Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskolepedagogisk utbildning

Alla lärare och undervisande doktorander ska ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning. På den här sidan hittar du information om de olika kurserna. Högskolepedagogisk utbildning anordnas både av naturvetenskapliga fakulteten och avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Rekommenderade kurser

Rekommenderade kurser för doktorander

För dig som är doktorand rekommenderas kursen Högskolepedagogik i teori och praktik, som ger dig behörighet att undervisa.

Rekommenderade kurser för lärare

För dig som är lärare rekommenderas kursen Högskolepedagogik i teori och praktik som ges av fakulteten, och därefter en av de tre kurserna nedan som ges av avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

 • Kursansvar i högre utbildning
 • Course design in higher education
 • Course design in higher education – blended course

Hitta kurser som ges av avdelningen för högskolepedagogisk utveckling – ahu.lu.se


Genvägar till kursinformationen


Högskolepedagogik i teori och praktik

Kursen ingår i fakultetens behörighetsgivande pedagogiska utbildning och vänder sig till dig som är lärare eller doktorand utan tidigare pedagogisk utbildning. Kursen är praktiskt inriktad och du får bland annat arbeta med att kartlägga din egen undervisning. Stort utrymme ges för reflektioner kring erfarenheter av att undervisa och undervisas. Du får också påbörja skrivandet av en pedagogisk portfölj.

Kursen ges på engelska och motsvarar tre veckors heltidsarbete.

Kursplan: Högskolepedagogik i teori och praktik

Prioriteringsordning vid antagning

 1. Sökande med läraranställning.
 2. Doktorand med inplanerad undervisning (styrks av intyg från studierektor eller prefekt).
 3. Doktorand i slutet av forskarutbildningen, givet att kursen anges som obligatorisk kurs i doktorandens studieplan.
 4. Doktorand med kursen angiven som obligatorisk i doktorandens studieplan.

Vänligen notera: Du som är doktorand och har inplanerad undervisning kommer att bli ombedd att ladda upp ditt intyg (i formatet PDF) när du fyller i anmälningsformuläret.


Högskolepedagogik i teori och praktik (förkortad version)

En förkortad, tvåveckorsversion av den introducerande högskolepedagogiska kursen "Högskolepedagogik i teori och praktik" (Teaching and Learning in Higher Education – Theory and Practice) är under utveckling och kommer att erbjudas på engelska från år 2022.

Till skillnad från den längre kursen ingår det inte någon projektdel i den här förkortade versionen av kursen, vilket innebär att du inte får möjlighet att fördjupa dig inom ett självvalt pedagogiskt område. En annan skillnad är att den förkortade versionen av kursen innehåller en högre grad av självstudier. Därutöver är innehållet i de båda kurserna detsamma.

Kursens två delar

Kursen består av två delar:

 • En veckas självstudier med videoföreläsningar och uppgifter på distans.
 • En veckas lärarledda seminarier i klassrum samt examination.

Tillsammans motsvarar dessa två delar två veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Självstudiedelen

Självstudiedelen kommer att vara öppen för undervisande personal och doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten från juni 2022. Det finns ingen begränsning i antal deltagare för denna del av kursen.

Enbart självstudiedelen räknas inte som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Lärarledda seminarier

De lärarledda seminarierna kommer att erbjudas två gånger under oktober 2022. Antal deltagare per tillfälle är begränsat till 30. Den här delen av kursen kräver anmälan. För att bli antagen måste du vara godkänd på självstudiedelen, som examineras genom ett antal mindre uppgifter på kursplattformen i slutet av september.

Mer information och anmälan

Mer information om kursen samt hur du anmäler dig kommer att publiceras här under våren 2022.


Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik

Hållbarhet, lika villkor, etik och reflektion är exempel på sådant som ska ingå i all högre utbildning. Men hur kan vi undervisa om detta så att det även berikar studenternas naturvetenskapliga lärande? I en serie workshoppar möter vi inbjudna gäster, tittar närmare på goda exempel, verktyg och resurser, samt utbyter erfarenheter och idéer om hur vi på olika sätt kan utveckla våra utbildningar. Workshoptillfällena kan kompletteras med ett eget projekt, individuellt eller i grupp, och tillgodoräknas som en högskolepedagogisk kurs.

Kursen är kostnadsfri för fakultetens lärare (kursavgiften för övriga deltagare inom universitetet är 7.800 kronor). Workshopparna hålls på engelska.

Kursplan: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik

Nästa kurstillfälle, hösten 2022

Kursen startar under hösten 2022. Den första workshoppen "Education for scientific literacy – Introduction" hålls 12 oktober klockan 13.15–16.00. Sista anmälningsdag är 5 september.

Anmäl dig till workshoppen "Education for scientific literacy – Introduction" – science.lu.se/intenral


Docentförberedande kurs

Den docentförberedande kursen har ett nytt upplägg och består numera av två delkurser, en i forskarhandledning och en som berör grundläggande begrepp och frågor inom akademin. Det spelar ingen roll i vilken ordning du går de båda delkurserna, men båda krävs för docentur.

Delkursen Forskarhandledning

Kursen ges av avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) två gånger per år, en gång på svenska under våren och en gång på engelska under hösten. Kursen motsvarar ungefär två veckors heltidsstudier.

Mer information om kursen finns på AHU:s webbplats.

Högskolepedagogiska kurser på ahu.lu.se

Delkursen Beyond doctoral supervision – scholarship and academic values – öppen för anmälan

Kursen leds av professor Per Lundberg en gång per år (under våren) och endast på engelska. Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier.

Syftet med denna del är att förbereda för en senior karriär inom eller utom akademin. Föreläsningar och seminarier kommer att beröra frågor och begrepp som till exempel:

 • Vetenskaplig redlighet och integritet
 • Handledaren som lärare
 • Akademisk frihet
 • Vetenskap och samhälle
 • Kollegialitet och kollegialt styre

Målet med kursen är att sätta in forskning och handledning i ett större sammanhang och att nå en ökad förståelse för akademins roll och de rättigheter och det ansvar som följer av att vara docent.

Kurstid och anmälan för våren 2022

Kursdagar:

 • Måndag 28 mars klockan 09.00–16.00.
 • Tisdag 29 mars klockan 09.00–16.00.
 • Onsdag 30 mars klockan 09.00–16.00.
 • Torsdag 31 mars kklockan 09.00–16.00.
 • Fredag 1 april klockan 09.00–16.00.
 • Torsdag 7 april klockan 09.00–16.00.

Anmälan:

Anmäl dig till kursen Beyond doctoral supervision – scholarship and academic values via webbformulär – science.lu.se/internal

Sista anmälningsdag är 1 mars 2022.


Forskarhandledning vid naturvetenskapliga fakulteten – en grundläggande introduktion

Kursen ger behörighet att verka som biträdande handledare för doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten.

Kursen består av två delar. Den första delen ger kunskap om forskarutbildningens grundläggande formalia, med fokus på regler och system vid naturvetenskapliga fakulteten. Det handlar till exempel om roller och ansvarsfördelning i forskarutbildningen, resurser för forskarutbildningen, administrativa system och rutiner i forskarutbildningen.

Den andra delen ger insikter i grundläggande aspekter på den dubbla rollen som handledare och forskare, och på handledning som lagarbete. Du lär dig också om grundläggande verktyg och strategier för när det inte går så bra – hur kan du hantera en situation där doktoranden har problem?


AHU:s kurser i högskolepedagogisk utveckling

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) ger många högskolepedagogiska kurser.

AHU:s högskolepedagogiska kurser – ahu.lu.se


Workshop – den pedagogiska portföljen

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid fakulteten. I den pedagogiska portföljen belyser och beskriver läraren sin kompetens, framför allt genom en kritiskt reflekterande analys av exempel hämtade från den egna praktiken. Kursen riktar sig till alla lärare som vill öka sin förmåga att skriva en väl genomtänkt och reflekterande pedagogisk portfölj. Kursen ges gemensamt för naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola.

Kursen motsvarar en veckas heltidsarbete och ges varje termin.

Workshop: den pedagogiska portföljen – lth.se


Att stödja studenters skrivutveckling

Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och är öppen för deltagare från hela universitetet. Syftet med kursen är att ge inspiration och verktyg till dig som är lärare och handleder studenters skrivande på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Kursen bygger på retorisk och skrivdidaktisk teori samt erfarenheter från två EQ11-projekt där olika former av kommunikationsträning har integrerats i ämnesutbildningen.

Kursen är avgiftsfri för lärare vid fakulteten. Kurskostnad för övriga deltagare inom universitetet är 7 800 kronor.

Kursplan: Att stödja studenters skrivande


Ämnesdidaktik inom naturvetenskap och teknik

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Kursens syfte är att introducera kursdeltagarna i vetenskapliga metoder och verktyg för att utforska lärande och undervisning på ett systematiskt sätt. Inbjudna gäster inspirerar och berättar om ämnesdidaktisk forskning.

Merparten av kursen ägnas åt deltagarnas projekt med koppling till undervisningsämnet. Exempel på frågor som har undersökts i tidigare kursprojekt är hur studenter uppfattar och förstår begrepp inom ämnet, hur studenter reflekterar över sin kommande yrkespraktik, och hur doktorander lär sig skriva vetenskapliga artiklar inom ämnet.

Under kursens gång utgör kollegiala diskussioner en väsentlig komponent. Kursen bidrar därmed till att utveckla ett forskande förhållningssätt till den pedagogiska praktiken. Kursen främjar lärares akademiska meritering genom att stödja en utveckling mot ett kvalificerat akademiskt lärarskap.

Kursen motsvarar tre arbetsveckor och ges utifrån efterfrågan.


Genus i naturvetenskap och teknik

Kursen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen och riktar sig till fakultetens lärare. Kursens syfte är att ge en introduktion till vad ett genusperspektiv är, samt hur detta på olika sätt är relevant för att förstå naturvetenskap och teknik som utbildning, akademiska ämnen och verksamhet.

Kursen ges vid efterfrågan.


Öppen resurs: Att utvecklas som universitetslärare

Universitetet erbjuder en öppen resurs för alla som vill utveckla sin lärarroll.

Öppen resurs: Att utvecklas som universitetslärare – ahu.lu.se

Kontakt


Frågor om högskolepedagogisk utbildning och kurser

Kontakta Susanne Pelger, pedagogisk utvecklare.
Kontaktuppgifter till Susanne Pelger – medarbetarwebben.lu.se


Frågor om den docentförberedande kursen

Kontakta Per Lundberg, professor.
Kontaktuppgifter till Per Lundberg – medarbetarwebben.lu.se


Frågor om anmälan

Kontakta Benedicte Sato Arentzen, administrativ samordnare.
Kontaktuppgifter till Benedicte Sato Arentzen – medarbetarwebben.lu.se