Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Val av dekan, prodekaner samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen

Fakultetens nya ledning 2018–2020

Sven Lidin, dekan

Sven Lidin
Vem är du?

Jag tog civilingenjörsexamen 1986 och fortsatte sedan med doktorandstudier vid Lunds universitet. Jag disputerade 1990 och arbetade som postdoc i Stuttgart innan jag fick en tjänst som forskarassistent. År 1996 befordrades jag till professor vid Stockholms universitet och var dekan för kemiska sektionen 2006–2009. Under min tid i Stockholm arbetade jag för flera forskningsfinansiärer, exempelvis Naturvetenskapliga forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för strategisk forskning.

Jag har engagerat mig båda nationellt och internationellt genom arbete i Kungliga Vetenskapsakademien och Internationella kristallografiunionen. I den sistnämnda var jag generalsekreterare 2005–2010. Jag har även varit ordförande i det vetenskapliga rådet för fasta tillståndets kemiska fysik vid Max Planck-institutet. Sedan 2015 är jag prefekt för kemiska institutionen vid Lunds universitet.

Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Den strategiskt viktigaste frågan för fakulteten är hur vi rekryterar forskare och lärare. Andra viktiga frågor är hur vi hanterar möjligheterna på Brunnshög, vårt växande myndighetskapital samt tendensen att forskning och undervisning går i otakt: drivkraften för utveckling är finansiering och så länge forskningsfinansieringen är dynamisk – medan undervisningsfinansieringen är statisk – så utvecklas de i olika takt.

Hur kan du bidra?
Jag har erfarenhet av att leda organisationer med undervisning och forskning som huvuduppgifter. Jag har också en omfattande erfarenhet av att utvärdera forskning på olika nivåer och för olika organisationer. Jag försöker vara en lyssnande ledare.


Karin Hall, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ställföreträdande dekan

Karin Hall

Vem är du?
Jag är professor i naturgeografi och sedan 2012 prefekt för Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES). Innan dess var jag under 12 år studierektor för INES grundutbildning. Tidigare arbetade jag på SLU där jag var universitetslektor och utbildningsledare för naturvetenskapliga kurser inom olika utbildningsprogram. Jag fick utmärkelsen Excellent Teaching Practice (ETP) 2005.

Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Självklart är ekonomin viktig – och de kommande åren måste vi arbeta för en god resurstilldelning till grundutbildningen. Samtidigt är det väsentligt att fokusera på vår huvuduppgift – att ge utbildning av högsta kvalitet där undervisning och forskning är nära sammankopplade och där studenternas kunskap, bildning och blivande arbetsliv står i centrum. En god framtida undervisning som stimulerar studenternas kreativitet och utveckling till skickliga naturvetare skapas inom ämnena och i mötet mellan ämnena och genom att utnyttja de möjligheter som till exempel de strategiska forskningsområdena och de nya infrastrukturanläggningarna ger. I vårt kommande utvecklingsarbete ska vi värna lärarnas forskningstid och göra goda pedagogiska insatser förtjänstfulla.

Hur kan du bidra?
Med mig i bagaget har jag ett långvarigt engagemang i utbildningsfrågor samt kunskap och erfarenhet från olika akademiska miljöer och lärosäten. Efter att ha arbetat länge med undervisning, forskning och ledarskap på olika positioner inom universitetet, tror jag att jag kan bidra till utvecklingen av fakulteten som helhet och vår grundutbildning i synnerhet.

 

Anders Tunlid, prodekan för forskarutbildning

Anders Tunlid

Vem är du?
Jag är professor i mikrobiologisk ekologi och leder ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där nedbrytning av dött organiskt material (”humus”) studeras på molekylär nivå. Jag har undervisat både inom grundutbildning och forskarutbildning samt handlett ett tiotal doktorander. Jag har även deltagit i uppbyggnaden av forskarskolan i genomisk ekologi. Under åren har jag haft många olika uppdrag, bland annat vid biologiska institutionen, Centrum för miljö- och klimatforskning, Kungliga Vetenskapsakademien samt i olika forskningsråd. På fakultetsnivå har jag varit ledamot i lärarförslagsnämnden och i infrastrukturgruppen.

Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Det är viktigt att identifierar vad som behöver göras för att stärka kopplingen mellan olika forskargrupper och anläggningarna på Brunnshög. Samtidigt ska verksamheter som inte använder dessa ges förutsättningar för att utvecklas på ett bra sätt. Under de närmaste åren kommer många lärare att pensioneras. Det är viktigt att de resurser som frigörs används på bästa sätt för nyrekryteringar.

Hur kan du bidra?
Jag tycker det är viktigt att fakulteten tar ett övergripande ansvar för den strategiska utvecklingen inom både forskning och undervisning. Centralt i ett sådant arbete är att ta fram bra underlag, ibland genom att inhämta synpunkter från externa sakkunniga. Jag kommer att verka för att sprida fakultetens arbetsuppgifter till personer och grupper utanför dekaner och prefekter. Den bästa styrningen uppkommer när en kompetent ledning balanseras av starka (och kritiska) kollegiala strukturer!

 

Fakultetsstyrelse

Företrädare för lärare

Anders Scherstén

Anders Scherstén

Jag är universitetslektor vid geologiska institutionen och undervisar och forskar inom petrologi och geokronologi. Jag är även studierektor för forskarutbildningen i geologi och intresserar mig för forskarutbildning, dess utformning och innehåll. Dessutom ingår jag i ledningsgruppen vid geologiska institutionen. Jag hoppas kunna bidra till fakultetens arbete på flera sätt, inte minst i utbildnings- och forskningsfrågor.


Dirk Rudolph

Dirk Rudolph
Jag är professor vid fysiska institutionen och forskar bland annat på sällsynta supertunga atomkärnor och grundämnen. Jag är även engagerad i grundutbildningskurser, doktorandhandledning samt administration. Som person värderar jag öppenhet, tydlighet, rättvisa och prestation. I fakultetsstyrelsen vill jag bland annat arbeta för trygga anställningsvillkor för alla.


Jessica Abbott

Jessica Abbott

Jag är universitetslektor vid biologiska institutionen och forskar om hur könskromosomer utvecklas. Som medlem i fakultetsstyrelsen vill jag bidra till en effektiv process med väl underbyggda beslut. Jag är även intresserad av frågor som rör jämställdhet och populärvetenskap och vill stödja initiativ inom dessa områden på fakultetsnivån.


Tatyana Turova Schmeling

Tatyana Turova Schmeling
Professor i matematisk statistik, arbetar vid Matematikcentrum sedan 1997. Utöver aktiva internationella och multidisciplinära vetenskapliga samarbeten i 25 år, har jag stor erfarenhet av att sitta i anställningskommittéer och i VR-råd. Detta, kombinerat med min som matematiker professionella färdighet att utöva och tillämpa ren logik i alla sammanhang, skulle bidra till att utveckla vår fakultet till högsta möjliga nivå.


Viveka Alfredsson

Har efter begäran befriats från uppdraget
 

Företrädare för övriga anställda

Karin Hofvendahl

Karin Hofvendahl
Jag är administrativ chef på Centrum för miljö- och klimatforskning. Jag är utbildad inom biokemi och har disputerat i mikrobiologi. Till fakultetens arbete kan jag bidra med min erfarenhet av ledning och administration på såväl universitetsövergripande nivå som på ett institutionsliknande och tvärvetenskapligt centrum som CEC. Jag har även en bred kunskap om forskningsfinansiering.


Ola Gustafsson

Ola Gustafsson

Jag arbetar som forskningsingenjör på biologiska institutionens mikroskopienhet. I fakultetens arbete kan jag bidra med mina erfarenheter från teknisk/administrativ verksamhet samt med mina erfarenheter från näringslivet när det gäller inköp och upphandling. Att få arbeta med ett förtroendeuppdrag för fakultetens framtida utveckling skulle kännas både viktigt och utmanande.

Externa ledamöter

Johan Wennerberg

Johan Wennerberg
Jag arbetar på läkemedelsföretaget DuPont Chemoswed AB och är även docent i organisk kemi. Under min tid i industrin har jag behållit kontakten med akademin genom vetenskapliga samarbeten, handledning av studenter, utbildnings-och betygsnämnder, undervisning och produktion av läromedel. Jag hoppas kunna bidra med någon form av klokskap samt mina erfarenheter och mitt kontaktnät utanför universitetsvärlden.


Margaretha Serder

Margaretha Serder
Jag är extern ledamot i fakultetsstyrelsen sedan 2016. Till vardags leder jag FoU Skola inom Kommunförbundet Skåne, med fokus på initiativ och samverkan kring forsknings- och utvecklingsfrågor på skolans område. Erfarenheterna från arbetet med Skånes kommuner tar jag med mig in i fakultetsstyrelsen. Jag vill också bidra med perspektiv och kunskaper från mina forskningsfält utbildningsvetenskap och pedagogik.

 

Sidansvarig:

Tidplan

November 2016
Valberedningen påbörjar sitt arbete

9 januari 2017
Information till fakultetens anställda att röst- och nomineringsberättigade har möjlighet att nominera

9 januari – 17 februari
Fakultetens röstberättigade har möjlighet att lämna nomineringar

6 april    
Offentliggörande av namn på medarbetare som står till förfogande för uppdrag

18 april        
Valberedningens förslag klart

2 maj         
Röstlängd fastställs

4 maj       
Information om val i fakultetens nyhetsbrev Insidan

8 maj   
Valberedningens förslag på dekan, prodekaner och ledamöter till styrelsen presenteras på fakultetens webbplats

8 maj     
Kallelse till val skickas med e-post till röstberättigade vid fakulteten

8 maj – 30 maj kl 13.00   
Valet genomförs (e-val)

30 maj kl.13.00       
Offentlig sammanräkning av röster i Molekylen, Kansli N, Astronomihuset, Sölvegatan 27

1 juni        
Valresultat till berörda

15 juni    
Rektor utser dekan och ställföreträdande dekan samt externa ledamöter i styrelsen

15 juni    
Information i fakultetens nyhetsbrev Insidan om att dekan, prodekaner och styrelseledamöter är valda och utsedda för 2018-2020

Kontakt

Har du frågor om valprocessen så kan du kontakta:

Maria Ovesson
Fakultetskoordinator
046-222 48 54
Maria.Ovesson [at] science.lu.se

Catrin Malmström
Kanslichef
046-222 71 83
Catrin.Malmstrom [at] science.lu.se

Naturvetenskapliga fakulteten
Besöksadress: Sölvegatan 27, 222 62 Lund
Intern post: HS 39
Postadress: Box 118, 221 00 Lund
Fakturaadress: Box 188, 221 00 Lund
E-post: kansli [at] science.lu.se

Om webbplatsen