Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan: Högskolepedagogik i teori och praktik

Kursen riktar sig till dig som är lärare utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen omfattar 4,5 högskolepoäng, vilket motsvarar 3 veckors arbete.

Lärandemål

Kursens syfte är att introducera deltagarna till grundläggande högskolepedagogiska tankegångar och därmed ge en pedagogisk grund att bygga vidare på. Det övergripande målet är att öka deltagarnas pedagogiska medvetenhet så att de i sin undervisning kan fatta underbyggda beslut som gagnar studenternas lärande. Nedan finns beskrivet vad deltagarna ska kunna efter avslutad kurs.

Kunskap och förståelse

 • Beskriva och förklara grundläggande begrepp inom undervisning och lärande i högre utbildning.
 • Beskriva och förklara grundläggande värderingar, regler och pedagogisk forskning inom den svenska högskolan.
 • Visa kunskap om alternativa former för undervisning och bedömning.

Färdighet och förmåga

 • Utveckla undervisningsmoment som ger goda förutsättningar för studenternas lärande.
 • Reflektera över sambandet mellan teori och praktik i sin egen undervisning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Argumentera för sitt val av undervisningsformer baserat på pedagogisk teori och utbildningsmål inom den svenska högskolan.
 • Delta aktivt i kollegiala diskussioner om undervisning och lärande.
 • Granska och kritiskt diskutera sin egen utveckling som lärare.

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och deltagarna arbetar bland annat med ett projekt som rör undervisningen i det egna ämnet. Som stöd för denna uppgift introduceras kursdeltagarna till den högskolepedagogiska forskningen och litteraturen. Stort utrymme ges för reflektioner kring egna erfarenheter av att undervisa och undervisas. Deltagarna får också börja förbereda en så kallad pedagogisk portfölj.

Kursen har följande sammanflätade teman:

 • Lärandeperspektiv, lärarens roll och studenterna
 • E-lärande
 • Likabehandling
 • Kunskap och lärande
 • Konstruktiv länkning
 • Exempel på undervisningsmetoder, fördelar och nackdelar
 • Analys och utveckling av undervisningen
 • Reflekterad praktik
 • Kommunikation och återkoppling
 • Bedömning, utvärdering och kvalitetssäkring
 • Studierelaterad stress och studenthälsa

Tyngdpunkten ligger på de praktiska aspekterna av dessa teman, och fokus ligger hela tiden på studentens lärande.

Undervisningsformer

Undervisningen består av:

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Laborationer
 • Diskussioner
 • Övningar
 • Grupparbeten
 • Projektarbete
 • Metareflektion

Examination

Examination vid slutet av kursen består av en skriftlig projektrapport med analys och planering av egen undervisning baserad på kursinnehåll och projektinstruktioner. Examinationen består även av att ge återkoppling till en annan projektrapport samt en individuell skriftlig reflektion över deltagarens egen pedagogiska utveckling.

Betygsgrader

Betygsgraderna på kursen är godkänd eller underkänd. För godkänt betyg krävs:

 • Godkänd metareflektion
 • Godkänd skriftlig projektrapport
 • Genomförd återkoppling på annan deltagares projektrapport

Undervisningsspråk

Kursen ges på svenska.

Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till lärare utan tidigare pedagogisk utbildning.

Övriga upplysningar

Kursen ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogisk utbildning.

Kontakt