkät till opponent och betygsnämndsledamöter införs från och med år 2021. Det huvudsakliga syftet är att utvärdera måluppfyllelse, samt avhandlingens forskningsanknytning och forskningskvalitet. Ett särskilt enkätverktyg har utvecklats för ändamålet.

Resultaten följs upp när det finns ett tillräckligt underlag för en analys som kan garantera anonymitet. Resultaten av enkäten kommer bland annat att utgöra underlag vid utvärdering av bedömningsområdet ”Utformning, genomförande och resultat” (år 2023), samt ämnesspecifika utvärderingar.

Särskilda utvecklingsprojekt

 • Ny ordning avseende förlängning med anledning av förtroendeuppdrag (status: klart)
 • Obligatorisk kurs i forskningsetik (status: klart)
 • Handläggningsordning och anvisningar för disputationer (status: klart)
 • Handläggningsordning för inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå (status: klart)
 • Omorganisering av docentutbildningen (status: klart)
 • Nytt disputationssystem (status: klart)
 • Betygsnämndsenkät (status: klart)
 • Yta i lärplattformen Canvas för fakultetens utbildning på forskarnivå (genomförs 2020–2021, etapp 1 är klar)
 • Kommunikation av kvalitetsarbetet (genomförs 2020–2021, etapp 1 är klar)
 • Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) utvärdering av analytisk, fysikalisk och organisk kemi (genomförs 2020–2021, självvärderingen är klar)
 • Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) lärosätesgranskning (genomförs 2020–2021, självvärderingen är klar)
 • Revidering av allmänna studieplaner (genomförs 2020–2023, etapp 1 är klar)
 • Projektet “Karriären efter disputation vid Naturvetenskapliga fakulteten – diskuteras den och ändras målsättningen med FU-studierna under doktorandtiden?” (genomförs 2020-2021)
 • Fakultetens handledarutbildningar (genomförs 2021)
 • Bättre arbets- och studiemiljö under och efter coronaviruspandemin – ett gemensamt projekt för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I projektet deltar även Lunds Naturvetarkår LUNA och Naturvetenskapliga doktorandrådet NDR (genomförs 2021)
 • Utvärdering av forskarskolorna (genomförs 2021)
 • Översyn av hantering av individuella studieplaner (genomförs 2021)
 • Implementering av nya regler rörande kursvärderingar och kursutvärderingar (genomförs 2021)
 • Handläggningsordning för kursplaner (genomförs 2021)
 • Yta i lärplattformen Canvas för fakultetens forskarutbildningsadministratörer (genomförs 2021–2022)
 • Policy för dubbla och gemensamma examina (genomförs 2021–2022)
 • Workshop/kurs som introducerar doktoranderna till hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030 (mer information kommer)
 • Rutiner för hantering av avtal inom forskarutbildningen (genomförs 2022)
 • Kompetensutveckling av institutionsrepresentanterna (genomförs 2022–2023)
 • Kartläggning av processerna inom forskarutbildningen – från antagning till examensbevis (genomförs 2022–2023)
 • Examination/prov inom utbildning på forskarnivå (genomförs 2023)
 • Ämnesutvärderingar för samtliga utbildningar på forskarnivå (genomförs 2024)
 • Ny plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskarutbildningen 2025–2030 (genomförs 2024)

Fördjupad information

Anställda har tillgång till styrdokument och rapporter på fakultetens SharePoint-sida. Om du vill få tillgång till dokumenten men saknar behörighet, kan du kontakta Aleksandra Popovic.

Läs dokumenten på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se

Kontakt

Aleksandra Popovic
Utbildningskoordinator inom forskarutbildningen
Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se