Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan: Högskolepedagogik i teori och praktik (kortversion)

NMN002F

Kursplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 25 maj 2022. Kursen är baserad på Sveriges universitets- och högskoleförbunds ramverk för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS. Kursen motsvarar 2 veckors deltagartid och omfattar 2 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, vilket kan översättas till 3 högskolepoäng.

Lärandemål

Kursens syfte är att introducera deltagarna till grundläggande högskolepedagogiska tankegångar och därmed ge en pedagogisk grund att bygga vidare på. Det övergripande målet är att kursdeltagaren i sin undervisning ska kunna fatta underbyggda beslut som gagnar studenters lärande.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • Beskriva och förklara grundläggande begrepp inom högskolepedagogik med särskilt fokus på naturvetenskaplig utbildning.
 • Redogöra för nationella och lokala regelverk med relevans för högre utbildning.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • Utifrån högskolepedagogisk teori diskutera och problematisera studenters lärande inom det naturvetenskapliga kunskapsområdet.
 • Med fokus på studenters lärande kunna analysera lärandemål, innehåll, läraktiviteter och examinationsformer.
 • Utifrån relevant teori och med fokus på studenters lärande planera ett undervisningsmoment inom det egna kunskapsområdet.
 • Planera för att använda fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja studenters lärande.
 • Planera för att möta studenter på ett inkluderande sätt.
 • Konstruktivt kamratgranska andras kursuppgifter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • Utifrån den egna undervisningssituationen reflektera över lärarrollen och relationen till studenterna samt granska och reflektera över den egna utvecklingen som lärare.

Kursinnehåll

Kursen baseras på högskolepedagogisk litteratur och forskning samt relevant policy. I kursen behandlas följande övergripande teman:

 • Lärande i högre utbildning
 • Lärarrollen
 • Lärandemål, undervisnings- och examinationsformer
 • Lagar och regler
 • Fysiska och digitala lärandemiljöer
 • Lika villkor, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
 • Reflekterad praktik och lärares utveckling.

Undervisningsformer

Kursen består av två delar som vardera omfattar ca en vecka. Den första delen består av digitala självstudier och kursuppgifter. Den andra delen omfattar schemalagda, lärarledda kursträffar. Undervisningsformerna omfattar:

 • Föreläsningar
 • Diskussioner
 • Seminarier och workshoppar
 • Individuell planering av undervisningsmoment med digitala inslag
 • Reflekterandeuppgifter

Examination

Formativ examination sker genom:

 • A) Digitala flervalsuppgifter.
 • B) Aktivt deltagande i diskussioner.

Summativ examination mot lärandemålen sker i form av:

 • C) Individuell redovisning av planerat undervisningsmoment med digitala inslag.
 • D) Individuell skriftlig reflektion över egen pedagogisk utveckling.
 • E) Formativ responsgivning på andras kursuppgifter, C och D.

Betyg

Betygsgraderna på kursen är godkänd eller underkänd. För godkänt betyg krävs godkänt på samtliga examinationsmoment.

Undervisningsspråk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till undervisande personal och doktorander utan tidigare pedagogisk utbildning.

Övrigt

För tillträde till kursens andra del krävs godkänt resultat på digitala flervalsuppgifter.

Kursen kan inte tillgodoräknas tillsammans med NAMN005 och NMN003F (två olika versionen av kursen Högskolepedagogik i teori och praktik). 

Kontakt