Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan: Lärande för förändring

Kursplan är fastställd av fakultetens utbildningsnämnd den 25 maj 2022. Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och ingår i fakultetens program för biträdande universitetslektorer. Kursen omfattar tre veckors arbete.

Lärandemål

Syftet med kursen är att introducera deltagarna i teorier om bifokala mentorprogram och att få stöd i den individuella karriärplaneringen. Kursen är inspirerad av Jennifer de Vries koncept om bifokala mentorprogram. Där poängteras både individuell utveckling och karriärplanering med organisatoriska förändringar som är nödvändiga för att möjliggöra karriär på lika villkor. Med lika villkor avses jämställdhet, mångfald och inkludering (på engelska, EDI, equality, diversity and inclusion). Även begreppet likabehandling, som oftast används för studenter, ingår. Kursdeltagarna blir indelade i tre grupper och varje grupp tilldelas en mentor.

Kunskap och lärande

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Redogöra för teorierna om bifokalt mentorskap.
 • Ge exempel på formella och informella maktstrukturer vid universitetet, inklusive vilka styrdokument och ledningsfunktioner som verkar i akademin, i relation till sin egen arbetsplats.
 • Redogöra för innehållet i diskrimineringslagen och ge exempel på hur den påverkar akademin, baserat på lagstiftning, praxis, forskning och undersökningar.
 • Utifrån regeringens mål om jämställdhetsintegrering ge exempel på inkluderande ledarskap.
 • Redogöra för hur forskningspolitik och forskningsfinansiering arbetar med frågor om jämställdhet och mångfald, nationellt och internationellt.
 • Ge exempel på goda arbeten för jämställdhet inom akademin.
 • Beskriva processen kring att söka anslag.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Göra en grov skiss på en ansökan om forskningsmedel, där struktur och goda exempel på ansökningar utgör underlag.
 • Konstruktivt föreslå hur akademin kan bli mer inkluderande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Diskutera ur ett lika villkorsperspektiv naturvetenskapen och dess kultur, forskning och undervisning
 • Diskutera hur förutfattade meningar (bias) mellan individer och i organisationen kan påverka meritokratin samt forskningens och utbildningens kvalitet.
 • Diskutera betydelsen av lika villkor för utbildning, arbetsliv samt kvalitén i naturvetenskaplig forskning och utveckling.
 • I en skriftlig rapport identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om ledarskap och medarbetarskap inom akademin samt reflektera över det egna lärandet under kursen.

Kursinnehåll

Följande teman behandlas under kursen:

 • Lärande för förändring (learning for change), mentorskap och sponsorskap.
 • Meritokrati och bias.
 • Integrering av perspektiv på lika villkor i forskning och undervisning.
 • Inkludering i akademin.
 • Ledarskap från lika villkorsperspektiv.
 • Forskningsfinansiering och ansökningar för medel.
 • Goda exempel.

Undervisningsformer

Kursen ges i form av seminarier och workshoppar och bygger på deltagarnas aktiva medverkan och interaktion. Varje seminariedag består av två delar. På förmiddagen ges en introduktion till dagens ämne, där såväl mentorer som adepter (kursdeltagare) deltar. På eftermiddagen träffas kursdeltagarna, för att arbeta med uppgifter, reflektion och diskussioner. Utöver schemalagda kursträffar tillkommer gruppvis arbete under ledning av en mentor.

Examination

Examinationen sker formativt genom aktivt deltagande i workshoppar, skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Kursen avslutas med en självreflektion och självvärdering.

Betyg

Betygsgraderna på kursen är godkänd eller underkänd.

Undervisningsspråk

Engelska.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Kursen ges i första hand som en del av fakultetens program för biträdande universitetslektorer. I mån av plats erbjuds även nyligen tillsatta universitetslektorer, postdoktorer eller andra forskare tidigt i sin karriär.