Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetens hantering av coronaviruset/covid-19

Naturvetenskapliga fakulteten följer Lunds universitets beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset. Här kan du läsa om fakultetsgemensamma rutiner och åtgärder till följd av universitetets beslut. Denna sida uppdateras löpande med aktuell information.

Genvägar till innehållet


Vägledning avseende arbetsmiljö och lokaler för stegvis återgång till campus från och med 29 september 2021

Lunds universitet har en ny vägledning för gradvis återgång till arbetsplatsen. Denna vägledning gäller från 29 september till 1 november 2021.

Läs vägledningen på Medarbetarwebben


Närvaro på arbetsplatsen, möten och tjänsteresor

Dekanens beslut nedan gäller från 23 juni och tills vidare, dock längst till och med 31 oktober 2021.

Personalens närvaro på arbetsplatsen

Enligt Lunds universitets rektorsbeslut ska anställda som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet arbeta hemifrån till och med den 15 september 2021. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. För naturvetenskapliga fakulteten gäller att arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån ska utföras hemifrån till och med den 15 september. Verksamhet som behöver närvaro på arbetsplatsen, exempelvis laborativa forskningsuppgifter, får äga rum i naturvetenskapliga fakultetens lokaler efter riskbedömning och under beaktande av Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Kravet på individuella, diarieförda dispenser för verksamhet på arbetsplatsen upphävs från och med 23 juni 2021. Riskbedömning krävs även fortsättningsvis men kan genomföras mer övergripande, exempelvis för ett hus eller en verksamhet. Närmaste chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. Riskbedömningen ska göras i samverkan med skyddsombudet och diarieföras på institutionen.

Från och med den 16 september kan personal successivt återgå till arbete i naturvetenskapliga fakultetens lokaler. En rekommendation är att schemalägga när de anställda kan återgå till arbetet på plats, så att inte alla återkommer samtidigt. Inför en sådan återgång till arbete i naturvetenskapliga fakultetens lokaler ska närmaste chef göra en risk- och konsekvensbedömning samt planera för hur många anställda som kan vara på plats samtidigt och så vidare. Denna bedömning ska göras mot bakgrund av universitetets beslut samt Folkhälsomyndighetens beslut om åtgärder för att minska smittspridning. Risk- och konsekvensbedömningen kan göras övergripande för ett hus eller en avgränsad verksamhet. Riskbedömningen ska göras i samverkan med skyddsombudet och diarieföras på institutionen.

Den successiva återgången till arbetsplatsen ska vara avslutad den 1 november 2021.

Inom naturvetenskapliga fakulteten betraktas gästforskare som anställda gällande detta regelverk.

Möten

Från och med 16 augusti kan mindre arbetsmöten och liknande hållas i naturvetenskapliga fakultetens lokaler med hänsyn tagen till de åtgärder som Folkhälsomyndigheten har beslutat om för att minska smittspridningen. Större sammankomster för personal som till exempel verksamhetsplaneringsdagar och liknande ska inte förekomma i naturvetenskapliga fakultetens lokaler innan den 15 september.

Från och med den 16 september kan sammanträden, konferenser eller andra sammankomster med fysisk närvaro genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för minskad smittspridning, och i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen för utbildning respektive övrig verksamhet.

Risk- och konsekvensbedömning görs vid behov och diarieföras på institutionen.

Tjänsteresor

Fram till och med den 15 september ska inrikes och utrikes tjänsteresor undvikas. Respektive medarbetares närmaste chef kan ge tillstånd för undantag.

Från och med den 16 september kan inrikes och utrikes tjänsteresor genomföras om det kan ske inom ramen för Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer samt i enlighet med den stegvisa och ordnade anpassningen till verksamhet utan restriktioner. Närmaste chef ska i varje enskilt fall godkänna tjänsteresan. I de fall Utrikesdepartementet avråder från privatresor ska avrådan följas också för utrikes tjänsteresor så långt det bedöms möjligt. Närmaste chef bestämmer.

Vad gäller för doktorander?

Forskarutbildning och handledning inom forskarutbildningen omfattas av samma regler som gäller för utbildning. Till exempel kan handledning vid behov genomföras på plats.

För anställda doktorander gäller samma regler som för medarbetare vad gäller närvaro på arbetsplatsen, möten och tjänsteresor.

För stipendiater och industridoktorander gäller samma regler som för medarbetare vad gäller närvaro på arbetsplatsen, möten och tjänsteresor för de arbetsuppgifter som är kopplade till naturvetenskapliga fakulteten eller vid användning av naturvetenskapliga fakultetens lokaler och övriga resurser.


Undervisning under höstterminen 2021

Dekanens beslut nedan gäller från 23 juni och tills vidare, dock längst till och med 31 oktober 2021.

En successiv återgång till undervisning och examination utan restriktioner

Mot bakgrund av rektors beslut ska naturvetenskapliga fakultetens undervisningsverksamhet under perioden 17 augusti till 31 oktober 2021 successivt återgå till att bedrivas utan de coronarelaterade restriktioner som har funnits för verksamheten tidigare. Under denna period gäller för all undervisningsverksamhet inom fakulteten att erforderliga åtgärder ska vidtas för att undvika smittspridning. Dessa åtgärder ska ta avstamp i Folkhälsomyndighetens åtgärder för att minska smittspridning inom vuxenutbildningen.

En vägledande utgångspunkt för planering av verksamheten vid naturvetenskapliga fakulteten är att en stegvis övergång till campusbaserad undervisning och examination ska ske under perioden 17 augusti till 31 oktober 2021. Under övergångsperioden beslutar respektive institutions prefekt, utifrån respektive institutions förutsättningar, vilka moment som ges på campus respektive på distans. Detta är i samklang med Lunds universitets tydliga beslut att en successiv återgång till normal verksamhet ska genomföras i enlighet med respektive verksamhets förutsättningar.

Studenter uppmanas att vistas i Lund för att kunna delta i den campusförlagda undervisningen. Institutionerna uppmanas att i så god tid som möjligt inför hösten informera studenterna hur undervisningen kommer att bedrivas.

För undervisning, examination och studentutbyte gäller under perioden 17 augusti till 31 oktober 2021 följande för naturvetenskapliga fakulteten:

Campusbaserad undervisning och examination

Det tidigare förfarande där utbildningsmoment enbart fick genomföras på campus efter beviljad dispens från fakultetens dekan upphör den 17 augusti 2021. I stället ska campusbaserad undervisning och examination under perioden 17 augusti till 31 oktober föregås av en riskbedömning, som utformas och godkänns av respektive institutions prefekt. Riskbedömningen kan utformas generellt för likartad verksamhet, exempelvis som ”Riskbedömning för all laborativ undervisning i lokal x, y, z” – eller annan utformning som institutionen finner lämplig.

Riskbedömningen ska:

 • Innehålla kurskoder för de kurser eller moment inom kurserna som berörs.
 • Undertecknas av prefekt och diarieföras på institutionen.
 • Genomföras i samråd med LUNA eller det studieråd som LUNA föreslår, riskbedömningen skickas till luna [at] luna [dot] lu [dot] se.
 • Baseras på en helhetsbedömning av riskerna för smittspridning av covid-19 i de lokaler och miljöer studenterna, lärarna och annan personal vistas i. I de fall en institution delar lokaler med en eller flera institutioner eller verksamheter ska samråd ske.
 • Genomföras utifrån aktuella bestämmelser och allmänna råd på nationell nivå utfärdade av regeringen och Folkhälsomyndigheten och som hela universitetet har att förhålla sig till.

Distansbaserad undervisning och examination

Distansbaserad undervisning och examination ska under perioden 17 augusti till 31 oktober föregås av en ansökan om avvikelse från beslutad kursplan i de fall denna anger campusbaserad undervisning.

Ansökan om avvikelse från kursplan ska ske via blanketten Avvikelse från kursplan vid ändring av undervisningsform och examinationsform (reviderad 2020-12-04). Ansökan skickas till Amanda Berglund (amanda [dot] berglund [at] science [dot] lu [dot] se).

Ytterligare information angående ansökan om avvikelse från kursplan ges i dokumentet Rutiner för hantering av avvikelser från kursplan gällande undervisning och examination med anledning av pågående utbrott av coronaviruset covid-19 (reviderad 2021-06- 21).

Övrigt

I samband med att respektive institution beslutar vilka kurser eller kursmoment som kan genomföras på campus respektive på distans ska aktuella bestämmelser, allmänna råd och beslut utfärdade av regeringen, Folkhälsomyndigheten och Lunds universitet beaktas. Hänsyn ska också tas till Lunds universitets vägledning för prioritering av undervisning.

Under hösten 2021 kommer det att vara möjligt att genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån dessa bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande samt med undvikande av spridning av covid-19, och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.

Naturvetenskapliga fakulteten kommer att ta emot internationella studenter för utbildning vid fakulteten i den mån det är möjligt med hänsyn till eventuella restriktioner för resande.

Planering inför perioden 1 november 2021 till 16 januari 2022

Övergången till undervisning och examination utan restriktioner ska vara slutförd senast den 1 november 2021. Om det föreligger särskilda skäl kan övergångstiden förlängas till den 16 januari 2022.

Om prefekt anser att det är nödvändigt med en sådan utökad tid ska en anhållan härom lämnas till naturvetenskapliga fakulteten i god tid innan den 1 november. I anhållan ska det tydligt framgå vilka kurser eller moment inom kurser som berörs genom angivelse av kurskoder samt en motivering till utökad tid. Anhållan skickas till Amanda Berglund (amanda [dot] berglund [at] science [dot] lu [dot] se).

Kontakt vid frågor

Kontakta Amanda Berglund vid kansli N om du har frågor angående beslutet om undervisningen med anledning av coronaviruset.

Kontaktuppgifter till Amanda Berglund – medarbetarwebben.lu.se


Regler för disputationer

Fakultetens dekan beslutade 18 maj om uppdaterade förhållningsregler med anledning av pågående coronaviruspandemi. Beslutet nedan gäller från 1 juli och tills vidare.

Beslut

Fysisk närvaro i disputationslokalen

Rörande den fysiska närvaron i lokalen gäller följande:

 • Respondenten och utsedd ordförande för disputationen ska närvara fysiskt i disputationslokalen.
 • Nödvändig teknisk personal får vara på plats.
 • En av handledarna rekommenderas vara på plats.
 • Opponenten får delta digitalt, men rekommenderas att vara på plats om det är tillåtet enligt gällande pandemiregler.
 • Betygsnämnd får delta digitalt, men rekommenderas att vara på plats om det är tillåtet enligt gällande pandemiregler.
 • Suppleanter:
  • I samband med att suppleant utses ska beaktas kravet på att minst en ledamot i betygsnämnden ska vara extern, det vill säga vara hemmahörande utanför Lunds universitet, samt att utsedd(a) suppleant(er) ska följa hela disputationen och att arrangemanget ska kunna anpassas till detta.
  • Det finns inget hinder för att utse flera suppleanter. I alla händelser är det lämpligt att institutionsrepresentanten har ytterligare en eller ett par personer vidtalade som kan utses till suppleanter (eller till någon annan funktion) med kort varsel.
  • Lokala suppleanter bör vara fysiskt närvarande i lokalen, så att de enkelt kan ersätta en ordinarie ledamot som deltar via länk, om akuta problem skulle uppstå.
  • Publik får närvara under förutsättning av att ovanstående funktioners fysiska närvaro har tillgodosetts och det kan ske inom ramen för vad som är tillåtet enligt gällande pandemiregler.

Detaljer kring de tekniska aspekterna av disputationerna och lokalernas utformning

 • Opponenten måste kunna ta del av respondentens anförande och kunna delta under hela oppositionen.
 • Ledamöter av betygsnämnden måste kunna ta del av anförandena och delta under hela disputationen.
 • Utsedd(a) suppleant(er) måste kunna följa hela disputationen, för att enkelt kunna ersätta en ordinarie ledamot.
 • Via internet ska allmänheten kunna ta del av de presentationer som ges i disputationslokalen samt kunna se och höra respondent, opponent och samtliga ledamöter i betygskommittén.
 • Via internet ska allmänheten kunna ställa frågor och ta del av alla frågor som ställs till respondenten.
 • Senast i samband med att avhandlingen lämnas in för spikning ska institutionsrepresentanten informera kansli N om hur allmänheten kan ta del av disputationen (länk för att ansluta till strömningen av disputationen samt information om hur man kan ställa frågor). Detta för att information ska finnas med i annonseringen av disputationen i Lunds universitets kalendarium (hanteras av kansli N).
 • Disputationens ordförande ska vara tillgänglig för direkt telefonkontakt så att eventuella teknikproblem ska kunna hanteras.
 • Fallerar tekniken så att ovanstående krav inte kan mötas så måste disputationen göras om eller skjutas upp.

Ändring av beslut rörande tid och plats med mera för disputationer

 • Om något i vicedekanens beslut behöver ändras, eller om disputationen behöver ställas in kan institutionsrepresentanten begära att vicedekanen fattar ett nytt beslut.
 • Beslut om ersättare kan som regel tas med kort varsel (någon enstaka dag).
 • Om en ledamot i betygsnämnden ska ersättas är det ofta lämpligt att suppleanten går in som ordinarie ledamot och en ny suppleant utses.
 • Om en opponent ska ersättas är det ofta lämpligt att en av ledamöterna i betygsnämnden går in som opponent, att suppleanten går in som ordinarie ledamot och en ny suppleant utses.

Allmänt om strömning och deltagande via länk

Institutionen ansvarar för arrangemang med länk. Fakulteten har inga resurser eller faciliteter avsatta för ändamålet. LU konferens kan arrangera en helhetslösning för en disputation i Zoom. Allmänhet ska kunna ställa frågor men det kan ske såväl muntligt (via länk) som skriftligt (via e-post eller chatt), beroende på val av teknisk lösning.

Zoom har visat sig fungera mycket bra. Deltagare som är med via länk rekommenderas att har en neutral bakgrund i videoläget (och inte dela med sig av exempelvis hela sitt kontor eller kök). Även respondenten bör förses med en lämplig fond i salen eller en bakgrundsbild i videovisningsläget.

E-möte med zoom – ahu.lu.se

Kontakt vid frågor

Kontakta Aleksandra Popovic vid kansli N om du har frågor om reglerna för disputationer.

Kontaktuppgifter till Aleksandra Popovic – medarbetarwebben.lu.se


Förlängning av doktoranders studietid

Naturvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Lunds tekniska högskola (LTH) tagit fram ett förtydligande av regelverk samt stöd för hantering vid förlängning av doktoranders studietid vid den naturvetenskapliga fakulteten med anledning av coronaviruspandemin/covid-19.

Förlängning av doktoranders studietid med anledning av coronaviruset (PDF, 315 kB, ny flik)