Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursplan: Att stödja studenters skrivutveckling

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och ingår i naturvetenskapliga fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning. Kursen omfattar 2 veckors arbete.

Lärandemål

Kursens syfte är att utveckla lärares kunskap om hur de i sin undervisning kan stödja studenters skrivutveckling inom högre utbildning. Det övergripande målet är att kursdeltagaren ska bli medveten om olika retoriska och skrivdidaktiska verktyg och att kunna tillämpa dem i undervisning och eget skrivande.

Kunskap och lärande

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Redogöra för grundläggande förutsättningar för studenters skrivutveckling
 • Förklara hur skrivande kan stödja studenters lärande

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Utveckla konstruktivt samordnade och högskolepedagogiskt förankrade skrivmoment
 • Kommentera texter på ett konstruktivt och effektivt sätt
 • Tillämpa den retoriska arbetsprocessen i sina egna texter
 • Använda digitala resurser som stöd i skrivundervisningen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna argumentera för värdet av varierad och ämnesintegrerad kommunikationsträning.

Kursinnehåll

Följande teman behandlas med fokus på studenters lärande:

 • Retorisk arbetsprocess
 • Texters funktion
 • Akademiskt skrivande
 • Responsgivning
 • Digitala resurser

Undervisningsformer

Kursen är praktiskt inriktad och bygger på deltagarnas aktiva medverkan och interaktion. Deltagarna arbetar i workshopform med att skriva, analysera, kommentera och bearbeta texter, samt planera ett skrivmoment inom det egna undervisningsämnet. Utöver schemalagda kursträffar tillkommer arbete med eget skrivande, vilket utgör en betydande del av kursen.

Examination

Examinationen består av tre skrivuppgifter samt responsgivning på andra deltagares texter. De skriftliga uppgifterna utgörs av:

 • Populärvetenskaplig text om den egna forskningen
 • Reflektion över det egna skrivandet eller det egna ämnets skrivkultur
 • Rapport om utvecklat skrivmoment

Betyg

Betygsgraderna på kursen är godkänd och underkänd. För godkänt på kursen krävs aktiv närvaro vid samtliga schemalagda kurstillfällen, godkända skrivuppgifter samt respons på andra deltagares texter.

Undervisningsspråk

Kursen ges på svenska.

Förkunskapskrav

Högskolepedagogisk introduktion rekommenderas.

Kontakt