Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan: Högskolepedagogik i teori och praktik

NMN003F

Kursplanen är fastställd av fakultetens utbildningsnämnd 25 maj 2022. Kursen är baserad på Sveriges universitets- och högskoleförbunds ramverk för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS. Kursen motsvarar 3 veckors deltagartid och omfattar 3 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, vilket kan översättas till 4,5 högskolepoäng.

Lärandemål

Kursens syfte är att introducera deltagarna till grundläggande högskolepedagogiska tankegångar och därmed ge en pedagogisk grund att bygga vidare på. Det övergripande målet är att kursdeltagaren i sin undervisning ska kunna fatta underbyggda beslut som gagnar studenters lärande.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • Beskriva och förklara grundläggande begrepp inom högskolepedagogik med särskilt fokus på naturvetenskaplig utbildning.
 • Redogöra för nationella och lokala regelverk med relevans för högre utbildning.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • Utifrån högskolepedagogisk teori diskutera och problematisera studenters lärande inom det naturvetenskapliga kunskapsområdet.
 • Med fokus på studenters lärande kunna analysera lärandemål, innehåll, läraktiviteter och examinationsformer.
 • Utifrån relevant teori och med fokus på studenters lärande planera ett undervisningsmoment inom det egna kunskapsområdet.
 • Planera för att använda fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja studenters lärande.
 • Planera för att möta studenter på ett inkluderande sätt.
 • I grupp skriftligt och muntligt redovisa ett projektarbete med relevans för kursens innehåll och förankrat i vetenskaplig litteratur.
 • Individuellt redogöra för den egna arbetsinsatsen i grupprojektet.
 • Konstruktivt kamratgranska andras kursuppgifter och projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • Utifrån den egna undervisningssituationen reflektera över lärarrollen och relationen till studenterna samt granska och reflektera över den egna utvecklingen som lärare.

Kursinnehåll

Kursen baseras på högskolepedagogisk litteratur och forskning samt relevant policy. I kursen behandlas följande övergripande teman:

 • Lärande i högre utbildning
 • Lärarrollen
 • Lärandemål, undervisnings- och examinationsformer
 • Lagar och regler
 • Fysiska och digitala lärandemiljöer
 • Lika villkor, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
 • Reflekterad praktik och lärares utveckling

Undervisningsformer

Undervisningen består av digitala självstudiemoment och schemalagda, lärarledda kursträffar. Undervisningsformerna omfattar:

 • Föreläsningar
 • Diskussioner
 • Seminarier och workshoppar
 • Individuell planering av undervisningsmoment med digitala inslag
 • Projektarbete i grupp
 • Reflekterandeuppgifter

Examination

Formativ examination sker genom:

 • A) Aktivt deltagande i diskussioner.
 • B) Digitala flervalsuppgifter.

Summativ examination mot lärandemålen sker i form av:

 • C) Individuell redovisning av planerat undervisningsmoment med digitala inslag.
 • D) Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete i grupp.
 • E) Individuell skriftlig reflektion över egen pedagogisk utveckling.
 • F) Formativ responsgivning på andras kursuppgifter, C–E.

Betyg

Betygsgraderna på kursen är godkänd eller underkänd. För godkänt betyg krävs godkänt på samtliga examinationsmoment.

Undervisningsspråk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till undervisande personal och doktorander utan tidigare pedagogisk utbildning.

Övriga upplysningar

Kursen kan inte tillgodoräknas tillsammans med NAMN005 (en tidigare version av kursen Högskolepedagogik i teori och praktik) och NMN002F (Högskolepedagogik i teori och praktik (kortversion)).

Kontakt