Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärdering av pågående utbildning

Här kan du läsa om hur fakulteten arbetar med utvärdering av utbildning på grund och avancerad nivå.

Säkerställande av utbildningskvaliteten görs genom ett kontinuerligt och systematiskt arbete som består av följande huvuddelar:

 • Samarbete, samordning och stöd
 • Bedömningsområden, kvalitetskriterier och strategiska mål
 • Utvärdering i sexårsperspektiv

Samarbete, samordning och stöd

Samarbete kring kvalitetsarbetet sker inom fakultetens institutioner, nämnder, styrelser och administrativa stöd.

Fakultetens utbildningsnämnd samordnar kvalitetsarbetet och tar initiativ till kvalitetsutveckling avseende utbildningarnas förutsättningar, utformning, genomförande och resultat. Nämnden verkar för att lika villkor, internationalisering, hållbar utveckling och breddad rekrytering främjas i utbildningsverksamheten. Nämnden bevakar också regelefterlevnaden i utbildningarna och verkar för att studenterna har inflytande över utbildningarna.

För att effektivt driva kvalitetsarbetet har utbildningsnämnden utsett en kvalitetsgrupp med fyra studierektorer/lärare från fakultetens institutioner, en tjänsteman på fakultetskansliet och prodekanen för grundutbildningen. Kvalitetsgruppen har en stödjande funktion och arbetar för en god förankring av kvalitetsarbetet på institutionsnivå och för att av kvalitetsarbetet på utbildningarna säkerställs.

Bedömningsområden, kvalitetskriterier och strategiska mål

Utvärdering av fakultetens utbildningskvalitet inom grundutbildningen sker inom totalt sex bedömningsområden:

 • Styrning och organisation
 • Förutsättningar
 • Utformning, genomförande och resultat
 • Perspektiv i utbildningen
 • Studentperspektiv
 • Arbetsliv och samverkan

Utvärdering i sexårsperspektiv

Arbetet med utvärderingar av utbildningarnas kvalitet sker i ett sexårsperspektiv. Innevarande sexårsperiod är 2019–2024. Arbetet sker genom följande process:

 • Årliga verksamhetsdialoger
 • Formulering av utvecklingsplaner
 • Genomförande av utvecklingsprojekt
 • Genomförande av delutvärderingar (bedömningsområdesvisa utvärderingar)
 • Genomförande av huvudutvärderingar (utbildningsspecifika utvärderingar)

Verksamhetsdialoger genomförs årligen medan utvecklingsplaner, utvecklingsprojekt och delutvärderingar görs löpande. De utbildningsspecifika huvudutvärderingarna genomförs år 2023.

Årliga verksamhetsdialoger och utvecklingsplaner (fakultetsintern utvärdering)

De årliga verksamhetsdialogerna mellan fakultetsledning, respektive institutionsledning och studentkårer utgör navet för uppföljning och utvärdering av utbildningarnas kvalitet samt för kvalitetsarbetet i stort.

Dialogerna sker utifrån ett antal frågeställningar samt fördjupningsområden och omfattar moment av både utvärdering och uppföljning av utbildningskvaliteten. Inför den del som gäller utvärdering, sammanställer institutionerna självvärderingar och/eller annat underlag som rör utbildningskvaliteten. Resultaten från verksamhetsdialogen rapporteras till fakultetens utbildningsnämnd och till fakultetsstyrelsen.

Lunds Naturvetarkår (LUNA) disponerar självständigt en del av verksamhetsdialogerna och deras frågor utgår från kårens verksamhetsplan samt den rättighetslista som gäller för Lunds universitets studenter.

Läs mer om årliga verksamhetsdialoger och fakultetens interna uppföljning

Huvudutvärderingar (externa programspecifika utvärderingar)

År 2023 ska varje examensgrundande utbildning vid fakulteten genomgå en huvudutvärdering av externa granskare. Utseende av bedömargrupper samt riktlinjer för bedömargruppernas arbete fastställs av fakultetsstyrelsen. Huvudutvärderingarna ska ha en rådgivande och utvecklande funktion.

Utvärderingarna ska utgå från institutionernas självvärderingar och fokusera på bedömningsområdena utbildningsmiljö, måluppfyllelse och arbetsliv och samverkan.

Fakultetens examensgrundande utbildningar organiseras i åtta ämnesgrupperade utbildningsområden. Huvudutvärderingarna inom respektive utbildningsområde sker synkront där samtliga examensgrundande utbildningarna inom ett och samma utbildningsområde utvärderas samtidigt.

Huvudutvärderingar (externa programspecifika utvärderingar)