Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetens hantering av coronaviruset/covid-19

Naturvetenskapliga fakulteten följer Lunds universitets beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset. När fakulteten bedömer att fakultetsgemensamma rutiner och åtgärder behövs så publiceras dessa på den här webbsidan.

Genvägar till innehållet


Håll dig uppdaterad via Lunds universitets medarbetarwebb

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om pandemin via Lunds universitets medarbetarwebb, som uppdateras löpande med ny information.

Coronaviruset/covid-19 – information för medarbetare/doktorander – medarbetarwebben.lu.se

Naturvetenskapliga fakulteten följer Lunds universitets beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset. När fakulteten bedömer att fakultetsgemensamma rutiner och åtgärder behövs så publiceras dessa nedan.


Tillämpningsbeslut för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Fakultetens dekan har fattat ett tillämpningsbeslut för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Beslutet gäller från och med 22 december 2021 och ersätter tidigare tillämpningsbeslut (23 juni 2021, diarienummer 2021/1564).

Bakgrund

Regeringen och Folkhälsomyndighetens har beslutat om nya smittskyddsåtgärder med anledningen av den ökande smittspridningen i samhället. Lunds universitets rektor har den 22 december 2021 fattat beslut om anpassningar till de nya smittskyddsåtgärderna (diarienummer STYR 2020/251). Till rektors beslut finns två vägledningar:

 • Vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning under pågående utbrott av coronaviruset (22 december 2021, diarienummer STYR 2021/1943).
 • Vägledning avseende arbetsmiljö och lokaler (22 december 2021, diarienummer STYR 2021/1997).

Utgångspunkter för undervisning och examination vid naturvetenskapliga fakulteten

För utbildning på grund- och avancerad nivå gäller från och med 22 december 2021 följande vid naturvetenskapliga fakulteten:

 • Undervisning och examination ska i största möjliga mån genomföras på campus.
 • Undervisning och examination som genomförs på campus ska föregås av en särskild riskbedömning vad gäller risken för smittspridning av Covid-19.
 • I de fall riskbedömningar visar att campusbaserad verksamhet inte kan bedrivas på ett smittsäkert sätt får distansbaserad undervisning och examination ske.

Särskild riskbedömning vad gäller risken för smittspridning av Covid-19

Campusbaserad undervisning och examination ska föregås av en särskild riskbedömning, som utformas och godkänns av respektive institutions prefekt. Institutionerna utformar riskbedömningen efter respektive institutions förutsättningar och behov. Till exempel kan "Checklista för särskild riskbedömning" återanvändas. Institutioner som är gemensamma med Lunds tekniska högskola (LTH) kan använda LTH:s blankett för riskbedömning.

Riskbedömningen kan utformas generellt för likartad verksamhet, exempelvis som ”Riskbedömning för all laborativ undervisning i lokalerna x, y, z” – eller annan utformning som institutionen finner lämplig.

Riskbedömningen ska:

 • Innehålla kurskoder för de kurser eller moment inom kurserna som berörs.
 • Undertecknas av prefekt och diarieföras på institutionen.
 • Genomföras i samråd med Lunds Naturvetarkår (LUNA) eller det studieråd som LUNA föreslår.
 • Skickas till luna [at] luna [dot] lu [dot] se.
 • Baseras på en helhetsbedömning av riskerna för smittspridning av covid-19 i de lokaler och miljöer studenterna, lärarna och annan personal vistas i och passerar genom. I de fall en institution delar lokaler med en eller flera institutioner eller verksamheter ska samråd ske.
 • Genomföras utifrån aktuella bestämmelser, allmänna råd och beslut utfärdade av regeringen, Folkhälsomyndigheten och Lunds universitet.

Distansbaserad undervisning och examination

Utgångpunkten är att undervisning och examination sker på campus. Om riskbedömningar visar att campusbaserad verksamhet inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt får distansbaserad undervisning och examination ske. Distansbaserad undervisning och examination ska föregås av en ansökan om avvikelse från beslutad kursplan i de fall denna anger campusbaserad undervisning/examination.

Ansökan om avvikelse från kursplan ska ske via blanketten "Avvikelse från kursplan vid ändring av undervisningsform och examinationsform" (reviderad 22 december 2021). Ansökan skickas till Amanda Berglund, amanda [dot] berglund [at] science [dot] lu [dot] se.

Ytterligare information angående ansökan om avvikelse från kursplan ges i "Rutiner för hantering av avvikelser från kursplan gällande undervisning och examination med anledning av pågående utbrott av coronaviruset covid-19" (reviderad 22 december 2021).

Övrigt

 • Institutionerna ska i god tid inför utbildningens start informera studenterna om formerna för utbildningens genomförande.
 • Förutom de till rektors beslut (diarienummer STYR 2020/251) hörande vägledningarna (22 december 2021, diarienummer STYR 2021/1943,1997) finns följande PM som stöd för verksamheten: "Hantera studenter i riskgrupp med anledning av coronaviruset" (25 oktober 2021, diarienummer STYR 2021/1586).

Ladda ner checklista, rutiner och blankett

På fakultetens sida "Grundutbildning och dokumentation med anledning av coronaviruset" kan du ladda ner följande dokument:

 • Checklista för särskild riskbedömning vad gäller risken för smittspridning av Covid-19 gällande utbildning på grund- och avancerad nivå (kan återanvändas).
 • Rutiner för hantering av omställning till digital undervisning och examination med anledning av utbrott av coronaviruset (22 december 2021).
 • Blankett för beslut om avvikelse från kursplan vid ändring av undervisnings- och examinationsformer (22 december 2021).

Ladda ner checklista, rutiner och blankett – sharepoint.lu.se


Regler för disputationer

Fakulteten har beslutat om förhållningsregler med anledning av coronaviruspandemi. Beslutet nedan gäller till och med 30 juni 2022.

Beslut

Allmänna regler vid disputationer

Vid disputationer vid Naturvetenskapliga fakulteten gäller följande:

 • Respondenten och utsedd ordförande för disputationen ska närvara fysiskt i disputationslokalen.
 • En av handledarna rekommenderas vara på plats.
 • Opponenten och betygsnämnd förväntas vara på plats, men kan delta digitalt.

Om opponent och betygsnämndsledamöter inte är fysisk närvarande så gäller följande:

 • Opponenten måste kunna ta del av respondentens anförande och kunna delta under hela oppositionen.
 • Ledamöter av betygsnämnden måste kunna ta del av anförandena och delta under hela disputationen.
 • Lokal(a) suppleant(er) bör vara fysiskt närvarande i lokalen, så att en ordinarie ledamot som deltar via länk enkelt kan ersättas om tekniska problem skulle uppstå.
 • Disputationens ordförande ska vara tillgänglig för direkt telefonkontakt så att eventuella teknikproblem ska kunna hanteras.
 • Fallerar tekniken så att opponent eller någon ledamot inte kan delta fullt ut så måste disputationen göras om eller skjutas upp.

Disputation utan fysiskt närvarande allmänhet

Om det finns särskilda skäl som gör att en disputation inte kan genomföras med fysiskt närvarande allmänhet, kan disputationen ändå genomföras och då gäller följande:

 • Disputationen ska sändas över internet (strömmas) i sin helhet, så att allmänheten kan ta del av de presentationer som ges i disputationslokalen samt kunna se och höra respondent, opponent och samtliga ledamöter i betygskommittén. Allmänheten ska också kunna ställa frågor till respondenten och ta del av alla frågor och alla svar som ges.
 • Är det så att disputationen ska äga rum digitalt måste detta framgå redan i kungörelsen så att allmänheten kan ta del av disputationen.
 • Fallerar tekniken så att allmänheten inte kan delta så måste disputationen göras om eller skjutas upp.

Ändring av beslut rörande tid och plats med mera för disputationer

 • Om något i prodekanens beslut behöver ändras, eller om disputationen behöver ställas in kan institutionsrepresentanten begära att prodekanen fattar ett nytt beslut.
 • Beslut om ersättare kan som regel tas med kort varsel (någon enstaka dag).
 • Om en ledamot i betygsnämnden ska ersättas är det ofta lämpligt att suppleanten går in som ordinarie ledamot och en ny suppleant utses.
 • Om en opponent ska ersättas är det ofta lämpligt att en av ledamöterna i betygsnämnden går in som opponent, att suppleanten går in som ordinarie ledamot och en ny suppleant utses.

Allmänt om strömning och deltagande via länk

Institutionen ansvarar för arrangemang med länk. Fakulteten har inga resurser eller faciliteter avsatta för ändamålet. Deltagare som är med via länk rekommenderas att har en neutral bakgrund i videoläget.

LU konferens kan arrangera en helhetslösning för en disputation i Zoom.

E-möte med zoom – ahu.lu.se

Kontakt vid frågor

Kontakta Constance Holmbäck vid kansli N om du har frågor om reglerna för disputationer.

Kontaktuppgifter till  Constance Holmbäck – medarbetarwebben.lu.se


Förlängning av doktoranders studietid

Naturvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Lunds tekniska högskola (LTH) tagit fram ett förtydligande av regelverk samt stöd för hantering vid förlängning av doktoranders studietid vid den naturvetenskapliga fakulteten med anledning av coronaviruspandemin/covid-19.

Förlängning av doktoranders studietid med anledning av coronaviruset (PDF, 315 kB, ny flik)