Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik

Kursplanen är fastställd av fakultetens utbildningsnämnd 3 oktober 2019 och senast reviderad 25 maj 2022. Den reviderade kursplanen gäller från och med höstterminen 2022. Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning. Kursen omfattar 2 veckors arbete.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge ökad kunskap om hur lika villkor, hållbarhet och etik kan integreras på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i högre naturvetenskaplig utbildning. Det övergripande målet är att kursdeltagaren ska kunna undervisa om lika villkor, hållbarhet och etik i ett ämnessammanhang, och därigenom förbereda studenter för att kunna verka i och bidra till ett informerat demokratiskt samhälle.

Kunskap och lärande

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Ge exempel på det egna ämnets betydelse för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
 • Redogöra för hur ett hållbarhetsperspektiv främjar kvaliteten i utbildningen och anställningsbarheten av studenter.
 • Redogöra för förutsättningar och hinder för lika villkor inom utbildning och arbetsliv samt ge exempel på hur medvetenheten om lika villkor kan främjas.
 • Redogöra för hur medvetenhet om genus samt kulturell och etnisk mångfald påverkar ämnet, utbildningen och forskningen.
 • Redogöra för aktuella etiska frågor inom det egna ämnet samt ge exempel på argument för olika ståndpunkten.
 • Ge exempel på hur naturvetenskaplig litteracitet tar sig uttryck inom det egna ämnet.
 • Förklara hur akademisk reflektion kan stödja studenters lärande.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Diskutera och problematisera hur aspekter av hållbarhet, lika villkor och etik kan integreras i naturvetenskaplig utbildning.
 • Konstruktivt kommentera andras planerade undervisningsmoment.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Diskutera betydelsen av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv för det egna ämnet och dess utveckling.
 • Diskutera betydelsen av lika villkor, genus- och mångfaldsperspektiv för utbildning, arbetsliv samt kvaliteten i naturvetenskaplig forskning och utveckling.
 • Diskutera ett genus- och mångfaldsperspektiv på naturvetenskapliga ämnen och hur detta kan främja kvalitetsutvecklingen av studenternas lärande.
 • Diskutera betydelsen av etiska överväganden för forskning och tillämpning av det egna ämnet i olika sammanhang.
 • Reflektera över betydelsen av ämnesintegrerad undervisning om lika villkor, hållbarhet och etik för studenters utveckling av naturvetenskaplig litteracitet.
 • Reflektera över och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap kopplad till kursens övergripande mål.

Kursinnehåll

Följande teman behandlas med fokus på studenters lärande:

 • Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
 • Lika villkor, jämställdhet- och mångfaldsperspektiv.
 • Etik.
 • Generiska kompetenser.
 • Naturvetenskaplig litteracitet.
 • Akademisk reflektion och kollegialt utbyte.

Undervisningsformer

Kursen ges i workshopform och bygger på deltagarnas aktiva medverkan och interaktion. I sex workshoppar behandlas teman ur kursinnehållet. Deltagarna genomför också ett individuellt eller gruppvis pedagogiskt utvecklingsprojekt där kamratrespons ges vid två schemalagda tillfällen. Utöver schemalagda kursträffar tillkommer individuellt arbete med kursuppgifter, projekt och respons.

Examination

Formativ examination sker genom aktivt deltagande i samtliga workshoppar. Summativ examination mot lärandemålen sker i form av en skriftlig projektrapport (individuell eller i grupp), responsgivning på andra deltagares rapporter samt genom en individuell skriftlig reflektion över det egna lärandet under kursen.

Betyg

Betygsgraderna på kursen är godkänd och underkänd. För godkänt på kursen krävs aktiv närvaro vid samtliga schemalagda kurstillfällen, godkänd projektrapport och skriftlig reflektion samt respons på andra deltagares projektrapporter.

Undervisningsspråk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav

Högskolepedagogisk introduktion rekommenderas.

Övrigt

Kursen kan inte tillgodoräknas tillsammans med kursen ”Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik (kortversion)”.

Kontakt