Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningskvalitet

Vid naturvetenskapliga fakulteten arbetar vi kontinuerligt med att säkra och utveckla kvaliteten på våra utbildningar. Vårt arbete med studentinflytande, studenternas arbetsmiljö och genomförande av kursvärderingar är några av sakerna som är viktiga. På den här sidan kan du som student eller doktorand läsa mer om hur vi säkerställer utbildningskvaliteten.

Studentinflytande

Fakulteten har ett nära samarbete med studentkårerna när vi arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Studenterna utgör en viktig resurs genom sitt engagemang i fakultetens nämnder och råd. Vi arbetar också systematiskt för studentinflytande genom att säkerställa att studenterna medverkar i utvärdering och utveckling av verksamheten.

Våra studenter på grundnivå (kandidatprogram) och avancerad nivå (masterprogram) representeras av Lunds naturvetarkår (LUNA), både på fakultetsnivå och via studieråd på respektive institution.

Läs mer om Lunds naturvetarkår (LUNA) – lundsnaturvetarkar.se

Våra studenter på forskarnivå representeras av Lunds doktorandkår genom Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR).

Läs mer om Lunds doktorandkår (lundsdoctoralstudentunion.com)

Studerandeskyddsombud och klagomål

Om du som är student upptäcker brister i din fysiska eller psykosociala miljö kan du vända dig till prefekten, som är den högsta chefen på din institution. Du kan också vända dig till ditt studerandeskyddsombud genom att kontakta studentkåren. Studerandeskyddsombuden kan representera dig för att påverka arbetsförhållandena.

Kursvärdering och kursanalyser

Kursvärderingar och kursanalyser är centrala delar i utvecklingen av fakultetens kurser. Efter varje kurs har du som är student möjlighet att anonymt fylla i en kursvärdering. I kursvärderingen kan du framföra dina åsikter och komma med förslag på hur utbildningen kan förbättras.

Kursansvarig lärare gör därefter en kursanalys (även kallad kursutvärdering). Detta är en skriftlig utvärdering som sammanfattar resultatet av studenternas kursvärderingar och även innefattar lärarnas egna reflektioner om kursens genomförande. Kursanalysen ska ha kvalitetsutveckling av utbildning i fokus och förtydliga de viktigaste förändringarna som de kursansvariga behöver göra inför kommande kurstillfälle. Den färdiga kursanalysen får du ta del av efter det aktuella kurstillfället. Nuvarande och framtida studenter kan få tillgång till tidigare gjorda kursanalyser via kursplattformen eller institutionernas webbplatser.

Läs kursanalyser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

På institutionernas egna webbplatser kan du läsa kursanalyser för de kurser som ges på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildningsutvärdering

All examensgrundande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utvärderas i en sexårscykel. Syftet med utvärderingarna är att kontinuerligt utveckla kvaliteten på våra utbildningar. Du kan läsa mer om det här arbetet på fakultetens interna webbplats för medarbetare.

Läs om kvalitetsarbete på fakultetens interna webbplats för medarbetare

SI-verksamhet

För att du som student ska få goda förutsättningar för att genomföra din utbildning inom planerad studietid har fakulteten även så kallad SI-verksamhet. SI står för Samverkans-Inlärning och är en pedagogisk modell där nya studenter har möjlighet att regelbundet träffas i mindre grupper, tillsammans med en SI-ledare, för att diskutera kursen. SI-ledaren är en student som tidigare har genomfört kursen och som dessutom är utbildad inom SI-metoden.

Läs mer om fakultetens SI-verksamhet

Högskolepedagogisk verksamhet

Fakulteten har en enhet som arbetar med stöd inom pedagogik, lärande och utveckling för våra lärare. Det övergripande målet med verksamheten är att kontinuerligt höja kvaliteten på den utbildning du får hos oss genom pedagogiskt skickliga lärare.

Läs mer om pedagogik-, lärande- och utvecklingsstöd på fakultetens interna webbplats för medarbetare

Studievägledning

För att du ska få så bra förutsättningar som möjligt för att genomföra din utbildning på det sätt du önskar finns våra studievägledare till hands för att hjälpa dig. Ta kontakt med din studievägledare om du behöver diskutera behörigheter, utbildningsupplägg med mera.

Kontaktuppgifter till studievägledarna

Fördjupad information om studentinflytande, arbetsmiljö, klagomål och studiestöd

I dokumentet nedan hittar du fördjupad information för studenter på grundnivå och avancerad nivå vid naturvetenskapliga fakulteten. Dokumentet handlar om studentinflytande, arbetsmiljö, klagomål och studiestöd.

Fördjupad information till studenter vid naturvetenskapliga fakulteten (PDF, 349 kB, ny flik)

Ta del av hela processen för kvalitetsarbetet


Om du vill veta mer om kvalitetsarbetet är du välkommen att ta kontakt med ansvariga medarbetare på fakultetskansliet.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kontakta Amanda Areblad om du har frågor kring kvalitetsarbetet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter till Amanda Areblad – lu.se

Forskarutbildning

Kontakta Aleksandra Popovic om du har frågor kring kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå.

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – lu.se