Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputation

Den här sidan guidar dig som är doktorand, handledare eller institutionsrepresentant vid naturvetenskapliga fakulteten i hur anmälan av en disputation går till. Mer detaljerad information finns i dokumentet nedan.

Råd och anvisningar för doktoranden och institutionen i samband med disputation (PDF, 303 kB, ny flik)

Genvägar till innehållet på sidan:


Tidpunkt för disputation

Huvudregeln är att disputationen ska äga rum under terminstid. På vårterminen kan disputationen äga rum från terminsstart och fram till och med fredagen före midsommar. På höstterminen kan disputationer äga rum under terminstid, med undantag för perioden 22 december till 6 januari då det är vinteruppehåll.

Om det finns särskilda skäl kan disputationen äga rum vid ett annat tillfälle. Kontakta handläggaren på fakultetskansliet för mer information.


Boka datum för disputation – görs av doktoranden

Du som är doktorand bokar själv datumet för din disputation i disputationssystemet. Gör bokningen så snart som möjligt efter att din individuella studieplan har följts upp och du fått bekräftat att det är dags för dig att disputera. I samband med att du bokar datum behöver du även lägga till din institutionsrepresentant som administratör i din bokning.

Instruktion för att boka datum för disputation:

 1. Logga in i disputationssystemet – lth.se
  Logga in med din Lucat-identitet (lägg inte till "@lu.se" i användarnamnet).
 2. Fyll i alla fält i bokningsformuläret och lägg till din institutionsrepresentant som administratör.
 3. Klicka på knappen "Boka och mejla".
 4. Meddela institutionsrepresentanten att den har lagts till som administratör i bokningen.

Skicka informationsdokument till betygsledamöter och opponent – görs av institutionsrepresentanten

Du som är institutionsrepresentant ska skicka ett kort informationsdokument till dem som tillfrågas om uppdrag som betygsledamöter och opponent. I samband med att de accepterar uppdraget ska de digitalt fylla i den korta formulärdelen i dokumentet och sedan skicka tillbaka dokumentet till dig. Du bekräftar att detta har gjorts genom att kryssa i ett särskilt fält i anmälan av disputationen i disputationssystemet.

Ladda ner informationsdokument att skicka till betygsledamöter och opponent (PDF, 266 kB, ny flik)


Anmäl disputation – görs av institutionsrepresentanten eller prefekten

Du som är institutionsrepresentant eller prefekt ska anmäla disputationen senast åtta veckor före disputationsdatumet. Observera att sommar- och vinteruppehållet inte räknas in i de åtta veckorna (sommaruppehåll: fredagen före midsommar och fram till och med 15 augusti. Vinteruppehåll: från 22 december fram till och med 6 januari).

1. Logga in

Logga in i disputationssystemet – lth.se

Ange din Lucat-identitet (lägg inte till "@lu.se" i användarnamnet).

2. Se till att det finns ett datum bokat för disputationen

För att disputationen ska kunna anmälas behöver datumet redan vara bokat.

3. Fyll i anmälningsformuläret

För att anmäla en disputation, klicka på länken "Anmälan” och fyll i alla fält. Om disputationen ska streamas kryssar du i fältet för detta. Därefter visas två nya fält – ett där du anger om disputationen kommer att ha en digital länk och ett där du motiverar varför disputationen ska ha digitala inslag. Du behöver även ange vilka personer som ska delta digitalt, genom att kryssa i fälten för dessa.

Därefter laddar du upp bilagorna som efterfrågas:

 • Kortfattat CV inklusive publikationslista för de senaste fem åren för opponent, samtliga betygsledamöter och suppleanter.
 • En sammanställning av doktorandens bidrag till avhandlingen (gäller för sammanläggningsavhandlingar)

Ledamöter i betygsnämnden, suppleanter och opponent ska som lägst ha uppnått den akademiska graden docent eller ha motsvarande kompetens (det vill säga ha meriter som en docent förväntas ha, såsom väsentlig akademisk produktion efter doktorsavhandling och viss erfarenhet av handledning av doktorander). Docentur eller motsvarande meriter ska framgå i CV:t.

4. Skicka in anmälningsblanketten

När du har fyllt i samtliga uppgifter och laddat upp samtliga bilagor klickar du på knappen "Ansök och mejla" som finns längst ner till höger på sidan. Observera att det endast är du som är institutionsrepresentant eller prefekt (för fysiska institutionen: endast prefekt) som har behörighet att klicka på knappen.

Därefter skriver du ut ansökan, signerar den med blå bläckpenna och skickar den till Constance Holmbäck, kansli N, HS 39.


Digitala inslag vid disputationer

Huvudregeln är att samtliga deltagare ska befinna sig på plats i disputationslokalen. Digitala inslag får dock förekomma om det finns skäl till det. Du som är institutionsrepresentant eller prefekt anmäler önskemål om digitala inslag i samband med att du anmäler disputationen i disputationssystemet. Vicedekanen fattar därefter beslut i ärendet.

Handläggningen av beslut om digitala inslag vid disputationer

Beslut om digitala inslag vid disputationer fattas i samband med utseende av tid, plats, opponent, samt betygsnämndsledamöter och suppleanter. För handläggningen gäller Handläggningsordning för disputationsärenden vid den naturvetenskapliga fakulteten STYR 2020/1448 (PDF, 188 kB, ny flik), med följande tillägg:

 • I samband med anmälan ska institutionsrepresentant eller prefekt begära de digitala inslag som föreslås.
 • Innan en begäran om digitala inslag görs ska institutionsrepresentant eller prefekt samråda med doktorand och huvudhandledare.
 • Doktoranden ska vara väl införstådd med vilka digitala inslag som ska förekomma vid disputationen.
 • Doktorandens önskemål avseende om opponenten ska delta digitalt eller ej, ska beaktas.

Allmänna regler om närvaron vid disputationer

Följande gäller:

 • Huvudregeln är att disputationer ska äga rum på plats i en lokal som universitetet tillhandahåller och där samtliga deltagare befinner sig, men digitala inslag vid disputationer får förekomma då det finns skäl till det.
 • Även när digitala inslag får förekomma ska respondenten och den som utsetts till ordförande för disputationen alltid närvara fysiskt i disputationslokalen.
 • Minst en av handledarna samt två betygsnämndsledamöter ska också närvara på plats vid disputationsakten, om inte särskilda skäl föreligger (kontakta fakultetskansliet).
 • Opponenten, övrig betygsnämndsledamot (eller, där nämnden består av fem ledamöter, övriga ledamöter) och övriga handledare får delta digitalt.
 • Lokal(a) suppleant(er) ska vara fysiskt närvarande i lokalen, så att en ordinarie ledamot som deltar via länk enkelt kan ersättas om tekniska problem skulle uppstå.

Om opponent och betygsnämndsledamöter deltar digitalt så gäller följande:

 • Opponenten måste kunna ta del av respondentens anförande och kunna delta under hela disputationen.
 • Ledamöter av betygsnämnden måste kunna ta del av anförandena och delta under hela disputationen.
 • Disputationens ordförande ska vara tillgänglig för direkt telefonkontakt så att eventuella teknikproblem ska kunna hanteras.
 • Fallerar tekniken så att opponent eller någon ledamot inte kan delta fullt ut så måste disputationen göras om eller skjutas upp.

Realtidsströmning av disputationer

Vid Lunds universitet ska disputationen arrangeras i en lokal där allmänheten kan närvara och har möjlighet att ställa frågor samt där lämplig teknik tillhandahålls. Digitala inslag vid disputation kan dock avse realtidsströmning, det vill säga ljud och rörlig bild som sänds i realtid över internet och som inte spelas in och sparas. Denna möjlighet behöver inte garantera deltagare på distans möjligheten att ställa frågor.

En del av disputationslokalen ska undantas från realtidsströmning. Disputationens ordförande ansvarar för detta samt att se till så att den del av allmänheten som vill sitta där anvisas dit.

Kungörelse av disputationer med digitala inslag

Vid tillkännagivandet av disputationen ska allmänheten informeras om:

 • att disputationen kommer att äga rum i en angiven lokal
 • vilka digitala inslag som eventuellt ska tillämpas
 • ifall disputationen ska realtidsströmmas och i så fall att en del av disputationslokalen undantas från realtidsströmning.

Ändring av beslut

Det är fakultetens vicedekan som fattar beslut om digitala inslag i enskilda disputationer. Nedan gäller för ändring av beslut:

 • Om något i vicedekanens beslut behöver ändras, eller om disputationen behöver ställas in kan institutionsrepresentanten begära att vicedekanen fattar ett nytt beslut.
 • Om en ledamot i betygsnämnden ska ersättas är det ofta lämpligt att suppleanten går in som ordinarie ledamot och en ny suppleant utses.
 • Om en opponent ska ersättas är det ofta lämpligt att en av ledamöterna i betygsnämnden går in som opponent, att suppleanten går in som ordinarie ledamot och en ny suppleant utses.
 • Beslut om ersättare kan som regel tas med kort varsel (någon enstaka dag).

Betygsnämndens sammanträde

 • Till ordförande för betygsnämndens sammanträde ska väljas en av de betygsnämndsledamöter som deltar på plats vid disputationsakten.
 • Betygsnämndens ordförande ansvarar för betygsnämndens sammanträde.
 • Ifall någon ledamot deltar digitalt ska ett digitalt möte ordnas för genomförande av betygsnämndens sammanträde. En länk till sådant sammanträde ska göras tillgänglig endast för ledamöterna i betygsnämnden, samt opponent och handledare.
 • Opponent och handledare ska stå till förfogande för frågor från betygsnämnden och får delta i överläggningarna men inte i beslutet.

Kungörelse och spikning – görs av doktoranden

Minst 24 dagar före disputationen ska avhandlingen finnas tillgänglig så att akademi och allmänhet kan granska den. Detta sker bland annat genom spikningen, som görs av dig som är doktorand. Tänk på att sommar- och vinteruppehåll inte räknas in i de 24 dagarna (sommaruppehåll: fredagen före midsommar och fram till och med 15 augusti. Vinteruppehåll: från 22 december fram till och med 6 januari). Meddela handläggaren på fakultetskansliet om du får förhinder, så försöker vi hitta en lösning.

Spika din avhandling:

 • Registrera din avhandling elektroniskt i Lunds universitets forskningsdatabas, LUCRIS.
 • Lämna tre exemplar av den tryckta avhandlingen till receptionen på Universitetsbiblioteket (UB) i Lund. Se till att du får ett kvitto som bekräftar att du lämnat in avhandlingen.
 • Lämna kvittot från UB tillsammans med två exemplar av den tryckta avhandlingen till fakultetskansliet.

Logga in i LUCRIS

Stöd för att registrera avhandling i LUCRIS – lub.lu.se


Disputationsprotokoll – hanteras av betygsnämndens ordförande

Efter disputationen ska betygsnämndsprotokollet signeras av betygsnämndens ordförande och därefter skickas till Constance Holmbäck, kansli N, HS 39.

Ladda ner mall för betygsnämndsprotokoll (PDF, 81 kB, nytt fönster)


Examen – hanteras av doktoranden

Som doktorand ansöker du om examen via en särskild blankett.

Läs om examen och ladda ner blanketten – lu.se

Kontakt