Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Granskning och fastställande av kursplaner

Här kan du läsa om fakultetens arbete med att kvalitetsgranska och fastställa kursplaner på grundnivå och avancerad nivå.

Ansvar och anvisningar för kursplaner

All undervisning vid universitetet och högskolor bedrivs i form av kurser. För varje kurs ska det finnas en kursplan. Detta gäller även för praktik, projektarbeten och examensarbeten.

Fakultetens utbildningsnämnd har tagit fram anvisningar och mall för hur fakulteten ska fastställa och utforma kursplaner på grundnivå och avancerad nivå. Anvisningarna sammanfattar regler och rutiner för hur kursplanerna ska hanteras och följer såväl nationella bestämmelser som Lunds universitets centrala bestämmelser.

Institutionerna ansvarar för att initiera och godkänna förslag på nykursplan enligt anvisningar och mall. Fakultetens utbildningsnämnd ansvarar för att fastställa kursplaner och preliminärt kursutbud. Utbildningsnämnden har delegerat till ordförande att fatta beslut. Det slutgiltiga kursutbudet och budgeten fastställs sedan av fakultetsstyrelsen.

Arbetsprocess – från initiering av kursplan till skapat kurstillfälle

Process för kursplaner. Illustration.

Alla kursplaner fastställs på svenska och engelska i Lunds universitets utbildningsdatabas LUBAS. Beslutsprocessen för kursplaner följer därför systemets utformning.

Idé om ny kurs

Institutionen initierar ny kursplan via till exempel studierektor, lärare eller lärarlag.

Skiss-stadiet

Institutionen utformar ny kursplan (ny kurskod, titel, förkunskapskrav med mera). Institutionerna ansvarar för att kursplanen utformas enligt fakultetens anvisningar samt håller en god kvalitet vad gäller innehåll och språk.

Preliminär-stadiet

Institutionens grundutbildningsnämnd eller motsvarande godkänner den preliminära kursplanen.

Granska-stadiet

Institutionen skickar kursplanen till fakultetskansliet för granskning. Kansliet meddelar institutionen om något behöver åtgärdas och institutionen genomför åtgärderna.

Remissyttrande

Fakultetskansliet skickar kursplanen på remiss till en systerinstitution (institution inom närliggande ämnesområde) och till Lunds Naturvetarkår (LUNA).

Godkänns

Institutionen åtgärdar remissynpunkterna och fakultetskansliet godkänner kursplanen.

Fastställs

Utbildningsnämndens ordförande fastställer kursplanen. Därefter översätts kursplanen till engelska och moduler skickas till Ladok.

Skapa kurstillfälle

Institutionen skapar kurstillfälle och utlyser kursen.

Process för särskilda kurstyper

Uppdragsutbildningskurser som ska ge högskolepoäng följer samma arbetsprocess som övriga kursplaner på grundnivå och avancerad nivå, med några undantag (se sidan 26 i fakultetens anvisningar längre ner på sidan). Även så kallade fakultetsgemensamma kurser, som är ämnesövergripande, har en institutionsanknytning och fastställs enligt arbetsprocessen ovan.

Redaktionell revidering av kursplaner

En befintlig kursplan som bara revideras redaktionellt, i mindre utsträckning, behöver inte tas upp i grundutbildningsnämnden eller motsvarande för godkännande. Den behöver inte heller skickas på remiss till en systerinstitution (institution inom närliggande ämnesområde) och studentkåren.

Studentinflytande

Studenterna har laglig rätt att påverka universitetets utbildningar. Vid naturvetenskapliga fakulteten har studenterna möjlighet till inflytande vid två tillfällen i kvalitetsgranskningen av kursplanerna.

Det första tillfället är i samband med att institutionernas grundutbildningsnämnd, institutionsstyrelse eller motsvarande initierar och godkänner förslag på ny kursplan. Studenterna kan då påverka genom studierådsrepresentanter som ingår i organet.

Det andra tillfället är när fakultetskansliet skickar kursplanen på remiss till Lunds Naturvetarkår (LUNA).

Styrdokument