Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Försörjning och anställningsvillkor

Innhållsförteckning

  1. Försörjningsformer
  2. Anställning som doktorand
  3. Arbetstid och lönesättning
  4. Institutionstjänstgöring
  5. Stipendium
  6. Anställning hos annan arbetsgivare
  7. Förlängning av studietid och anställning

 


1) Försörjningsformer

För att en doktorand över huvud taget ska kunna antas måste doktorandens inkomst vara säkrad för hela utbildningstiden, d.v.s. fyra år vid antagning med doktorsexamen som mål och två år vid antagning till licentiatexamen. Vid fakulteten liksom vid universitetet i stort är huvudregeln att forskarstuderande ska vara anställda som doktorander. Dock finns också möjlighet att antas som doktorand med stipendium eller inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare (så kallad ”industridoktorand”). Utbildnings­bidrag för doktorander får inte längre förekomma vid Lunds universitet. Man kan heller inte antas till forskarstudier med försörjning från familj eller egen förmögenhet.


2) Anställning som doktorand

Beslutet om anställning tas av prefekten i samband med beslut om antagning till utbildning på forskarnivå. Beslut om anställningen kan inte överklagas till högre instans. Anställningen gäller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen som doktorand är på ett år. När tiden går ut sker förlängning utan att anställningen behöver sökas på nytt. Det måste dock fattas ett formellt beslut av institutionen om förlängningen. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år, och heller inte längre än åtta år totalt. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under 2 år. Från dessa tider ska avräkning göras för eventuell studietid då doktoranden bedrivit forskarstudier utan att ha varit anställd som doktorand (t ex haft stipendium). Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre om det finns särskilda skäl. Dessa kan vara föräldraledighet, ledighet p.g.a. sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom facklig organisation och studentorganisation eller institutionstjänstgöring. Anställningen förlängs då motsvarande frånvarotiden (se separat avsnitt om förlängning). Anställningen ger samma sociala förmåner och försäkringsskydd som andra anställningar vid Lunds universitet och omfattas av ALFA (allmänt löne- och förmånsavtal).

Deltid

Högskoleförordningen (5 kap. 3a §) ger en möjlighet att anta doktorander med annan studietakt än normalt om de själva begär det, dock lägst 50 % av heltid. Detta gäller vanligtvis doktorander med anställning utanför högskolan, vars arbetsgivare önskar finansiera en utbildning på forskarnivå. En skriftlig avsikts­förklaring från finansiären ska då finnas.

Det är inte tillåtet att lysa ut en doktorandtjänst på deltid.


3) Arbetstid och lönesättning

Generella arbetstidsvillkor

Arbetstiden för den som är anställd som doktorand är undantagen från arbetstidslagens tillämpning och övertidsersättning ska enligt avtal inte utgå. Det innebär att arbetet ska förläggas så att man effektivt kan genomföra sina studier och sin institutionstjänstgöring. Detta medför att man ska ta hänsyn till med­arbetare, arbetsledning och de studenter som doktoranden undervisar. Doktoranden har rätt till dygnsvila, semester och fritid enligt samma regler som gäller för övriga arbetslivet. Tjänstledighet för doktorander beviljas endast om det finns särskilda skäl. Beslut om tjänstledighet är inte delegerat till prefekt, utan fattas av fakultetens personalchef.

Mer information om anställning på LU:s medarbetarwebb

Semester

Antalet semesterdagar är 28 t.o.m. det år man fyller 29 år, 31 semesterdagar fr.o.m. det år man fyller 30 och 35 semesterdagar fr.o.m. 40 år. Doktorander lyder under arbetstidsavtalet för lärare (PE 2012/157) där semesterregistrering regleras i § 10. Doktorandernas semester registreras inte per automatik som för andra lärarkategorier (s.k. lärarsemester) utan registrering av semester ska göras i Primula Web. Detta innebär också att doktoranderna inte har klämdagar utan ska registrera semester om doktoranden tänker vara ledig sådana dagar.

Lönesättning

Löner liksom övriga anställningsvillkor för den som har anställning som doktorand regleras huvudsakligen i ALFA (allmänt löne- och förmånsavtal). Lönen fastställs vid lokala löneförhandlingar mellan fackliga representanter och företrädare för fakulteten. För Lunds universitets doktorander finns ett avtal om löne­stegar. Det innebär att doktoranden löneinplaceras vid anställningens början, varefter lönen höjs i etapper vid avklarade poäng i forskarutbildningen. Dessa höjningar görs vid uppnådda 60 hp, 120 hp respektive 180 hp. Det är doktorandens ansvar att, tillsammans med handledaren, se till att ansökan om lönehöjning inlämnas till prefekten när poängen uppnåtts. Retroaktiv lönehöjning till följd av försenad ansökan görs med maximalt sex månader. Ska längre retroaktivitet än så yrkas så måste handledare och prefekt skriva ett yttrande som förklarar omständigheterna till chefen för lönekontoret. Fakulteten har beslutat att etapplyften ska definieras utifrån den tid den studerande bedrivit studier. 60 hp motsvarar härvidlag ett års heltidsstudier.

Dokumentet "Beslut om beräkning av etapplyft" hittar du under rubriken Styrdokument på webbsidan Styrdokument och blanketter.

Sjukdom

Sjukfrånvaro ska registreras i Primula Web. Vid sjukdom längre än 7 kalenderdagar ska läkarintyg skickas till institutionen alternativt direkt till lönekontoret.

Försäkringar

Precis som universitets övriga anställda är doktorander försäkrade under arbetstid och vid direkt färd till och från arbete. Utöver detta finns även en tjänstereseförsäkring som gäller vid tjänsteresor. Vid tjänste­resor utomlands ska doktoranden ha ett försäkringskort från kammarkollegiet med sig. Sådant kort kan fås från institutionen alternativt från fakulteten.

Läs mer om försäkringar på LU:s medarbetarwebb


4) Institutionstjänstgöring

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning men kan också i begränsad omfattning, högst 20 % av full arbetstid, arbeta med undervisning, forskning utanför det egna projektet och administration (sammantaget kallat institutionstjänstgöring). Prefekten är arbetsledare och har det slutliga avgörandet över fördelning av arbetsuppgifterna. Endast den del av anställningen som avser egen utbildning räknas som studietid. Det är alltså viktigt att studietiden förlängs i motsvarande grad som doktoranden arbetar. Fakulteten har beslutat om gemensamma riktlinjer för förlängningar till följd av institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöringen och förlängningen ska bokföras i den individuella studieplanen.

Dokumentet "Doktoranders förlängning för institutionstjänstgöring" hittar du under rubriken Styrdokument på webbsidan Styrdokument och blanketter.


5) Stipendium

Stipendium ger inga sociala förmåner och stipendiater omfattas heller inte av de villkor som gäller för anställda vid Lunds universitet. Dock omfattas stipendiater i forskarutbildningen sedan 1 januari 2014 av en särskild lagstadgad försäkring som ger stipendiaten ersättning vid sjukdom och föräldraledighet enligt samma villkor som anställda. Denna försäkring är tecknad centralt inom LU men premierna för enskilda doktorander betalas av institutionerna. Därtill är institutionen skyldig att sörja för att stipendiaten har ett försäkringsskydd motsvarande övriga anställdas. Institutionen måste också lämna vissa garantier i samband med antagningen, se avsnittet ”Antagning med stipendium som finansiering”.

Om stipendiefinansieringen skulle bortfalla under studietiden, har institutionen i sista hand en skyldighet att inrätta en doktorandtjänst för doktoranden under återstående studietid.


6) Anställning hos annan arbetsgivare

Industridoktorander lyder inte under universitetets anställningsvillkor eftersom de har en annan arbets­givare. Dock har Lunds universitet ett arbetsmiljöansvar för doktorander som bedriver sin verksamhet vid universitetet.

Om en industridoktorands finansiering skulle falla bort under studietiden, av anledning som ligger utanför doktorandens kontroll, så är institutionen skyldig att anställa doktoranden under resterande studietid.


7) Förlängning av studietid och anställning

Studietiden och anställningen som doktorand kan av olika skäl förlängas (5 kap. HF). Skäl till förlängning kan vara föräldraledighet, ledighet p.g.a. sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom facklig organisation och studentorganisation eller institutionstjänstgöring. Institutionstjänstgöring och dess förlängning har berörts ovan. För studentfackliga uppdrag kompenseras doktorander genom förlängning av studietid och tjänst med ett antal dagar utifrån de schabloner för respektive uppdrag som definierats i beslut från fakulteten. Detta beslut är baserat på de övergripande rekommendationer som givits i beslut av rektor.

För att få förlängning ska doktoranden kunna styrka omfattningen av sina uppdrag och inkomma med ansökan om förlängning till institutionen. Detta görs lämpligen mot slutet av studietiden, som en summering av samtliga uppdrag. Beslut om förlängning fattas av prefekten. För suppleanter får en bedöm­ning av den faktiska arbetsinsatsen göras för att bestämma antal dagar för förlängning. För förlängning i samband med uppdrag som inte omfattas av fakultetens schablonbeslut får en bedömning göras från fall till fall. Institutionen ersätts sedan av fakulteten för de förlängningar som görs.

Förlängning för sjukdom eller föräldraledighet ges på dag-för-dag-basis och det är endast sjukdom eller föräldraledighet som registrerats i Primula man kan begära förlängning för.

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Nilsson
Utredare (forskarutbildning)
046-222 71 82
tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se