Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärdering av pågående utbildning på forskarnivå

Här kan du läsa om hur fakulteten arbetar med utvärdering av utbildning på forskarnivå.

Förutom utvärderingen av fakultetens examensgrundande utbildningar, utvärderas systematiskt även fakultetens sätt att arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå. Detta sker enligt en särskild plan.

Kurser som ges inom ramen för utbildningen utvärderas särskilt, vilket sker löpande. Därutöver genomförs även andra utvärderingar, som redovisas längst ner på den här sidan.

Utvärdering av examensgrundande utbildningar

Utvärderingen utgår från Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) bedömningsområden och tar hänsyn till de universitetsgemensamma kriterierna för kvalitetssäkring samt kravet att utvärderingar i normalfallet ska ske i form av kollegial granskning utförd av externa sakkunniga.

I bedömningsunderlaget för utvärderingarna ingår alltid självvärderingar. Frågorna och underlagen utifrån vilka självvärderingarna ska göras bestäms i en instruktion från dekanen inför varje specifik utvärdering. Ytterligare underlag kan tas fram vid behov.

Kollegial granskning som genomförs av externa sakkunniga resulterar i särskilda utvärderingsrapporter. Efter utvärdering sammanställer nämnden för utbildning på forskarnivå resultaten och eventuella förslag på utvecklingsåtgärder i en sammanställningsrapport som redovisas till fakultetsstyrelsen och till rektor.

Hur fakulteten ska uppfylla den universitetsgemensamma föreskriften om att varje utbildning ska utvärderas minst vart sjätte år framgår av fakultetens plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på forskarnivå 2019–2024.

Tidsplan för årliga bedömningsområdesvisa utvärderingar

Samtliga 22 utbildningar på forskarnivå genomgår årligen en delutvärdering utifrån specifika bedömningsområden enligt följande tidsplan:

 • Styrning och organisation (år 2019)
 • Perspektiv i utbildningen
  • Jämställdhet och lika villkor (år 2020)
  • Hållbar utveckling (år 2020)
  • Internationalisering (år 2022)
 • Doktorandperspektivet (år 2020)
 • Förutsättningar (år 2021)
 • Arbetsliv och samverkan (år 2022)
 • Utformning, genomförande och resultat (år 2023)

Tidsplan för ämnesspecifika utvärderingar

År 2020/2021 granskar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utbildningarna som anordnas av fakulteten i följande ämnen:

 • Analytisk kemi
 • Organisk kemi
 • Fysikalisk kemi

År 2024 kommer fakulteten, via kollegial granskning av externa sakkunniga, att genomföra ämnesspecifika utvärderingar där varje ämnes kvalitet utvärderas utifrån samtliga bedömningsområden.

Utvärdering av kvalitetsarbetet

År 2020/2021 granskar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) Lunds universitets kvalitetsarbete (genom en så kallad lärosätesgranskning). Redovisning av resultatet planeras till hösten 2021. Utvärderingen kan komma att resultera i åtgärder för att förbättra kvalitetsarbetet.

År 2024 utvärderar fakulteten sitt eget kvalitetsarbete. Utvärderingen kommer att resultera i en ny plan för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom utbildning på forskarnivå, som kommer att gälla för perioden 2025–2030. Vid den tidpunkten kan även ändringar i styrdokumenten som rör styrning och organisation göras, om utvärderingen av kvalitetsarbetet visar på ett sådant behov.

Kursutvärderingar

Under 2021 pågår en översyn av hur fakulteten arbetar med utvärdering av kurser som ges inom ramen för utbildning på forskarnivå. Redovisningen av resultaten planeras ske i december 2021.

Kursutvärderingar går till på samma sätt inom grundutbildning och forskarutbildning.

Läs om kursvärderingar och kursutvärderingar på Lunds universitets medarbetarwebb

Övriga utvärderingar

 • År 2019: Regeltillsyn
 • År 2021: Utvärdering av forskarskolor och fakultetens life science-kurspaket (granskare är Annika Mårtensson vid Lunds tekniska högskola, LTH. Utvärderingen redovisas 30 juni 2021)
 • År 2022: Breddad rekrytering

Fördjupad information

Anställda har tillgång till styrdokument (inklusive instruktioner) och rapporter på fakultetens SharePoint-sida. Om du vill få tillgång till dokumenten men saknar behörighet, kan du kontakta Aleksandra Popovic.

Läs dokumenten på fakultetens SharePoint-sida

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se

Kontakt

Aleksandra Popovic
Utbildningskoordinator inom forskarutbildningen
Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se