Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Doktorandinflytande

Enligt Högskolelagen (1 kap., 4.a §,) har studenterna rätt att utöva inflytande över utbildningen. Vid Lunds universitet innebär detta att studenter sitter med i de flesta nämnder, styrelser och arbetsgrupper som finns. Där även grundutbildningen berörs, delas i regel studentrepresentationen mellan doktorander och grundutbildningsstudenter. På central nivå verkar samarbetsorganet Lunds Universitets Studentkårer (LUS), vilket består av representanter från de olika fakultetskårerna för grundutbildning, Teknologkåren vid LTH samt Lunds Doktorandkår (LDK). Doktorander vid LTH ingår som en sektion i Teknologkåren medan doktorander vid resten av universitetet organiserar sig inom Lunds Doktorandkår.

Frågor om lönesättning ligger inte inom studentkårernas uppdrag utan sköts av fackförbund inom SACO, såsom SULF (Sveriges universitetslärarförbund, inkluderande doktorander), Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer. Fackförbunden har även koll på yrkeslivet utanför universitetet och allmänna arbetsrättsliga regler, men har inte representanter i universitetets nämnder och arbetsgrupper på samma sätt som kårerna.

Policy och föreskrifter för studentinflytande finns på LU:s medarbetarwebb

Lunds Doktorandkår (LDK)

Lunds Doktorandkår ger råd och information till sina medlemmar och bedriver en aktiv utbildnings­bevakning lokalt i Lund såväl som på riksplanet. LDK har cirka 2000 medlemmar. LDK är organiserat med en central styrelse och ett fullmäktige som huvudsakligen ansvarar för fakultetsövergripande frågor, medan fakultetsspecifika frågor och val av representanter sköts av doktorandråden. Det finns fem doktorandråd: Humanistisk-teologiska, Juridiska, Naturvetenskapliga, Medicinska och Samhällsvetenskap­liga/Ekonomiska.

En viktig del av LDK:s verksamhet är att ge råd, information och stöd åt enskilda doktorander. Huvud­ansvarig för detta är den heltidsarvoderade doktorandombudsmannen, som vid behov också fungerar som medlare mellan en doktorand och dennes handledare/institution.

För att bli medlem i Lunds Doktorandkår kontaktar du tr [at] ldk [dot] lu [dot] se. Vill du gå med i en nation kan kårmedlemskapet även ordnas via nationen.

Naturvetenskapliga Doktorandrådet (NDR)

Naturvetenskapliga Doktorandrådet har hand om doktorandfrågor vid naturvetenskapliga fakulteten och genomför val av studentrepresentanter inom fakulteten och dess institutioner.

NDR bevakar doktorandernas intressen vid fakulteten avseende kvaliteten på forskarutbildningen, hand­ledningen och resurserna. En annan viktig uppgift för NDR är att se till att relevant information når ut till alla doktorander. NDR:s möten är ett forum där doktorander från olika institutioner träffas och diskuterar gemensamma och lokala problem och lösningar. Vid mötena sprids också information från olika nämnder och arbetsgrupper inom fakulteten. Om du inte kommit med på NDR:s e-postlista kan du höra av dig till ordföranden via ndr [at] ldk [dot] lu [dot] se.

NDR:s arbetsutskott väljs av doktoranderna och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och ledamöter. Arbetsutskottet har som uppgift att organisera NDR:s möten (ungefär tre per termin), förbereda och följa upp mötesbeslut samt se till att de årliga valen av representanter (till fakultet, institutioner och LDK) genomförs.

Doktoranders anställningstid förlängs (efter ansökan till institution) för uppdrag inom studentkår. Förlängningen bestäms normalt utifrån en schablon med olika antal dagar för de vanligaste typerna av uppdrag (se avsnittet ”Förlängning av studietid och anställning”).

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Nilsson
Utredare (forskarutbildning)
046-222 71 82
tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se