Kurser och forskarskolor

Genvägar till innehållet


Fakultetsövergripande kurser

Introduktionskurs för doktorander (0,5 hp)

Kursen är obligatorisk för dig som är forskarstuderande vid naturvetenskapliga fakulteten. Kursen innehåller bland annat information om universitetet och fakulteten, generella anställningsvillkor med mera.

Kursen ges nästa gång under våren 2021.

Forskningsetik (3 hp)

Kursen är obligatorisk för alla doktorander antagna från och med 1 januari 2021, antagna efter detta datum kommer prioriteras.

Kursen syftar till att ge en grundkunskap i god forskningssed och forskningsetik för doktorander vid naturvetenskapliga fakulteten som är relevanta under studenternas doktorandstudier och i efterföljande postdoktoral forskning vid akademiska eller andra forskningsinstitutioner.

För att stödja de avsedda lärandemålen behandlar kursen:

 • Grundläggande normativ etik
 • Forskningsetikens historia
 • Forskningens nytta eller betydelse
 • Risker och bördor för forskningsdeltagare och andra berörda parter
 • Skydd av integritet och personuppgifter
 • Informerat samtycke och typer av forskning där informerat samtycke kan vara svårt att få
 • Risk-nyttoanalys
 • Etisk granskning
 • God forskningssed
 • Forskningsuppförande
 • Publikationsetik
 • Öppen vetenskap och FAIR-principer
 • Intressekonflikter
 • Forskaren som auktoritet och etiska aspekter av externt engagemang
 • Relevant lagstiftning
 • Frågor som uppstår vid forskning vid en svensk myndighet
 • Ansvarsfull forskning och innovation

Kursen ges på 100 procent, heltidsstudier under 2 veckor. Vi rekommenderar att du avsätter tid för kursen och prioriterar den.

Kurstid: 17-28 maj, 2021.

Sista ansökningsdag: 27 april 2021, eller när kursen är full. Mer information om hur du ansöker kommer inom kort.

Publiceringsmetodik för doktorander (1,5 hp)

Kursen behandlar vetenskapliga artiklars struktur och språk samt utformning av figurer, tabeller och citeringar. Du får även lära dig hur publiceringsprocessen går till, vilken roll "reviewers" och redaktörer har samt hur open access fungerar. Etiska frågeställningar kring publicering berörs också.

Kursen kan komma att ges först år 2022.

Kursplan: Publiceringsmetodik för doktorander (PDF, 248 kB, ny flik)

Projektledning (2 hp)

Syftet med kursen är att stärka dig i rollen som ledare eller deltagare i projekt. Kursen behandlar bland annat olika projektstrukturer, centrala projektmetoder och dess möjligheter och begränsningar i praktiken. Kursen ges av en erfaren lärare från Wenell Management AB, som är en konsultfirma specialiserad på ledarskap och projektstyrning.

Kursen kan komma att ges först år 2022.

Kursplan: Projektledning (PDF 267 kB, ny flik)

Högskolepedagogiska kurser

Fakulteten erbjuder högskolepedagogiska kurser för dig som är doktorand.

Högskolepedagogisk utbildning

Skriv och formatera din avhandling

Media-Tryck erbjuder en kurs om hur du skriver, formaterar och levererar en tryckfärdig avhandling.

Stöd för doktorander på Media-Trycks webbplats

Kurser inom life science

Det finns flera kurser att välja mellan inom området life science.

Kurser inom life science – cmps.lu.se


Institutionernas kurser

Nedan hittar du länkar till institutionernas egna webbsidor om vilka kurser de ger inom ramen för forskarutbildningen.


Forskarskolor samt kurser som ges inom forskarskolorna

Nedan hittar du länkar till olika forskarskolor. Tänk på att du även kan söka till enskilda kurser som ges inom forskarskolorna.


Kurser som ges av andra fakulteter

Commercialize your research (7,5 hp)

Kursen, som ges av Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, ger en introduktion till entreprenörskap, innovation och kommersialisering av forskning.

Forskarutbildningskursen Commercialize your research – entrepreneur.lu.se

Corporate Social Responsibility (7,5 hp)

Kursen ger en djupgående introduktion till teoribildning, metodologi, forskning och aktuella frågor inom området corporate social responsibility. Mer information om kursen hittar du på webbsidan om doktorandkurser på företagsekonomiska institutionens webbplats.

Doktorandkurser på företagsekonomiska institutionens webbplats