Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Att bli doktorand

Innehållsförteckning

 1. Vägar till doktorandstudier
 2. Behörighet
 3. Olika former för doktorandstudier
 4. Val av handledare och projekt
 5. Utlysning av doktorandplats och ansökan om antagning
 6. Urval och antagning
 7. Introduktion till verksamheten
 8. För utländska medborgare

 


1) Vägar till doktorandstudier

Det finns två grundläggande förutsättningar för att man ska kunna genomföra en utbildning på forskarnivå; man måste själv vilja det och man måste bli antagen till utbildningen. Det personliga ställningstagandet är ofta grundat i en fascination av naturvetenskap i allmänhet och kanske ett visst ämne i synnerhet. Detta kan också kombineras med en ambition att skaffa sig en professionellt värdefull utbildning. En för många viktig aspekt är också möjligheten att under fyra till fem år få verka i en kreativ miljö med många internationella kontakter.

Beslutet att sikta på en utbildning på forskarnivå växer ofta fram under slutfasen av den grundläggande utbildningen, kanske inspirerat av kontakter med doktorander via undervisning eller privat. Genomförandet av examensarbetet ger en försmak av hur det är att arbeta självständigt med en forskningsuppgift. Examensarbetet kan också ge en direkt kontakt med forskare som kan uppmuntra till vidare forskarstudier. Inte sällan kommer man i stället fram till motsvarande insikt först några år efter examen när man prövat en alternativ karriär utanför universitetet. Även om många av de forskarstuderande vid fakulteten också har sin grundutbildning här, har vi också ett stort inflöde av doktorander från andra lärosäten inom och utom Sverige. Det är också en aktiv strävan från fakulteten att bredda rekryteringen. Fakulteten vill uppmuntra ansökningar från studenter såväl vid andra universitet och högskolor i Sverige som från studenter med examina från andra länder.


2) Behörighet

För att kunna bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs, enligt Högskoleförordningen, att den sökande har grundläggande och särskild behörighet och att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Om det finns särskilda skäl kan en sökande medges undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Kraven på särskild behörighet ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. De fastställs för varje forskarutbildningsämne och finns angivna i varje ämnes allmänna studieplan. De särskilda behörighetskraven innebär vanligen att man ska ha goda kunskaper inom för ämnet centrala delar.


3) Olika former för doktorandstudier

Doktorandstudier kan, inom ramen för det som sagts ovan, bedrivas under lite olika former. Det allra vanligaste är att man som doktorand har en doktorandanställning, ingår i en forskargrupp i Lund och har sin verksamhet baserad vid Lunds universitet. Det är dock möjligt att antas med annan finansiering än doktorandtjänst. Doktorander kan antas med personliga stipendier, exempelvis från någon stiftelse eller utländsk organisation. Man kan också antas till forskarstudier inom ramen för en anställning utanför universitetet, genom att arbetsgivaren sluter ett avtal med universitetet. Det finns också, i princip oberoende av finansieringsform, möjlighet att genomföra utbildningen i samarbete med ett annat lärosäte, så att doktoranden är antagen på båda ställena och erhåller en dubbel examen. Ofta är då upplägget att doktoranden tillbringar halva tiden i Lund och halva tiden vid det andra lärosätet, och har handledare på båda ställena. Detta kräver som regel ett väletablerat samarbete mellan handledarna och även en någorlunda likartad konstruktion av forskarutbildningen vid de båda lärosätena. Givetvis kan långtgående samarbeten också bedrivas genom att man som doktorand besöker andra forskargrupper under kortare eller längre tid, utan att för den skull vara antagen vid något annat lärosäte än Lunds universitet.


4) Val av handledare och projekt

En utbildning på forskarnivå utformas alltid individuellt och under ansökningsförloppet kan doktoranden i viss mån påverka vilka villkor som kommer att gälla för just honom/henne. De viktigaste faktorerna är forskningsuppgiften, handledaren, institutionsarbete utöver forskningen, experimentell utrustning och möjlighet till studie- och konferensresor.

Från institutionens sida innebär det ett betydande ekonomiskt åtagande att anta en doktorand, då man inte enbart ska ha medel till försörjning utan också till lokaler, utrustning och relevanta resurser i övrigt. Medlen för detta kommer dels från fakulteten via statsanslag, dels via externa anslagsgivare. I de senare fallen är dessa anslag av mycket olika karaktär, men gemensamt är att de som regel utdelas till specifika forskare för specifika forskningsprojekt. Om ett doktorandprojekt (lön, materialkostnader m.m.) helt finansieras med externa medel, är handledare och forskningsuppgiftens huvuddrag som regel fastlagda innan doktoranden kommer in i bilden. I realiteten får den blivande doktoranden ta ställning till ett eller möjligen ett fåtal specificerade forskningsprojekt med tillhörande givna handledare. En doktorand arbetar mycket nära sina handledare och det är därför viktigt för båda parter att avgöra om det finns goda förutsättningar för ett gott professionellt samarbete. Vid antagningen utses alltid en huvudhandledare och minst en ytterligare handledare.


5) Utlysning av doktorandplats och ansökan om antagning

Grundregeln är att alla doktorandplatser vid fakulteten ska utannonseras offentligt och kunna sökas av vem som helst. Alla utlysta doktorandtjänster finns på universitetets webbplats men annonsering kan också ske vi andra kanaler.

Undantag från utannonseringskravet kan göras i följande fall: Om doktoranden ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än Lunds universitet (s.k. ”industridoktorand”), om doktoranden tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller om det finns liknande särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan vara att en behörig och lämplig kandidat har ett personligt stipendium, exempelvis från ett utländskt universitet, myndighet eller företag.

Se utlysta doktorandtjänster vid LU på LU:s centrala webbplats


6) Urval och antagning

Allmänna principer för urval och antagning

Regler och studievillkor
Antagningen regleras förutom i Högskoleförordningen även i universitetets antagningsordning. Enligt högskoleförordningen får endast så många doktorander antas, som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering. Fakulteten har därutöver fastställt en mera detaljerad definition av godtagbara studievillkor. Antagning till forskarstudier där försörjningen utgörs av doktorandtjänst är delegerad till institutionerna. Antagning till forskarstudier med ”annan finansiering” (exempelvis stipendiater och industridoktorander) görs däremot på fakultetsnivån, där dekanus fattar det formella antagningsbeslutet.

Universitetets antagningsordning (PDF, öppnas i nytt fönster)

Dokumentet "Godtagbara studievillkor" hittar du under rubriken Styrdokument på webbsidan Styrdokument och blanketter.

Antagning
Antagning till en utlyst doktorandplats görs alltså av den aktuella institutionen, där urval bland de sökande ska ske i en öppen och kollegial process på grundval av sökandens meriter i relation till de formella behörighetskraven och de kvalifikationer som specificerats i utlysningen. Generella urvalskriterier inom respektive ämne finns angivna i den allmänna studieplanen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildning får inte ge sökanden företräde framför andra sökande. En sökande som bedöms inte ha förmåga att genomföra utbildning på forskarnivån ska inte antas, även om personen ifråga är formellt behörig. Vid rekrytering och urval ska mångfald och jämn könsfördelning alltid beaktas i enlighet med Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Underrepresenterat kön ska ges förtur vid i övrigt likvärdiga meriter, om inte särskilda skäl talar däremot.

Information om jämställdhet och lika villkor på LU:s medarbetarwebb

Beslut om antagning
Innan beslut om antagning fattas ska ett underlag för beslut, innefattande förslag på vem som ska antas och skälen för detta, upprättas och delges de sökande. Detta görs normalt minst två veckor innan beslut fattas om antagning. Sökande ska informeras om möjligheten att lämna erinran mot förslag till antagning och hur detta sker. Erinran lämnas skriftligt till institutionen inom den tid som institutionen meddelar. Därefter fattas beslutet om vem som ska antas och eventuella erinringar ska då beaktas. Samtliga sökande ska senast sju dagar efter beslut om vem som antagits meddelas detta. Beslut om antagning till forskarutbildning kan inte överklagas.

Beslut om antagning ska av institutionen skickas till Ladokavdelningen på Studerandeenheten, som registrerar antagningen i Ladok. I samband med antagningen ska en individuell studieplan upprättas (den individuella studieplanen avhandlas i ett separat avsnitt).

Dokumentet "Riktlinjer för utlysning, urval och antagning till forskarutbildningsplats" hittar du under rubriken Styrdokuement på webbsidan Styrdokument och blanketter.

Ansökan om examen på längre nivå
Senast i samband med antagningen ska studenten ta ut sin examen på lägre nivå, d.v.s. kandidat, magister eller master. Detta ansöker studenten om hos examensenheten på särskild blankett.

Information och blanketter för ansökan om examen på LU:s centrala webbplats

Antagning till licentiatutbildning

Inom alla fakultetens ämnen inom utbildning på forskarnivå är det möjligt att antas till utbildning som leder till enbart licentiatexamen. Antagningen görs på samma grunder och enligt samma kriterier som till utbildning till doktorsexamen. Dekanus fattar antagningsbeslutet, det är inte delegerat till institutionen. Fakulteten ser dock mycket restriktivt på antagning till licentiatutbildning och kommer endast att bevilja sådan antagning om det finns särskilda skäl.

Antagning av tidigare registrerad doktorand

Ansökan om byte av ämne på utbildning på forskarnivå för en redan antagen doktorand, handläggs som ny antagning och kräver att doktoranden skriftligt anmäler att studierna i det tidigare ämnet avbryts om doktoranden blir antagen till det nya ämnet. Denna anmälan görs på särskild blankett och avbrottet dokumenteras i Ladok av den institution vars ämne doktoranden avbryter utbildningen i.

En doktorand som antagits till enbart licentiatutbildning och som efter licentiatexamen vill fortsätta sin utbildning till doktorsexamen, måste ansöka om ny antagning till utbildning på forskarnivå för doktorsexamen på samma villkor som övriga sökande till utbildning på forskarnivå.

Om en doktorand helt lämnat sina forskarstudier och har registrerat studieavbrott i Ladok, krävs ett nytt antagningsbeslut av institutionen för att studierna ska kunna återupptas.

Universitetsstyrelsen har 1998-12-18 beslutat att ingen får vara antagen till utbildning på forskarnivå vid mer än en fakultet vid Lunds universitet.

Antagning med stipendium som finansiering

Vid Lunds universitet får man inte inrätta stipendier för utbildning på forskarnivå. Stipendier inom forskarutbildningen kan ändå förekomma om stipendiet inrättats av annan finansiär än Lunds universitet, exempelvis då utländska studenter har stipendium med sig från hemlandet. Lunds universitets policy är att stipendier under forskarutbildning så långt möjligt ska undvikas. Antagning av stipendiat är inte delegerat till prefekt, utan beslutas av dekanus. För att antagning ska kunna ske måste vissa villkor vara uppfyllda. Dels måste stipendiets storlek uppgå till minst 28 % av gällande prisbasbelopp, dels måste institutionen skriftligt garantera vissa grundläggande förmåner för stipendiaten, eftersom stipendiet i sig inte berättigar till några sociala förmåner. För antagning fr.o.m. 2014 gäller att institutionen är skyldig att teckna en särskild försäkring för stipendiat hos kammarkollegiet (1 kap. 11c § HF). Denna försäkring täcker bortfall av stipendiet på grund av sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Stipendiaten ska också skriftligt informeras om de villkor som gäller vid stipendiefinansiering. Det är inte nödvändigt att stipendiet täcker hela studieperioden, men om det inte gör det måste institutionen inrätta en doktorandtjänst för resterande tid. Ansökan om antagning med stipendium ska tillstyrkas av institutionen på en särskild blankett som skickas till fakultetens kansli för handläggning och beslut.

Antagning inom ramen för en anställning utanför Lunds universitet

Man kan doktorera inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare, exempelvis ett företag eller ett annat lärosäte. I ett sådant fall ska ett avtal upprättas mellan institutionen och arbetsgivaren där alla finansiella och ansvarsmässiga förhållanden är klarlagda. En mall för ett sådant avtal finns på fakultetens hemsida. En doktorand som är anställd utanför universitetet brukar allmänt kallas ”industridoktorand”, även om anställningen inte alltid är hos ett privat företag. Antagning av industridoktorander är inte delegerat till prefekten, utan beslutas av dekanus. Ansökan om antagning av industridoktorand görs av institutionen på en särskild blankett (blankett för antagning med annan finansiering, se ovan) som skickas till fakultetens kansli för handläggning och beslut.

Blanketten "Avtalsmall för industridoktorander" samt "Industry-employed doctoral student agreement" hittar du under rubriken Blanketter på webbsidan Styrdokument och blanketter.

Antagning där doktoranden även ska vara antagen vid annat lärosäte

Ett forskarutbildningssamarbete med ett annat lärosäte kräver ett avtal specifikt utformat för den enskilde doktoranden. Nationella lagstiftningar kring forskarutbildningens utformning kan ofta skilja sig kraftigt mellan olika länder, varför det är av stor vikt att dessa avtal utformas noggrant. Fakulteten har en avtalsmall som är anpassad efter svensk lagstiftning. Dessa samarbetsavtal ingås inte av institutionen, utan ska signeras av dekanus.

Blanketten "Avtalsmall för dubbel examemen" hittar du under rubriken Blanketter på webbsidan Styrdokument och blanketter.


7) Introduktion till verksamheten

En god introduktion till forskarstudierna är en viktig investering för alla parter. Efter antagningen ska den forskarstuderande introduceras till såväl forskarutbildningen som till arbetsplatsen och ges tillfälle att lära känna institutionen, dess forskningsinriktningar och personalen. Doktoranden ska få passerkort och relevanta nycklar samt informeras om relevanta administrativa system och rutiner (exempelvis hantering av frånvaro och semester). I samband med upprättandet av den individuella studieplanen ska handledarens och den forskarstuderandes rättigheter och skyldigheter gås igenom och diskuteras. Det är en mycket god idé att i detta sammanhang stämma av förväntningarna hos doktorand och handledare på den stundande forskarutbildningen. Det finns ett formulär för detta på fakultetens hemsida, som bör användas i samband med ett inledande doktorandsamtal. Det formuläret bör man sedan återvända till för en ny avstämning efter något år. Det finns en fakultetsgemensam introduktionskurs för doktorander. Den kursen är obligatorisk och alla doktorander bör gå den under sitt första år som forskarstuderande. Därutöver ska det finnas en likaledes obligatorisk introduktionskurs på respektive institution.

Formuläret "Doktorandsamtal - avstämning och förväntningar" hittar du på webbsidan Styrdokument och blanketter


8) För utländska medborgare

På LU:s medarbetarwebb finns information samlad om sådant som kan vara bra att veta om man kommer till Sverige och Lund från andra länder för att exempelvis doktorera. Där finns bl.a. en handbok om försäkringar, hälso- och sjukvård, bankärenden etc. Personer som kommer till Sverige från länder utanför EU för en period längre än ett år bör särskilt vara medvetna om att de inte automatiskt täcks av någon sjukvårdsförsäkring innan de erhållit sitt svenska personnummer. Sjukhusvård under denna korta period kan därför bli mycket kostsam!

Information för utländska medarbetare (endast på engelska) på LU:s Staff Pages

Sidansvarig:

Kontakt

Tobias Nilsson
Utredare (forskarutbildning)
046-222 71 82
tobias [dot] nilsson [at] science [dot] lu [dot] se