Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fakultetsstyrelse samt dekan, prodekan och vicedekaner för mandatperioden 2021–2023

Dekan

Porträtt. Foto.

Sven Lidin

Vem är du?
Skåning. Grundutbildad vid Lunds universitet, med en examen i kemiteknik från 1982. Efter doktorsstudier och postdoktorstid på Applied Maths på ANU i Canberra och MPI i Stuttgart var jag forskningsassistent i Lund tills 1995 då jag tillträdde en professur i oorganisk kemi vid Stockholms universitet, där jag sedan var bland annat kemidekan. Återvände till Kemicentrum 2010, var prefekt 2015–2017 och har varit dekan för naturvetenskapliga fakulteten sedan 2018. Arbetat för de flesta av de stora forskningsfinansiärerna i Sverige och som utvärderare av utländska lärosäten och institut.

Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Att stärka grundutbildningen roll. Att arbeta med etableringen på Brunnshögsområdet. Att anpassa oss till ett förändrat och föränderligt finansieringslandskap.

Hur kan du bidra?
Med erfarenhet av ledningsarbete på alla nivåer inom svenska universitet och internationella organisationer. Med erfarenhet av forskningsfinansiering i stor och liten skala. Med ett prestigelöst ledarskap.

Vicedekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tillika prodekan

Porträtt. Foto.

Karin Hall

Vem är du?
Sedan 2018 är jag prodekan för fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Jag är professor i naturgeografi och har varit prefekt och studierektor för grundutbildningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt universitetslektor på SLU.

Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Coronapandemin eskalerar och fakultetens utbildning står inför oanade utmaningar. Kraven på omställning inom undervisningen är omfattande och fakultetens medarbetare gör enastående insatser. Samtidigt som arbetsbördan är hög, fylls vår ryggsäck med nya kunskaper och insikter. Oväntade möjligheter öppnas och i framtiden ska vi dra nytta av nyvunna vinningar. Vi ska också förnya utbildningens innehåll och utformning, utveckla utbytet mellan grund- och forskarutbildningen, främja goda samarbeten, tillgodose behov av utvecklingsresurser, stärka det pedagogiska stödet, stimulera ungdomars intresse för naturvetenskapliga studier och vidareutveckla ämneslärarutbildningen. Vi ska ha fortsatt fokus på vår huvuduppgift – att ge utbildning av högsta kvalitet där undervisning och forskning är nära sammankopplade och där studenternas kunskap, bildning och blivande arbetsliv står i centrum.

Hur kan du bidra?
Jag har god erfarenhet av utvecklingsarbete inom akademin – i synnerhet från utbildningsområdet. Efter att ha arbetat länge med undervisning, forskning och ledarskap på olika positioner och lärosäten, kan jag bidra till fakultetens utveckling på ett övergripande sätt och framförallt till utvecklingen av fakultetens grundutbildning.

Vicedekan för forskarutbildning

Porträtt. Foto.

Sandra Pott

Vem är du?
Jag föddes i Tyskland, disputerade i matematik vid Saarlands universitet 1996 efter en master i Münster och en forskningsvistelse på University of Leeds i England. Därefter arbetade jag i Storbritannien från 1997 till 2010, vid University of Edinburgh, University of York och University of Glasgow. Jag flyttade till Lund 2010 och tillträdde en tjänst som professor vid Matematikcentrum. Sedan 2013 är jag studierektor för forskarutbildningen och ämnesföreträdare för matematik på naturvetenskapliga fakulteten samt sedan 2018 även ställföreträdande prefekt. Jag bor i Lund tillsammans med min man Joachim och våra tvillingar.

Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Vad gäller forskarutbildningen så anser jag att internationalisering är en viktig fråga – både att vi är öppna för att ta emot begåvade forskare från hela världen och att vi, när de väl är här, kan erbjuda en miljö där forskarstuderande med olika bakgrunder kan delta fullt ut.

Forskarskolorna vid naturvetenskapliga fakulteten är en fantastisk resurs för doktoranderna, liksom det nya samarbetscentret med Max Planckinstitutet i biologi. Jag vill gärna fortsätta arbetet med det och även arbeta för att se till att alla doktorander, både inom och utanför forskarskolorna, har utmärkta möjligheter att utveckla sin forskning och sin egen forskningsprofil.

Jag tycker mycket om det svenska systemet för forskarutbildning. Jag anser att den relativt långa studieperioden verkligen ger möjlighet att utvecklas vetenskapligt på ett sätt som inte är möjligt under kortare utbildningar, som de i Storbritannien. Frågan om hur tiden används på bästa sätt berör oss alla, doktorander, handledare och studierektorer, och vi måste vara redo att förklara hur värdefullt detta är för samhället.

Hur kan du bidra?
Jag har varit studierektor för forskarutbildning i två länder och doktorand i ett tredje, så jag hoppas att jag kan bidra med ett värdefullt perspektiv.

Vicedekan för forskning

Porträtt. Foto.

Anders Tunlid

Vem är du?
Jag disputerade 1986 i kemisk ekologi vid Lunds universitet och är sedan 1998 professor i mikrobiologisk ekologi vid biologiska institutionen. Under de senaste åren har jag lett ett större, tvärvetenskapligt forskningsprogram som undersöker hur organiskt material bryts ner och omsätts av mikroorganismer i marken. Jag har haft flera ledningsuppdrag inom biologiska institutionen och i styrelser för olika forskningsråd.  

Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Den externa forskningsfinansieringen kommer att förändras under de närmaste åren. Volymen av forskarinitierade, mindre projektanslag verkar minska, allt mer finansieringen kanaliseras via större, multidisciplinära program riktade mot att lösa framtidens stora miljö- och klimatutmaningar. Det är viktigt att fakulteten tillsammans med institutioner och forskargrupper identifiera hur dessa förändringar ska mötas.  

Hur kan du bidra?
Forskningsdekanen kommer att vara ordförande i den nyinrättade forskningsnämnden. Nämnden ska bevaka och bereda frågor som rör finansiering av dyrare infrastruktur, deltagande i större forskningsprogram och samverkan med MAX IV och ESS. Nämnden ska också hjälpa till med att identifiera kandidater till excellensprogram för unga forskare. På forskningsdekanens bord ligger också lärarförslagsnämnden. Det är viktigt att utveckla bättre processer för att i samverkan med institutionerna identifiera områden för nya lärartjänster och att öka deras attraktivitet genom attraktiva startpaket och goda karriärstöd.

Ledamöter i fakultetsstyrelsen

Företrädare för vetenskapligt kompetenta lärare

Porträtt. Foto.

Jessica Abbott
Jag är lektor på biologiska institutionen, och forskar på utvecklingen av könsskillnader och könskromosomer. Som medlem i fakultetsstyrelsen vill jag fortsätta att bidra till en effektiv men väl underbyggd beslutsfattandeprocess. Jag är också särskilt intresserad av frågor som rör jämställdhet och populärvetenskap, och vill stödja initiativ inom dessa områden på fakultetsnivån.

Porträtt. Foto.

Mikael Calner
Jag är professor vid geologiska institutionen. Jag känner starkt för fakulteten och universitetet och vill vara med och påverka vår framtid. Jag vill bidra med entusiasm inför nya möjligheter och verka för att naturvetare får ett ökat ostört utrymme för utbildning, forskning, innovation och samverkan. Till styrelsens arbete kan jag bidra med min bredd som lärare/forskare, med erfarenheter som studierektor för forskarutbildningen och som prefekt för geologiska institutionen.

Porträtt. Foto.

Sofia Feltzing
Min forskning går ut på att förstå hur Vintergatan blev till. Jag deltar gärna i akademiskt ledarskap, har erfarenhet från styrelser och nämnder och leder ett mastersprogram. Jag är Sveriges representant i Council för Europeiska sydobservatoriet. Jag vill att fakulteten vidareutvecklar karriärstrukturerna och ökar andelen lärarlöner från statliga medel. Etablering på Brunnshög är en viktig fråga.

Porträtt. Foto.

Peter Samuelsson
Jag har nyligen blivit befordrad till professor i teoretisk fysik, vid avdelningen för matematisk fysik, fysiska institutionen. Mitt forskningsområde är en teoretisk beskrivning av kvantmekaniska fenomen i kondenserade materiens system. Jag hoppas kunna bidra till styrelsens arbete inom områden som etableringen av verksamhet vid Science Village Scandinavia och samarbetet mellan fakulteten och LTH.

Porträtt. Foto.

Tatyana Turova Schmeling
Professor i matematisk statistik, arbetar vid Matematikcentrum sedan 1997. Jag har stor erfarenhet av vetenskapliga samarbeten, arbete i anställningskommittéer samt råd inom Vetenskapsrådet. Detta, kombinerat med min som matematiker professionella färdighet att utöva och tillämpa ren logik i alla sammanhang, skulle bidra till att utveckla vår fakultet till högsta möjliga nivå.

Porträtt. Foto.

Emma Sparr
Jag är professor vid kemiska institutionen och min forskning rör biomembraners fysikaliska kemi. Jag är intresserad av strategiska frågor kring forskning och utbildning, forskningspolitik och tvärvetenskap. Fakultetsledningens viktigaste uppgift är att verka för bästa möjliga förutsättningar för att bedriva högkvalitativ forskning och utbildningen. Det är också viktigt att stimulera ämnesöverskridande samarbeten. Jag hoppas att kunna bidra till detta arbete med mitt engagemang och mina erfarenheten.

Företrädare för övriga anställda

Porträtt. Foto.

Ola Gustafsson
Jag arbetar som forskningsingenjör på biologiska institutionens mikroskopienhet. Ett arbete där jag får möjlighet att hjälpa forskare, studenter och industri med att ta fram och mikroskopera prover. I fakultetens arbete skulle jag vilja bidra både med mina erfarenheter från ett tekniskt/administrativt perspektiv och genom input från mina erfarenheter av näringslivet.

Porträtt. Foto.

Karin Hofvendahl
Jag är administrativ chef på centrum för miljö- och klimatforskning, CEC. Min utbildning är inom biokemi och jag har disputerat i mikrobiologi. Jag kan bidra till fakultetens arbete med en bred och mångårig erfarenhet av ledning och administration på universitetsövergripande nivå, kombinerat med hur ett tvärvetenskapligt centrum som CEC fungerar.

Allmänföreträdare

Porträtt. Foto.

Carl-Magnus Andersson
Jag disputerade i organisk kemi vid Kemicentrum i slutet av åttiotalet, och har sedermera erhållit en docentur i läkemedelskemi vid Uppsala universitet. Jag har en varierad erfarenhet, både som universitetslärare och som forskningsledare i ett antal läkemedels- och bioteknikföretag, vilket jag tror kan vara till nytta i min roll som allmänföreträdare i fakultetsstyrelsen.

Porträtt. Foto.

Elena Zukauskaite
Jag är vetenskaplig ledare för FoU Skola, Kommunförbundet Skåne. Jag har doktorsexamen i ekonomisk geografi med inriktning innovationsgeografi från Lunds universitet. Jag har bra förståelse för skolornas och kommunernas verksamheter och kan bidra till fakultetens arbete genom att diskutera relevanta frågor utifrån skolornas och kommunernas perspektiv.


Valprotokoll

Läs valprotokollet (PDF, 152 Kb, nytt fönster)

Personer som nominerats och accepterat nomineringen

Se vilka personer som nominerats och accepterat nomineringen


Fakultetsstyrelsens och dekanens uppgifter

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen är fakultetens högsta beslutande organ och har ett samlat ansvar för:

 • Utbildning, forskning, innovation och samverkan
 • Kvalitets- och utvecklingsarbete
 • Organisation
 • Fakultetsbibliotek
 • Administration
 • Ekonomi, personal samt informations- och kommunikationsarbete

Läs mer om fakultetsstyrelsen

Dekanen

Dekanen har ett helhetsansvar för fakulteten och leder det strategiska arbetet.

Sidansvarig:

Tidslinje för valprocessen

Januari 2020
Valberedningen påbörjar sitt arbete

6 februari
Information till fakultetens anställda om att röst- och nomineringsberättigade har möjlighet att nominera

6 februari–11 mars
Fakultetens röstberättigade har möjlighet att lämna nomineringar

29 april
Valberedningens förslag är klart

14 maj
Röstlängd fastställs

15 maj
Valberedningens förslag på dekan, prodekan, vicedekaner samt ledamöter till styrelsen presenteras på webbsidan

18 maj
Kallelse till val skickas med e-post till röstberättigade vid fakulteten

18 maj–8 juni
Valet genomförs (e-val)

21 maj
Information om val och kandidater i fakultetens nyhetsbrev Insidan

9 juni

 • Offentlig sammanräkning av röster klockan 13.00
 • Valresultat till berörda

18 juni

 • Rektor utser dekan och ställföreträdande dekan samt externa ledamöter i styrelsen
 • Dekan utser vicedekaner
 • Information i fakultetens nyhetsbrev Insidan om att dekan, prodekan och vicedekaner samt styrelseledamöter är valda och utsedda för 2021–2023

Kontaktpersoner för valprocessen

Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
Besöksadress: Sölvegatan 27, 223 63 Lund
Hämtställe: 39

Om webbplatsen