Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dekanbrev, mars 2020

Arbetet med Lunds universitets etablering på Brunnshögsområdet går in i en mera aktiv fas och det finns ett stort antal arbetsgrupper som bearbetar frågan på olika nivåer. Det kan vara bra att reda ut vad de alla gör, vad vi kan förvänta oss för beslut och när det kan tänkas hända.

På LU-central nivå drivs arbetet dels i den utredningsgrupp som leds av Olle Söderman från vår fakultet. Denna grupp har i uppdrag att räkna på kostnaderna för ett specifikt flyttscenario. Gruppen skall leverera ett delbetänkande kring grundutbildning till universitetsstyrelsens junimöte och ett slutbetänkande till decembermötet i år.

Universitetsstyrelsen kan förväntas besluta om principer för grundutbildningen vid junimötet, det vill säga om de byggnader som planeras på Brunnshög för Lunds universitets räkning skall anpassas för att vara lämpliga för undervisning på grundläggande nivå eller inte. Vid decembermötet kan universitetsstyrelsen tänkas besluta att inleda upphandling av byggnader för flytten eller att begära kompletteringar av utredningsgruppens förslag om de finner att gruppens förslag  är för expansivt och därmed för dyrt eller för defensivt.

En annan grupp på LU-central nivå leds av prorektor Sylvia Schwaag Serger. Den har i uppgift att ta fram en vision för hur etablering på Brunnshög kan vara en möjlighet för hela universitetet. För att skaffa ett förankrat underlag har gruppen haft ett par visionsworkshopar med representanter från alla fakulteter. En etablering på Brunnshög är givetvis mest central för verksamheter med direkta kopplingar till de stora anläggningarna, men vi måste se vilka förändringsmöjligheter detta ger för alla verksamheter när vårt universitetscampus expanderar mot nordöst.

Lokalt vid vår fakultet har en arbetsgrupp just utsetts med uppgift att leverera ett tydligt underlag till Olle Södermans arbete. Vi måste ha en egen bild av vad som är bäst för vår fakultet och inom de ramar som tidigare universitetsstyrelsebeslut ger, rekommendera vilka verksamheter vi skall etablera på Brunnshög. Gruppen leds av Joachim Schnadt, prefekt vid fysiska institutionen, och skall leverera sin syn på flytt av delar av vår grundutbildning till ledningsrådet i början av maj, för att vi skall kunna påverka universitetsstyrelsens beslut i juni.

Till början av sommaren måste gruppen också leverera en precisering av vilka verksamheter vi bedömer lämpliga för en etablering på Brunnshög. Denna precisering är en förutsättning för att Olle Södermans grupp skall kunna leverera ett underlag till universitetsstyrelsen. Om vi inte är tydliga med våra önskemål kommer preciseringen att göras av någon annan. Arbetsgruppen kommer också att ombes ta fram en vision för hur vi ser Brunnshögsetablering i ett längre perspektiv och hur detta påverkar alla verksamheter vid hela vår fakultet.

Slutligen finns det vid fakulteten en arbetsgrupp som leds av Per Persson, professor vid biologiska institutionen, vars uppgift är att närmare utreda hur vi på bästa sätt drar nytta av de stora anläggningarna. Detta arbete har inget med Brunnshögsetableringen att göra, utan handlar om vad vi kan vinna forskningsmässigt och utbildningsmässigt på proximiteten till MAX IV och ESS.

Många grupper är det och jag hoppas att detta dekanbrev bringar lite reda i begreppen.

Sven Lidin, dekan