Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För dig som är doktorand

Här får du som är doktorand vid naturvetenskapliga fakulteten övergripande information och stöd inom olika delar av din forskarutbildning.

Som doktorand inom naturvetenskapliga fakulteten studerar du i en attraktiv, internationell och konkurrenskraftig miljö där utbildning och forskning är sammanflätade.

Utbildningens omfattning – två eller fyra år

Forskarutbildningen kan omfatta antingen två eller fyra års heltidsstudier och leda till två olika examen:

 • Licentiatexamen på 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Oftast är licentiatexamen ett delmål på vägen mot en doktorsexamen. 
 • Doktorsexamen på 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Så gott som alla doktorander inom fakulteten har doktorsexamen som slutmål.

Du är antagen till ett forskarutbildningsämne och följer två studieplaner

Du är antagen till ett av fakultetens drygt 20 forskarutbildningsämnen vid någon av fakultetens institutioner. Under utbildningen följer du två studieplaner:

 • Allmän studieplan som hör till ditt forskarutbildningsämne. Planen beskriver vilka mål du behöver uppnå för att kunna ta ut din examen.
 • Individuell studieplan som bland annat beskriver vilka delar (till exempel kurser, seminarier och konferenser) som ska ingå i just din utbildning.

Delar som ingår i utbildningen

I din utbildning ingår bland annat:

 • Kurser. Du läser till exempel en introduktionskurs på din institution, en introduktionskurs på fakulteten och en kurs i forskningsetik.
 • Seminarier och konferenser.
 • Deltagande i en eller flera forskarskolor på olika teman. Forskarskolorna erbjuder bland annat kurser, workshoppar, seminarier och möjligheten att skapa ett nätverk.
 • Arbete med din licentiatuppsats (minst 60 högskolepoäng) eller doktorsavhandling (minst 120 högskolepoäng). Du kommer att ägna ungefär hälften av din utbildningstid till detta.
 • Att presentera och försvara din licentiatuppsats eller doktorsavhandling på ett offentligt seminarium. Licentiatuppsatsen presenteras på ett licentiatseminarium och doktorsavhandlingen presenteras på en disputation.

Detta lär du dig under utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat att:

 • Lösa forskningsproblem självständigt.
 • Samverka med andra för att förstå och lösa globala samhällsproblem på ett hållbart sätt.
 • Tänka både analytiskt och kritiskt.
 • Göra forskningsetiskt medvetna val.

Examen

När du har klarat av alla delar i din utbildning ansöker du om ett examensbevis. Om du tar ut en doktorsexamen kan du delta på doktorspromotionen, som är universitetets största akademiska högtid.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för naturvetare är bred. Du kan till exempel arbeta som forskare, specialist inom ett särskilt område, eller ha en bredare tjänst.

Naturvetares arbetsmarknad


Utbildningskvalitet och studentinflytande

Naturvetenskapliga fakulteten arbetar kontinuerligt med att säkra och utveckla kvaliteten på forskarutbildningen genom bland annat studentinflytande och kursvärderingar.

Utbildningskvalitet

Som student på forskarutbildningen representeras du av Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR) som bland annat deltar i fakultetens och institutionernas olika organ, till exempel styrelse och nämnder.

Ansvar och organisation inom forskarutbildningen

 • Dina handledare ansvarar för att vägleda och stötta dig genom utbildningen.
 • Prefekten på din institution ansvarar för din anställning och arbetsmiljö.
 • Studierektorn på din institution ansvarar för att samordna utbildningen inom ditt forskarutbildningsämne.
 • Fakultetens nämnd för utbildning på forskarnivå ansvarar för att utbildningen inom samtliga forskarutbildningsämnen håller hög kvalitet.
 • Universitetets forskarutbildningsnämnd ansvarar för övergripande strategiska frågor som rör forskarutbildningen.

Kontakt

Har du frågor om hur forskarutbildningen är organiserad inom naturvetenskapliga fakulteten är du välkommen att kontakta Aleksandra Popovic, som är utbildningssamordnare.

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic (lu.se)

I första hand ska du som antas till forskarutbildningen också anställas som doktorand. Det är dock möjligt att genomföra utbildningen med en annan form av finansiering, till exempel ett externt stipendium eller en överenskommelse mellan Lunds universitet och en annan arbetsgivare.

Om du har en anställning som doktorand betraktas du som både student och anställd. Om du har en annan form av finansiering betraktas du som enbart student.

Läs mer om anställningsvillkor och finansiering (medarbetarwebben.lu.se)

Frågor om anställning

Prefekten vid din institution är ansvarig för din anställning och även din arbetsmiljö. Kontakta prefekten om du har frågor.

Prefekter på fakultetens institutioner

Det finns flera olika stödfunktioner för dig som är doktorand, både vid fakulteten och vid universitetet i stort. Du får också stöd och hjälp av dina handledare, din chef, studierektorn för forskarutbildningen på din institution och HR-administratören.


Utskick från fakulteten

Alla nya doktorander inom fakulteten registreras i lärplattformen Canvas. På så sätt kan vi göra utskick till dig om kurser som är öppna för anmälan, möjligheter att söka stipendier, med mera.

Logga in i Canvas


Biblioteket

Naturvetenskapliga biblioteket erbjuder exempelvis kurser och workshoppar om datahantering, databassökning och publicering.

Naturvetenskapliga bibliotekets webbplats


Akademiskt skrivande

Workshop om akademiskt skrivande

Workshoppen "Academic writing – from perfectionism and procrastination to flow" hjälper dig både att skapa hållbara skrivvanor och att hantera vanliga psykologiska hinder, till exempel perfektionism och prokrastinering.

Läs mer om kursen i kompetensportalen

Skrivcommunity

Lund University PhD Writing Lab är en skrivcommunity för doktorander och andra akademiska skribenter inom Lunds universitet. Du får bland annat möjlighet att delta i skrivsessioner och lära dig hur du skapar hållbara skrivvanor.

Lund University PhD Writing lab – självregistrering i lärplattformen Canvas

Tips för att skriva populärvetenskapliga texter

Populärvetenskap handlar i grunden om att förenkla och "översätta" vetenskap och forskning till något som även personer utanför forskarsamhället kan tillgodogöra sig.

Tips för att skriva populärvetenskapliga texter (medarbetarwebben.lu.se)


Riktat pedagogiskt stöd

Lunds universitet erbjuder en rad olika stödformer för dig som har en varaktig funktionsnedsättning, till exempel synnedsättning, dyslexi eller ADHD.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning (lu.se)


Företagshälsovården

Som doktorand kan du kostnadsfritt vända dig till företagshälsovården för att få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning.

Företagshälsovården (medarbetarwebben.lu.se)


Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR)

Naturvetenskapliga doktorandrådet arbetar för att förbättra kvaliteten på fakultetens forskarutbildning. Till doktorandrådet kan du till exempel vända dig om du har frågor om dina rättigheter.

Kontakta Naturvetenskapliga doktorandrådet: ndr [at] ldk [dot] lu [dot] se

Lunds doktorandkår (lundsdoctoralstudentunion.com)


Doktorandombudsmannen vid Lunds universitet

Doktorandombudsmannen har i uppgift att hjälpa universitetets doktorander när de stöter på utmaningar eller problem under forskarutbildningen. Oavsett hur litet eller allvarligt problemet är så kan du alltid vända dig till doktorandombudsmannen för stöd och hjälp.

Kontakta doktorandombudsmannen: domb [at] ldk [dot] lu [dot] se (domb[at]ldk[dot]lu[dot]se)

Som doktorand har du många möjligheter att skaffa internationella erfarenheter under din utbildning. Du kan exempelvis:

 • Läsa kurser
 • Delta i kompetensutveckling
 • Samla material till din avhandling
 • Genomföra fältarbete
 • Göra praktik
 • Undervisa vid ett av Lunds universitets partneruniversitet

Du kan söka stipendium för resa och uppehälle om du gör ett utbyte genom EU:s utbildningsprogram, Erasmus+.

Utbyte genom Erasmus+ (medarbetarwebben.lu.se)

Canvas-sida om internationella möjligheter för doktorander

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om dina internationella möjligheter är du välkommen att kontakta Marie Brink, internationaliseringsansvarig på fakultetskansliet.

Kontaktuppgifter till Marie Brink (lu.se)

Studieplan

Som doktorand behöver du förhålla dig till både den allmänna studieplanen som finns för ditt forskarutbildningsämne och en individuell studieplan som gäller just din utbildning.

För dig som är antagen från och med 1 januari 2021

Studieplanerna nedan är sorterade per institution.

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik

Medicinsk strålningsfysik (PDF, 437 kB, ny flik)

Biologiska institutionen

Biologi (PDF, 453 kB, ny flik)

Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
Fysiska institutionen
Geologiska institutionen
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Kemiska institutionen
Matematikcentrum

Äldre allmänna studieplaner

Kontakta Benedicte Sato Arentzen för att få ut äldre studieplaner.

Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (lu.se)

Studieplanens innehåll

I samband med att du blir antagen till forskarutbildningen upprättar din institutionsrepresentant en individuell studieplan i samråd med dig och dina handledare. Studieplanen visar bland annat vilka delar som ska ingå i din utbildning (till exempel olika kurser, seminarier och konferenser) och vilket ansvar som du respektive universitetet har för att utbildningen genomförs.

Uppdatering och revidering

Din individuella studieplan ska uppdateras löpande och revideras vid behov. Minst en gång per år ska studieplanen fastställas av prefekten vid din institution.

Se din individuella studieplan

Din individuella studieplan hittar du i fakultetens system för individuella studieplaner.

Logga in i systemet för individuella studieplaner – isp.science.lu.se

Licentiatuppsatsen omfattar minst 60 högskolepoäng (se din individuella studieplan).

Uppsatsens utformning

Uppsatsen kan utformas på två olika sätt:

 • En sammanfattning av minst en forskningsartikel, eller manuskript, som du skrivit på egen hand eller tillsammans med andra.
 • En monografi, det vill säga en sammanhängande forskningsrapport.

Det ska framgå vilka bidrag som är dina och vilka som tillhör eventuella andra författare.

Kvalitet

Uppsatsen ska vara av en kvalitet som motsvarar kraven för publicering i erkända tidskrifter med vetenskaplig granskning. 

Visa att du uppfyller examensmålen

I din licentiatuppsats ska du visa att du uppfyller målen för licentiatexamen. Målen hittar du i den allmänna studieplanen för ditt forskarutbildningsämne.


Stöd i arbetet med uppsatsen

Din handledare ger dig löpande stöd i arbetet med din uppsats, men du kan även gå kurser och delta på workshoppar om akademiskt skrivande. Högre upp på sidan, i avsnittet Översikt, villkor och stöd, kan du läsa mer om stöd under studierna.

Förbered för licentiatseminariet

Längre ner på sidan, i avsnittet Licentiatseminarium, kan du läsa om vad du behöver tänka på när det gäller tryck av din licentiatuppsats och förberedelser för ditt licentiatseminarium. 

Doktorsavhandlingen omfattar minst 120 högskolepoäng (se din individuella studieplan).

Avhandlingens utformning

Doktorsavhandlingen kan utformas på två olika sätt:

 • En sammanläggningsavhandling som består av ett antal vetenskapliga artiklar (eller manuskript) och en sammanfattning som kallas kappa. Detta är den vanligaste formen inom naturvetenskapliga fakulteten.
 • En monografiavhandling, det vill säga en sammanhängande forskningsrapport.
Sammanläggningsavhandling

Artiklarna som ingår i avhandlingen ska vara av en kvalitet som motsvarar kraven för publicering i erkända tidskrifter med vetenskaplig granskning. Det ska tydligt framgå vilka bidrag som är dina och vilka som tillhör eventuella andra författare.

Sammanfattningen, som kallas kappa, är en viktig del i avhandlingen. Kappan ska kunna läsas som en självständig akademisk text där du ger en introduktion till artiklarna och placerar dina egna forskningsresultat i ett sammanhang. Kappan får inte innehålla stora mängder kopierade avsnitt från artiklarna.

Din avhandling ska även innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning så att personer som inte är insatta i ditt ämne ska kunna förstå vad ditt arbete handlar om. Den populärvetenskapliga sammanfattningen kan hjälpa dig i kontakten med finansiärer, samarbetspartners, framtida arbetsplatser och forskningsjournalister. 

Monografiavhandling

En monografiavhandling består av en enda sammanhängande forskningsrapport. Här presenterar du din forskningsuppgift, dina frågeställningar, arbetsmetoder, analys, resultat och slutsatser.

Visa att du uppfyller examensmålen

I din avhandling ska du visa att du uppfyller målen för doktorsexamen. Målen hittar du i den allmänna studieplanen för ditt forskarutbildningsämne.


Stöd i arbetet med avhandlingen

Din handledare ger dig löpande stöd i avhandlingsarbetet, men du kan även gå kurser och delta på workshoppar om akademiskt skrivande. Högre upp på sidan, i avsnittet Översikt, villkor och stöd, kan du läsa mer om stöd under studierna.

Förbered för disputation

Längre ner på sidan, i avsnittet Disputation, kan du läsa om vad du behöver tänka på när det gäller till exempel tryck av din doktorsavhandling och förberedelser för din disputation.

Du har minst två handledare som vägleder dig genom din forskarutbildning. En av dem är din huvudhandledare. Hur just din handledning är organiserad framgår i din individuella studieplan och följs upp minst en gång per år.

Har du frågor om din avhandling ska du i första hand vända dig till dina handledare.

Kursen är obligatorisk för dig som läser en forskarutbildning på naturvetenskapliga fakulteten. Kursen innehåller bland annat information om universitetet och fakulteten, generella anställningsvillkor med mera.

Kursen ges av fakulteten en gång per termin.

Omfattning

Kursen ger 0,5 högskolepoäng.

Språk

Kursen ges på engelska.

Nästa kurstillfälle

9 oktober klockan 09.00–16.00 i Lundmarksalen, Astronomihuset.

Anmäl dig till introduktionskursen på fakultetens engelskspråkiga webbplats


Kontakt

Kontakta Benedicte Sato Arentzen om du har frågor om kursen.

Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (lu.se)

Kursen är obligatorisk för dig som antagits till fakultetens forskarutbildning från och med 1 januari 2021. Om du antogs tidigare än så kan du gå kursen i mån av plats.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i god forskningssed och forskningsetik. Dessa kunskaper är relevanta både under doktorandstudierna och i efterföljande postdoktoral forskning inom akademin eller vid andra forskningsinstitutioner.

Kursen ges av fakulteten.

Kursplan

Kursplan: Forskningsetik (PDF, 270 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen ger 3 högskolepoäng.

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvarig lärare

Niklas Vareman.

Nästa kurstillfälle

Kursen ges 14–25 oktober 2024.

Preliminärt schema
 • 14 oktober klockan 09.00–12.00
 • 15 oktober klockan 09.00–12.00
 • 16 oktober klockan 09.00–12.00
 • 17 oktober klockan 09.00–16.00
 • 18 oktober klockan 09.00–12.00
 • 21 oktober klockan 09.00–12.00
 • 22 oktober klockan 09.00–12.00
 • 23 oktober: inget möte, eget arbete
 • 24 oktober klockan 09.00–16.00
 • 25 oktober klockan 09.00–12.00
Anmälan

Sista anmälningsdag är 9 september. Det finns 20 platser till kursen.

Anmäl dig till kursen i forskningsetik på fakultetens engelskspråkiga webbplats


Kontakt

Kontakta Benedicte Sato Arentzen om du har frågor om kursen.

Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (lu.se)

Under kursen får du verktyg för att förbättra dina kommunikativa strategier och akademiska skrivfärdigheter i ett disciplinärt sammanhang. Du lär dig också om rådande publikationskonventioner inom ditt specifika studieområde, med huvudfokus på forskningsartiklar.

Kursen ges av fakulteten.

Kursplan

Kursplan: Akademiskt skrivande inom naturvetenskapliga ämnen (PDF, 290 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen ger 6 högskolepoäng.

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvarig lärare

Lene Nordrum.

Nästa kurstillfälle

Kursen ges från september till december 2024.

Schema
 • 25 september klockan 09.15–12.00: Föreläsning
 • 30 september: En timmes workshop i mindre grupper (du får detaljerad information när kursen har startat)
 • 2 oktober klockan 09.15–12.00: Föreläsning
 • 14 oktober klockan 09.15–12.00: Föreläsning
 • 18 oktober klockan 13.15–16.00: Föreläsning
 • 7 november klockan 09.15–12.00: Föreläsning
 • 6–16 november: Individuellt möte på 45 minuter (du får datum och tid när kursen har startat)
 • 20 november klockan 09.15–12.00: Föreläsning
 • 4 december klockan 09.15–12.00: Föreläsning
 • 9–19 december: Individuellt möte på 45 minuter (du får datum och tid när kursen har startat)
Anmälan

Du som anmäler dig ska ha kommit så långt i din forskningsprocess att du börjat utarbeta delar av en vetenskaplig artikel.

Sista anmälningsdag är 9 september, först till kvarn. Det finns 16 platser till kursen.

Anmäl dig till kursen i akademiskt skrivande på fakultetens engelskspråkiga webbplats


Kontakt

Kontakta Benedicte Sato Arentzen om du har frågor om kursen.

Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (lu.se)

Kursen behandlar struktur och språk i vetenskapliga artiklar samt förutsättningar för vetenskaplig publicering. Du får även lära dig hur publiceringsprocessen går till, vilken roll "reviewers" och redaktörer har och hur open access fungerar. Etiska frågeställningar kring publicering berörs också.

Kursen ges av fakulteten.

Kursplan

Kursplan: Vetenskaplig publicering för doktorander (PDF, 528 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen ger 1,5 högskolepoäng.

Språk

Kursen ges på engelska.

Nästa kurstillfälle

Vårterminen 2024 – anmälan är nu stängd.
Vårterminen 2025 – datum är inte bestämt ännu.


Kontakt

Kontakta Benedicte Sato Arentzen om du har frågor om kursen.

Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (lu.se)

Syftet med kursen är att du ska få en förståelse för projektledning och projektstyrning inom forskning. Du kommer bland annat att lära dig om projekt som arbetsform, att göra en projektledningsplan och att använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt.

Kursen ges av fakulteten.

Kursplan

Kursplan: Projektledning för forskningsarbete (531 kB, ny flik)

Omfattning

Kursen ger 2 högskolepoäng.

Språk

Kursen ges på engelska.

Kursansvarig lärare

Radhlinah Aulin.

Nästa kurstillfälle

Vårterminen 2024 – anmälan är nu stängd.


Kontakt

Kontakta Benedicte Sato Arentzen om du har frågor om kursen.

Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen (lu.se)

En forskarskola erbjuder bland annat kurser, workshoppar och seminarier inom ett visst tema. Genom forskarskolan får du möjlighet att skapa ett personligt nätverk inom detta tema tillsammans med andra doktorander och forskare.

Ta hjälp av din handledare för att diskutera vilken forskarskola som kan passa din utbildning, så att det kan planeras in i din individuella studieplan.

Advanced microscopy research environment (ADMIRE)

Forskarskolan fokuserar på mikroskopi och mikroavbildning.

ADMIRE (admire.lu.se)


Agenda 2030

Forskarskolan fokuserar på samhällsutmaningar samt Agenda 2030, som är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle.

Agenda 2030 (agenda2030graduateschool.lu.se)


Bioeconomy

Forskarskolan fokuserar på omställningen från dagens oljebaserade ekonomi till en framtida cirkulär ekonomi.

Bioeconomy (cec.lu.se)


Climate, biodiversity and ecosystem services in a changing world (ClimBEco)

Forskarskolan fokuserar på klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i en föränderlig värld.

ClimBEco (cec.lu.se)


Integrativ biologi (IBIO)

Forskarskolan fokuserar på banbrytande tekniker och metoder för att generera och arbeta med stora och komplexa biologiska datamängder.

Integrativ biologi (biologi.lu.se)


Scientific discovery using computers (COMPUTE)

Forskarskolan fokuserar på vetenskapliga upptäckter med avancerad användning av datorer, lagring och nätverk.

COMPUTE (compute.lu.se)


QDETAILSS – high quality detection and analysis of liquid and solid samples

Forskarskolan fokuserar på experimentella problem med koppling till kemi.

QDETAILSS (kilu.lu.se/internt)


Xanadu

En tvärvetenskaplig forskarskola som fokuserar på hållbarhetsforskning med hjälp av forskningsanläggningarna MAX IV och ESS som använder röntgen- och neutronteknik.

Xanadu (fysik.lu.se)

Under licentiatseminariet presenterar och försvarar du din licentiatuppsats, för att i slutändan kunna ta ut en licentiatexamen på 120 högskolepoäng.


Om seminariet

Licentiatseminariet är öppet för allmänheten. Under seminariet har du rollen som respondent, vilket innebär att du presenterar och försvarar din licentiatuppsats.

Andra som deltar på seminariet är till exempel:

 • Opponenten, som har i uppgift att granska din uppsats och diskutera den med dig under seminariet.
 • Ordförande, som leder seminariet.
 • Examinatorn, som sätter betyg med hänsyn till både innehållet i din uppsats och försvaret av den.

Efter licentiatseminariet får du antingen betyget godkänt eller icke godkänt.


Före seminariet

Före seminariet behöver du trycka din uppsats, lämna exemplar till fakultetens handläggare samt göra din uppsats tillgänglig på din institution. 

Tryck din uppsats

Inom universitetet finns två tryckerier, Media-Tryck och E-husets tryckeri. Kontakta tryckeriet så fort du fått datumet för ditt seminarium så att ni kan planera tryckningen. Uppsatsen ska tryckas i minst 10 exemplar. Tryckkostnaden betalas av din institution.

Lämna exemplar till fakultetens handläggare

Senast tre veckor och tre arbetsdagar före seminariet ska du lämna tre exemplar av uppsatsen till Constance Holmbäck, handläggare på naturvetenskapliga fakultetens kansli (Astronomihuset, Sölvegatan 27). Kansliet tillkännager sedan seminariet tre veckor innan det äger rum. 

Gör din uppsats tillgänglig på din institution

Senast tre veckor före seminariet ska du göra din uppsats tillgänglig för granskning på din institution.

Om du vill göra din uppsats tillgänglig för ännu fler kan du registrera den elektroniskt i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS. Detta är frivilligt.

Stöd för att registrera din uppsats i LUCRIS (lub.lu.se)


Kontakt

Kontakta Constance Holmbäck om du har frågor om licentiatseminariet.

Kontaktuppgifter till Constance Holmbäck (lu.se)

Under disputationen presenterar och försvarar du din doktorsavhandling, för att i slutändan kunna ta ut en doktorsexamen på 240 högskolepoäng.


Om disputationen

Disputationen är öppen för allmänheten och varar i cirka 2–4 timmar. Under disputationen har du rollen som respondent, vilket innebär att du presenterar och försvarar din doktorsavhandling.

Andra som deltar på disputationen är till exempel:

 • Opponenten, som har i uppgift att granska din avhandling och diskutera den med dig under seminariet.
 • Ordförande, som leder seminariet.
 • Betygsnämnd, som ställer frågor till dig om avhandlingens innehåll och sedan sätter betyg med hänsyn till både innehållet i din avhandling och försvaret av den.
 • Din handledare, som inte har någon formell roll under seminariet men bör vara med ändå.

Efter disputationen får du antingen betyget godkänt eller icke godkänt.


Boka datum för din disputation

Boka datum för din disputation så snart som möjligt efter att dina handledare har bekräftat att det är dags för dig att disputera.

Så här gör du för att boka datum:

 1. Logga in i disputationssystemet (lth.se)
 2. Fyll i alla fält i bokningsformuläret och lägg till din institutionsrepresentant som administratör.
 3. Klicka på knappen "Boka och mejla".
 4. Meddela institutionsrepresentanten att den har lagts till som administratör i bokningen.

Tryck din avhandling

Inom universitetet finns två tryckerier, Media-Tryck och E-husets tryckeri. Kontakta tryckeriet så fort du vet datumet för din disputation så att ni kan planera tryckningen.

Antal och utformning

Din avhandling ska tryckas i minst 50 exemplar (betalas av din institution) och utformas enligt Lunds universitets grafiska profil. Media-Tryck erbjuder både en avhandlingsmall och en kurs om hur du förbereder din avhandling för tryck.

Stöd för doktorander på Media-Trycks webbplats

Skaffa ISBN

Innan du skickar din avhandling till tryck ska den få ett unikt ID. Detta kallas International Standard Book Number (ISBN) och trycks oftast på avhandlingens försättsblad. Du skaffar ISBN genom biblioteket.

ISBN-nummer till avhandlingar på Naturvetenskapliga bibliotekets webbplats


Offentliggör (”spika”) din avhandling

Du ska spika din doktorsavhandling senast tre veckor och tre arbetsdagar före din disputation.

Så här spikar du din avhandling:

 1. Registrera din avhandling elektroniskt i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS.
  Stöd för att registrera din avhandling i LUCRIS (lub.lu.se)
 2. Lämna tre exemplar av den tryckta avhandlingen till receptionen på Universitetsbiblioteket (UB) i Lund. Se till att du får ett kvitto som bekräftar att du lämnat in avhandlingen.
 3. Lämna kvittot från UB och två exemplar av den tryckta avhandlingen till Constance Holmbäck, handläggare på naturvetenskapliga fakultetens kansli (Astronomihuset, Sölvegatan 27).

Därefter offentliggör fakultetskansliet din disputation i bland annat universitetets disputationskalendarium.

Disputationskalendarium (lu.se)


Kontakt

Kontakta Constance Holmbäck om du har frågor om licentiatseminariet.

Kontaktuppgifter till Constance Holmbäck (lu.se)

 

Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Oftast är licentiatexamen ett delmål på vägen mot en doktorsexamen.

Krav

För att kunna ta ut en licentiatexamen krävs att du med godkänt resultat försvarat din licentiatuppsats vid ett licentiatseminarium och genomfört de kurser och moment som ingår i din utbildning.

Examensbevis

Ansök om examensbevis (lu.se)

Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Så gott som alla doktorander inom fakulteten har doktorsexamen som slutmål.

Krav

För att kunna ta ut en doktorsexamen krävs att du med godkänt resultat försvarat din doktorsavhandling vid en disputation och genomfört de kurser och moment som ingår i din utbildning.

Examensbevis

Ansök om examensbevis (lu.se)

Om doktorspromotionen

Du som under det senaste året har tagit ut en doktorsexamen promoveras under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka. Doktorspromotionen hålls vanligtvis den sista fredagen i maj varje år.

Ring och lagerkrans

Som doktorand vid naturvetenskapliga fakulteten bär du en ring och en lagerkrans under ceremonin. Dessa bär du oavsett om det står filosofie doktorsexamen eller teknologie doktorsexamen i ditt examensbevis (i vissa fall godkänns att examen ändras till teknologie doktorsexamen).

Vid andra fakulteter som till exempel Lunds tekniska högskola, LTH, bär doktoranderna ring och hatt under ceremonin. Detta innebär att en del doktorander på kemiska institutionen, fysiska institutionen och Matematikcentrum kommer att bära ring och lagerkrans, medan andra bär ring och hatt. Detta beror på att doktoranderna är antagna vid olika fakulteter och därmed har olika traditioner.

Förbered dig inför doktorspromotionen

Du kan ansöka om att tillgodoräkna dig relevant tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet och på sätt korta ner din forskarutbildning.

Du kan ansöka om tillgodoräknande om du:

 • har läst mer än 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå
 • eller har yrkeserfarenheter som du anser motsvarar någon del av din planerade forskarutbildning.

Blankett för tillgodoräknande

Fyll i blanketten nedan och lämna den till studierektorn för forskarutbildning på din institution.

Blankett för tillgodoräknande inom forskarutbildningen (PDF, 91 kB, ny flik)

Blankett för studieavbrott

Om du vill avbryta dina doktorandstudier ska du anmäla detta skriftligt, via blanketten nedan, till din institution. Studieavbrottet registreras och diarieförs sedan av institutionen.

Blankett för studieavbrott (PFD, 85 kB, ny flik)

Om du vill återuppta studierna

Om du skulle vilja återuppta dina studier behöver du söka en doktorandtjänst på nytt.

Uppdraget som doktorandrepresentant

Som doktorand har du möjlighet att engagera dig i studentfackligt arbete och på så sätt påverka forskarutbildningen och doktorandernas situation. Inom naturvetenskapliga fakulteten organiseras doktoranderna genom Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR), som är ett av flera doktorandråd inom Lunds doktorandkår.

Naturvetenskapliga doktorandrådet utser doktorandrepresentanter till beslutande och beredande organ på såväl fakultetsnivå som institutionsnivå. Kontakta doktorandrådet, ndr [at] ldk [dot] lu [dot] se, om du är intresserad av att bli doktorandrepresentant.

Lunds doktorandkår (lundsdoctoralstudentunion.com)

Blankett för förlängning av studietid och anställning

För att kompensera för tiden du lägger på ditt uppdrag som doktorandrepresentant behöver du ansöka om att förlänga din studietid och doktorandanställning.

Du ansöker om förlängning via blanketten nedan. Kom ihåg att bifoga protokoll eller annan dokumentation som styrker dina insatser i organen.

Blankett för att begära förlängning (PDF, 163 kB, ny flik)

Uppdrag och omfattning i organ på fakultetsnivå

Nedan kan du se den ungefärliga omfattningen för uppdrag i organ på fakultetsnivå.

 • Fakultetsstyrelse: 24 timmar per år.
 • Presidium: 60 timmar per år.
 • Ledningsråd: 60 timmar per år. För ledningsrådet får du endast förlängning som motsvarar den faktiska mötestiden eftersom samma ärenden behandlas i presidiet.
 • Lärarförslagsnämnd: 80 timmar per år.
 • Nämnd för utbildning på forskarnivå: 20 timmar per år.
 • Forskningsnämnd: 12 timmar per år.
 • Docenturnämnd: 20 timmar per år.
 • Kommitté för jämställdhet och lika villkor: 12 timmar per år.
 • Kommitté för rese- och forskningsbidrag: 6 timmar per år.
 • Arbetsmarknadsråd: 10 timmar per år.
 • Lokal skyddskommitté: 8 timmar per år.
 • Verksamhetsdialog: 2 timmar per år.
 • Fakultetens valberedning: Omfattningen är svår att uppskatta eftersom valberedningen bara arbetar inför val. Det kan hända att inget arbete alls äger rum under din tid som doktorandrepresentant.
 • Styrelsen för Lund Protein Production Platform (LP3): 10 timmar per år.
 • Styrelsen för LINXS Institute of advanced Neutron and X-ray Science: 10 timmar per år.

Om fakulteten inrättar separata arbetsgrupper med tidsbegränsade uppdrag görs en överenskommelse med doktorandrådet om eventuell doktorandrepresentation. Om arbetsgruppen bildas ad hoc inom ett befintligt organ går du som är doktorandrepresentant i det aktuella organet in som representant även i arbetsgruppen. Du får då förlängning enligt samma principer som för ordinarie organ.

Uppdrag och omfattning i organ på institutionsnivå

Nedan kan du se den ungefärliga omfattningen för uppdrag i organ på institutionsnivå.

 • Institutionsstyrelse: 10–20 timmar per år.
 • Referensgrupp för biblioteksenhet: 6–8 timmar per år.
 • Jämställdhetsgrupp: 12 timmar per år.
 • Kommitté för hälsa, miljö och säkerhet: 12 timmar per år.
 • Valberedning inom institutionen: Omfattningen är svår att uppskatta eftersom valberedningen bara arbetar inför val. Det kan hända att inget arbete alls äger rum under din tid som doktorandrepresentant.

Det kan finnas ytterligare organ på institutionsnivå; kontakta din institution för att få en fullständig bild.

Kontakt


Frågor om din utbildning

Om du har frågor om din utbildning bör du i första hand vända dig till dina handledare eller institutionsrepresentanten vid din institution.

Det finns även kontaktuppgifter längst ner i en del avsnitt på den här webbsidan, till exempel när det gäller licentiatseminarium, disputation och internationella möjligheter.

Studierektorer


Avdelningen för medicinsk strålningsfysik

Kontakta Ronnie Wirestam (lu.se)

Biologiska institutionen

Kontakta Klas Flärdh (lu.se)

Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Kontakta Tobias Ambjörnsson (lu.se)

Fysiska institutionen

Kontakta Göran Frank (lu.se)

Geologiska institutionen

Kontakta Helena Filipsson (lu.se)

Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Kontakta Cecilia Akselsson (lu.se)

Kemiska institutionen

Kontakta Viveka Alfredsson (lu.se)

Matematikcentrum

Kontakta Sandra Pott (lu.se)

Doktorandkår och doktorandombudsman

Lunds doktorandkår (lundsdoctoralstudentunion.com)

Kontakta Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR): ndr [at] ldk [dot] lu [dot] se (ndr[at]ldk[dot]lu[dot]se)

Kontakta doktorandombudsmannen vid Lunds universitet: domb [at] ldk [dot] lu [dot] se (domb[at]ldk[dot]lu[dot]se)