Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kris och beredskap

Innehåll på den här webbsidan:


Fakultetens kris- och beredskapsplan

Fakultetens kris- och beredskapsplan har sin utgångspunkt i Lunds universitets övergripande kris- och beredskapsplan. 

Fakultetens kris- och beredskapsplan (PDF, 272 kB, ny flik)

Krishanteringsarbete – tre grundprinciper

Krishanteringsarbetet vid fakulteten baseras, liksom vid hela universitetet, på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) tre grundprinciper:

 • Ansvarsprincipen – den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under en kris.
 • Närhetsprincipen – en kris ska i första hand hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.
 • Likhetsprincipen – en verksamhets organisation och lokalisering ska under krishanteringen så långt som möjligt vara densamma som under normala förhållanden och fungera på liknande vis.

Krisledningsorganisation

Fakulteten har en krisgrupp som står för den strategiska ledningen under en större och allvarlig kris. Gruppen sammankallas när en krishändelse sker och där drabbad verksamhet behöver stöd eller inte kan eller bör hantera händelsen.

Gruppen består av följande funktioner:

 • Dekan – krisledare
 • Prodekan
 • Kanslichef
 • Kommunikationschef
 • HR-chef
 • Chef för ledningsstöd (protokollförare)

Handlingsplan vid dödsfall eller allvarlig olycka

Fakultetens handlingsplaner omfattar både anställda och studenter inom fakulteten. Handlingsplanerna är i första hand tänkta att vara ett stöd vid dödsfall eller allvarlig olycka, men kan även användas i andra situationer.

Ta emot och samla in information om allvarlig händelse

Du som tar emot meddelande om att en allvarlig händelse har inträffat ska använda checklistan nedan för att samla in all nödvändig information. När du fyllt i checklistan ska du lämna den till prefekt eller motsvarande på din institution för vidare hantering.

Ladda ner checklista vid meddelande om händelse (PDF, 530 kB, ny flik)

Prefekten informerar om allvarlig händelse

Som prefekt ansvarar du för att informera HR-chefen på fakultetskansliet om vad som har inträffat samt mejla över den ifyllda checklistan. Om du inte får tag på HR-chefen kan du kontakta någon annan på fakultetens HR-avdelning. Vid dödsfall är det HR-chefen som kontaktar rektorsämbetet.

Kontaktuppgifter till HR-chef, Gunilla Thylander (medarbetarwebben.lu.se)

Kontaktuppgifter till fakultetens HR-avdelning

Som prefekt behöver du även informera berörd avdelningschef och personal vid institutionen. Ni bör även identifiera och informera exempelvis samarbetspartners inom universitetet.

Extra rutin vid dödsfall

Prefekten kallar till möte

Som prefekt ska du skyndsamt kalla till ett möte där följande personer deltar (fler kan delta vid behov):

 • Prefekt
 • Chef för avdelningen eller enheten
 • Fakultetens HR-chef
 • Om det är aktuellt: Doktorandombudsmannen, ldk [at] ldk [dot] lu [dot] se.
Mötet ska handla om
 • Vilka åtgärder som behöver vidtas
 • Vem som har ansvar för att genomföra åtgärderna
 • När åtgärderna ska vara genomförda
Exempel på vad som behöver göras

På HR-webben finns en sida som beskriver handläggningsordningen vid dödsfall. Där framgår vad institutionen respektive sektionen HR ansvarar för att göra.

Handläggningsordning vid dödsfall (HR-webben)

Utöver det som står i handläggningsordningen kan ni även behöva:

 • Kontakta anhöriga
 • Ta reda på om ni omgående behöver en vikarie i undervisningen
 • Identifiera och informera eventuella samarbetspartners
 • Ta reda på om det finns åtaganden, till exempel möten och konferenser, som behöver avbokas
Förslag på text till medarbetare vid dödsfall

Ämne: Information om dödsfall

Kollegor,

Det är med sorg jag informerar er alla om att vår högt värderade medarbetare XXX vid institutionen XXX har avlidit. Våra tankar går till XXXs familj och närmaste. Det kommer att hållas en minnesstund dit alla är välkomna. Information om tid och plats för denna kommer så snart som möjligt.

XXX, dekan/prefekt

Ta emot och samla in information om allvarlig händelse

Du som tar emot meddelande om att en allvarlig händelse har inträffat ska använda checklistan nedan för att samla in all nödvändig information. När du fyllt i checklistan ska du lämna den till prefekt eller motsvarande på din institution för vidare hantering.

Ladda ner checklista vid meddelande om händelse (PDF, 530 kB, ny flik)

Prefekten informerar om allvarlig händelse

Som prefekt ansvarar du för att informera HR-chefen på fakultetskansliet om vad som har inträffat samt mejla över den ifyllda checklistan. Om du inte får tag på HR-chefen kan du kontakta någon annan på fakultetens HR-avdelning. Vid dödsfall är det HR-chefen som kontaktar rektorsämbetet.

Kontaktuppgifter till HR-chef, Gunilla Thylander (medarbetarwebben.lu.se)

Kontaktuppgifter till fakultetens HR-avdelning

Som prefekt behöver du även informera berörd personal och berörda studenter vid institutionen.

Extra rutin vid dödsfall

Prefekten kallar till möte

Som prefekt ska du skyndsamt kalla till ett möte där följande personer deltar (fler kan delta vid behov):

 • Prefekt
 • Studierektor
 • Programansvarig eller kursansvarig
 • Fakultetens HR-chef
 • Representant från studentkåren LUNA
  LUNA:s webbplats
Mötet ska handla om
 • Vilka åtgärder som behöver vidtas
 • Vem som har ansvar för att genomföra åtgärderna
 • När åtgärderna ska vara genomförda
Exempel på vad som behöver göras
 • Kontakt med anhöriga
 • Minnesstund
 • Information till studenter vid samma kurs eller program
 • Kontakt med Studenthälsan och Studentprästerna för att kunna erbjuda stödsamtal till studenter
  Studenthälsans webbplats
  Studentprästernas webbplats
 • Krans och representation vid begravningen

Administrativa uppgifter:

 • Kontakta LDC och begär ut en backup på studentens mejl så att anhöriga kan få den vid efterfrågan. Detta behöver göras skyndsamt eftersom mejlen kommer att raderas automatiskt när Ladok får in meddelande om dödsfall via Skatteverket.
 • Avsluta studentens behörigheter och se till så att nycklar, passerkort med mera återlämnas till universitetet.

Ladok-avdelningen registrerar studieavbrott när de får in meddelande om dödsfall via Skatteverket. Studentkontot kommer därefter att inaktiveras.

Förslag på text till studenter och medarbetare vid dödsfall

Ämne: Information om dödsfall

Det är med sorg jag informerar er alla om att vår student XXX inskriven vid kursen/programmet XXX vid institutionen XXX har avlidit. Våra tankar går till XXXs familj och närmaste. Det kommer att hållas en minnesstund dit alla är välkomna. Information om tid och plats för denna kommer så snart som möjligt.

XXX, prefekt

Psykologiskt krisstöd

Universitetet har ett avtal med företaget BrolinWestrell för akut psykologiskt krisstöd.

Kontakta universitetets avdelning för säkerhet och miljö för att få tillgång BrolinWestrells jourtelefonnummer.
Avdelningen för säkerhet och miljö (medarbetarwebben.lu.se)

Är du intresserad av att anlita företaget för ett större uppdrag så behöver du först stämma av detta med fakultetens HR-chef, Gunilla Thylander.
Kontaktuppgifter till Gunilla Thylander (medarbetarwebben.lu.se)


Stöd i kriskommunikation

Kontakta fakultetens kommunikationschef, Johanne Elde, om vill ha råd kring kommunikationsinsatser vid krissituationer.

Kontaktuppgifter till Johanne Elde (medarbetarwebben.lu.se)

Stöd på Medarbetarwebben

På Medarbetarwebben hittar du viktiga telefonnummer och information om hur du kan agera i situationer som till exempel rör:

 • Hat, hot och våld
 • Brand
 • Inbrott, stöld och skadegörelse
 • IT-säkerhet

Om något händer (medarbetarwebben.lu.se)