Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Etableringen i Science Village

Etableringsarbetet i Science Village är av stor strategisk betydelse för hela universitetet. Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) väntas ha direkt verksamhet på området. För att åstadkomma en lyckad och positiv samlokalisering arbetar fakulteterna kontinuerligt med etableringen.

Nästa fas i etableringsarbetet

Nästa fas i arbetet med att etablera verksamhet i Science Village är att klargöra framtida lokalbehov i ett lokalprogram med omfattning, synergieffekter, sambandskrav och konkreta ytor. Ett genomarbetat lokalprogram är en förutsättning för en fortsatt lyckad process.

Sektionen LU Byggnad inom Lunds universitet fick i december 2022 i uppdrag av rektor (STYR 2022/2785) att färdigställa ett lokalprogram med utgångspunkt från Scenario 5 till slutet av 2023. Scenario 5 innebär att NanoLab Science Village etableras som en del av Etapp 1 utan att vänta på Etapp 2. Etapp 2 innebär i stora drag att verksamhet som i dag ingår i fysiska och kemiska institutionen gemensamt etableras i Science Village.

Läs mer om Scenario 5 i Kartläggningsrapport över naturvetenskapliga fakultetens och LTH:s etablering i Science Village (PDF, 2,8 MB, ny flik)

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH har sedan januari 2023 tillsatt en verksamhetsprojektgrupp och styrgrupp med de resurser som behövs för att gemensamt med LU Byggnad identifiera det framtida behovet av lokaler för forskning, undervisningsmiljöer och samverkan.

Styrgruppen för LU Byggnads del i arbetet leds av Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling som ordförande, och har det övergripande samordningsansvaret för LU:s etablering i Science Village.

Event

Informationsmöte den 8 juni om Science Village-etableringen (Etapp 2)

Verksamhetsutvecklingsprojekt vid fakulteterna

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH har skapat ett gemensamt verksamhetsutvecklingsprojekt för Etapp 2 med fokus på att ta fram underlag och information som möjliggör utformandet av ett lokalprogram.  

Parallellt med detta vill fakulteterna fortsätta att vidareutveckla verksamheten och arbeta för att etableringen ska bidra till strategisk utveckling av utbildning, forskning och samverkan och stödverksamhet – både för de verksamheter som kommer att finnas i Science Village och för de verksamheter som kommer att finnas längs Sölvegatan. Detta är ett arbete som kommer att pågå under flera år framöver.

Projektet kommer även att stötta den detaljplane- och planprogramprocess för området som bedrivs parallellt av Lunds kommun, Skanska och Science Village Scandinavia AB genom att ta fram relevant information så att planprogram och detaljplaner lämpar sig för universitetets verksamheter.

Under våren 2023 kommer projektet att tillsammans med arkitekt- och teknikkonsulter från Sweco arrangera en workshopserie med så kallade designdrivna dialoger där verksamheten välkomnas att delta.

Workshopserie med designdrivna dialoger

Projektgruppen kommer under våren att anordna så kallade designdrivna dialoger.  Fokus under dialogerna ligger på verksamhetsutveckling med mål att skapa underlag till ett gemensamt lokalprogram för verksamheter från naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Verksamheten har under våren fått möjlighet att anmäla sig till dialogerna.

Datum för dialogerna:

 • 22 mars klockan 13.00–17.00.
 • 14 april klockan 08.00–12.00.
 • 5 maj klockan 08.00–12.00.
 • 31 maj klockan 08.00–12.00.

Vad är designdrivna dialoger?

Designdialogerna är en engagerande process där företrädare från hela verksamheten bjuds in för att metodiskt konkretisera behov och samband, få fram olikheter, likheter och synergier som grund för ett lokalprogram och utformningen av den framtida miljön. Samtalen passar sig extra väl när flera ska enas om gemensamma utvecklingsriktningar kopplade till planering av fysisk miljö.

Tillsammans kan deltagare formulera rumsliga samband, det vill säga hur kontor, labb, studiemiljöer och gemensamma ytor relaterar till varandra och vilka utmaningar, men också möjligheter, en samlokalisering innebär. Det blir också tydligare vilka rumsliga behov som de olika verksamheterna och studenterna har och vilka förutsättningar det finns för att möta dessa.

Resultat från dialogerna kommer att publiceras på denna sida under våren.

Medarbetare och medlemmar i projektet

Medarbetare i verksamhetsutvecklingsprojektet:

 • Projektledare: Charlotta Turner, professor i analytisk kemi vid kemiska institutionen
 • Biträdande projektledare: Maria Ovesson, gruppchef vid naturvetenskapliga fakultetens kansli
 • Lokalplanerare: Charlotte von Brömssen, representant från LU Byggnad
 • Projektkommunikatör: Cecilia Schubert, kommunikatör vid naturvetenskapliga fakultetens kansli

Medlemmar i projektets styrgrupp:

 • Annika Mårtensson, ordförande, vice rektor vid LTH med ansvar för campusutveckling
 • Knut Deppert, representant för LTH
 • Sven Lidin, representant för naturvetenskapliga fakulteten
 • Else Lytken, representant för fysiska institutionen
 • Leif Bülow, representant för kemiska institutionen
 • Två studentrepresentanter – en från studentkårerna och en från doktorandkåren

Verksamheternas organisation för etablering i Science Village, Etapp 2

Organisationsskiss. Illustration.

Se illustrationen om verksamheternas organisation i större storlek (PNG, 139 kB, ny flik)

Organisationsskissen ovan visar verksamheternas, naturvetenskapliga fakulteten och LTH:s organisation för etablering i Science Village, Etapp 2. Den visar beslutsförfarandet för projektgruppens arbete såsom följer:

 • Verksamhetsprojektgruppen arbetar utifrån projektplanen och informerar verksamhetsstyrgruppen.
 • Verksamhetsstyrgruppen informeras av projektgruppen och tar ställning i olika frågor inom ramen för projektet.
 • LTH:s ledning och styrelse informeras av styrgrupp och projektgrupp och tar beslut i frågor relaterade till etableringen Etapp 2.
 • Naturvetenskapliga fakultetens ledning och styrelse informeras av styrgrupp och projektgrupp och tar beslut i frågor relaterade till etableringen Etapp 2.
 • Fysiska institutionsstyrelsen informeras av sin styrgruppsrepresentant och tar ställning i frågor relaterade till etableringen.
 • Kemiska institutionsstyrelsen informeras av sin styrgruppsrepresentant och tar ställning i frågor relaterade till etableringen.
 • Till verksamhetsstyrgruppens möte kan andra personer adjungeras och närvara vid möten såsom medlemmar ur projektgruppen.
 • Till projektgruppen kan andra funktioner, såsom processledare, ekonom och fundraiser, kopplas till projektet för utvalda delprojekt och fördjupningar.

För designdrivna dialoger så arbetar projektgruppen med inbjudna experter från till exempel framtidens labbmiljö, arbetsplats, lärmiljö med flera och med referensgrupper från grundutbildning (GU), forskning och utbildning (FoU) med flera. Dialogerna drivs tillsammans med experter från ett dialogteam – arkitekter – med processledare och byggexpert. Verksamhetsgruppen, styrgrupp och projektgrupp, är också involverade i processen.

LU Byggnads organisation för etableringsarbetet

Nedan finns en organisationsskiss för LU Byggnads organisation för etableringsarbetet i Science Village, enligt rektorsbeslut, och hur deras arbete förhåller sig till verksamhetsprojektarbetet.

Organisationsskiss. Illustration.

Se illustrationen om LU Byggnads organisation i större storlek (PNG, 75kB, ny flik)

Projektgrupp för verksamhetsutveckling och lokalprogram informerar och arbetar för att stötta styrgruppen för Etapp 2 Science Village, som tillsatts enligt rektorsbeslut.

 • Styrgruppen för Etapp 2 Science Village leds av Per Mickwitz, ordförande och vice rektor med ansvar för Lunds universitets campusutveckling. I styrgruppen finns även följande medlemmar: Annika Olsson, rektor vid LTH; Sven Lidin, dekan vid naturvetenskapliga fakulteten; Malin Gülich, representant från LU Byggnad och studentrepresentant Henrik Palme.
 • Tlll styrgruppen kan adjungeringar för att delta vid mötet göras.
 • Styrgruppen informerar rektor vid Lunds universitet.
 • Rektorn informerar universitetsstyrelsen.
 • Styrgruppen informerar och ger beslutsunderlag till LU Byggnad.
 • LU Byggnad informerar Campustutvecklingskontoret.
 • Förvalning inom Lunds universitet, ledningsråd och campusutvecklingsrådet informeras också om processen av rektor.

Kontakt


Charlotta Turner

Projektledare

Kontaktuppgifter till Charlotta Turner (medarbetarwebben.lu.se)

Maria Ovesson

Biträdande projektledare

Kontaktuppgifter till Maria Ovesson (medarbetarwebben.lu.se)

Charlotte von Brömssen

Projektledare LU Bygg och Campusutvecklingskontoret

Kontaktuppgifter till Charlotte von Brömssen (medarbetarwebben.lu.se)

Cecilia Schubert

Projektkommunikatör

Kontaktuppgifter till Cecilia Schubert (medarbetarwebben.lu.se)

Byggnader i ny stadsdel. Ilustration: Wihlborgs fastigheter.

Vad är Science Village?

Science Village är ett område i stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund som innefattar MAX IV, European Spallation Source (ESS) och centrala Science Village. Förutom universitetets verksamheter kommer centrala Science Village inrymma bland annat:

 • Space – kontor och laboratorier.
 • Lund Science Center för aktiviteter och utställningar.
 • The Loop – en mötesplats för näringsliv, akademi och forskning.
 • Kontor, restauranger, caféer med mera.

Science Village blir del av en dynamisk och internationell miljö, där nya vetenskapliga idéer och samarbeten kan växa fram mellan lärosäten, näringsliv och andra delar av samhället.

Relaterade webbplatser: