Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Valberedningens förslag

Nedan presenteras valberedningens förslag på dekan, prodekaner samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen.

Dekaner

Sven Lidin, dekan

 

Sven Lidin
Vem är du?
Jag tog civilingenjörsexamen 1986 och fortsatte sedan med doktorandstudier vid Lunds universitet. Jag disputerade 1990 och arbetade som postdoc i Stuttgart innan jag fick en tjänst som forskarassistent. År 1996 befordrades jag till professor vid Stockholms universitet och var dekan för kemiska sektionen 2006–2009. Under min tid i Stockholm arbetade jag för flera forskningsfinansiärer, exempelvis Naturvetenskapliga forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för strategisk forskning.


Jag har engagerat mig båda nationellt och internationellt genom arbete i Kungliga Vetenskapsakademien och Internationella kristallografiunionen. I den sistnämnda var jag generalsekreterare 2005–2010. Jag har även varit ordförande i det vetenskapliga rådet för fasta tillståndets kemiska fysik vid Max Planck-institutet. Sedan 2015 är jag prefekt för kemiska institutionen vid Lunds universitet.
 
Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Den strategiskt viktigaste frågan för fakulteten är hur vi rekryterar forskare och lärare. Andra viktiga frågor är hur vi hanterar möjligheterna på Brunnshög, vårt växande myndighetskapital samt tendensen att forskning och undervisning går i otakt: drivkraften för utveckling är finansiering och så länge forskningsfinansieringen är dynamisk – medan undervisningsfinansieringen är statisk – så utvecklas de i olika takt.
 
Hur kan du bidra?
Jag har erfarenhet av att leda organisationer med undervisning och forskning som huvuduppgifter. Jag har också en omfattande erfarenhet av att utvärdera forskning på olika nivåer och för olika organisationer. Jag försöker vara en lyssnande ledare.


Karin Hall, prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och ställföreträdande dekan

 

Karin Hall
Vem är du?
Jag är professor i naturgeografi och sedan 2012 prefekt för Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES). Innan dess var jag under 12 år studierektor för INES grundutbildning. Tidigare arbetade jag på SLU där jag var universitetslektor och utbildningsledare för naturvetenskapliga kurser inom olika utbildningsprogram. Jag fick utmärkelsen Excellent Teaching Practice (ETP) 2005.


Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Självklart är ekonomin viktig – och de kommande åren måste vi arbeta för en god resurstilldelning till grundutbildningen. Samtidigt är det väsentligt att fokusera på vår huvuduppgift – att ge utbildning av högsta kvalitet där undervisning och forskning är nära sammankopplade och där studenternas kunskap, bildning och blivande arbetsliv står i centrum. En god framtida undervisning som stimulerar studenternas kreativitet och utveckling till skickliga naturvetare skapas inom ämnena och i mötet mellan ämnena och genom att utnyttja de möjligheter som till exempel de strategiska forskningsområdena och de nya infrastrukturanläggningarna ger. I vårt kommande utvecklingsarbete ska vi värna lärarnas forskningstid och göra goda pedagogiska insatser förtjänstfulla.

Hur kan du bidra?
Med mig i bagaget har jag ett långvarigt engagemang i utbildningsfrågor samt kunskap och erfarenhet från olika akademiska miljöer och lärosäten. Efter att ha arbetat länge med undervisning, forskning och ledarskap på olika positioner inom universitetet, tror jag att jag kan bidra till utvecklingen av fakulteten som helhet och vår grundutbildning i synnerhet.

 

Anders Tunlid, prodekan för forskarutbildning

 

Anders Tunlid
Vem är du?
Jag är professor i mikrobiologisk ekologi och leder ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där nedbrytning av dött organiskt material (”humus”) studeras på molekylär nivå. Jag har undervisat både inom grundutbildning och forskarutbildning samt handlett ett tiotal doktorander. Jag har även deltagit i uppbyggnaden av forskarskolan i genomisk ekologi. Under åren har jag haft många olika uppdrag, bland annat vid biologiska institutionen, Centrum för miljö- och klimatforskning, Kungliga Vetenskapsakademien samt i olika forskningsråd. På fakultetsnivå har jag varit ledamot i lärarförslagsnämnden och i infrastrukturgruppen.


Vilka är fakultetens utmaningar och möjligheter den kommande perioden?
Det är viktigt att identifierar vad som behöver göras för att stärka kopplingen mellan olika forskargrupper och anläggningarna på Brunnshög. Samtidigt ska verksamheter som inte använder dessa ges förutsättningar för att utvecklas på ett bra sätt. Under de närmaste åren kommer många lärare att pensioneras. Det är viktigt att de resurser som frigörs används på bästa sätt för nyrekryteringar.

Hur kan du bidra?
Jag tycker det är viktigt att fakulteten tar ett övergripande ansvar för den strategiska utvecklingen inom både forskning och undervisning. Centralt i ett sådant arbete är att ta fram bra underlag, ibland genom att inhämta synpunkter från externa sakkunniga. Jag kommer att verka för att sprida fakultetens arbetsuppgifter till personer och grupper utanför dekaner och prefekter. Den bästa styrningen uppkommer när en kompetent ledning balanseras av starka (och kritiska) kollegiala strukturer!

 

Fakultetsstyrelse

Företrädare för lärare

 

Anders Schersten
Anders Scherstén

Jag är universitetslektor vid geologiska institutionen och undervisar och forskar inom petrologi och geokronologi. Jag är även studierektor för forskarutbildningen i geologi och intresserar mig för forskarutbildning, dess utformning och innehåll. Dessutom ingår jag i ledningsgruppen vid geologiska institutionen. Jag hoppas kunna bidra till fakultetens arbete på flera sätt, inte minst i utbildnings- och forskningsfrågor.
 

Dirk Rudolph
Dirk Rudolph
Jag är professor vid fysiska institutionen och forskar bland annat på sällsynta supertunga atomkärnor och grundämnen. Jag är även engagerad i grundutbildningskurser, doktorandhandledning samt administration. Som person värderar jag öppenhet, tydlighet, rättvisa och prestation. I fakultetsstyrelsen vill jag bland annat arbeta för trygga anställningsvillkor för alla.

 

 

Jessica Abbott
Jessica Abbott

Jag är universitetslektor vid biologiska institutionen och forskar om hur könskromosomer utvecklas. Som medlem i fakultetsstyrelsen vill jag bidra till en effektiv process med väl underbyggda beslut. Jag är även intresserad av frågor som rör jämställdhet och populärvetenskap och vill stödja initiativ inom dessa områden på fakultetsnivån.

 

 

Tatyana Turova Schmeling
Tatyana Turova Schmeling
Professor i matematisk statistik, arbetar vid Matematikcentrum sedan 1997. Utöver aktiva internationella och multidisciplinära vetenskapliga samarbeten i 25 år, har jag stor erfarenhet av att sitta i anställningskommittéer och i VR-råd. Detta, kombinerat med min som matematiker professionella färdighet att utöva och tillämpa ren logik i alla sammanhang, skulle bidra till att utveckla vår fakultet till högsta möjliga nivå.

 


Viveka Alfredsson
Viveka Alfredsson
Jag är professor vid kemiska institutionen och har ett stort intresse för kunskapsförmedling - undervisning och forskning - och känner även ett stort engagemang i frågor som rör jämlikhet och goda arbetsförhållanden. Jag vill verka för att fakulteten är en stimulerande arbetsplats där anställda och studenter trivs och känner en glädje i att vara verksamma – en stimulerande miljö som främjar god forskning och effektiva studier.

 

Företrädare för övriga anställda

 

Karin Hofvendahl
Karin Hofvendahl

Jag är administrativ chef på Centrum för miljö- och klimatforskning. Jag är utbildad inom biokemi och har disputerat i mikrobiologi. Till fakultetens arbete kan jag bidra med min erfarenhet av ledning och administration på såväl universitetsövergripande nivå som på ett institutionsliknande och tvärvetenskapligt centrum som CEC. Jag har även en bred kunskap om forskningsfinansiering.


 

Ola Gustafsson
Ola Gustafsson

Jag arbetar som forskningsingenjör på biologiska institutionens mikroskopienhet. I fakultetens arbete kan jag bidra med mina erfarenheter från teknisk/administrativ verksamhet samt med mina erfarenheter från näringslivet när det gäller inköp och upphandling. Att få arbeta med ett förtroendeuppdrag för fakultetens framtida utveckling skulle kännas både viktigt och utmanande.

 

Externa ledamöter

 

Johan Wennerberg
Johan Wennerberg
Jag arbetar på läkemedelsföretaget DuPont Chemoswed AB och är även docent i organisk kemi. Under min tid i industrin har jag behållit kontakten med akademin genom vetenskapliga samarbeten, handledning av studenter, utbildnings-och betygsnämnder, undervisning och produktion av läromedel. Jag hoppas kunna bidra med någon form av klokskap samt mina erfarenheter och mitt kontaktnät utanför universitetsvärlden.

 

Margaretha Serder
Margaretha Serder
Jag är extern ledamot i fakultetsstyrelsen sedan 2016. Till vardags leder jag FoU Skola inom Kommunförbundet Skåne, med fokus på initiativ och samverkan kring forsknings- och utvecklingsfrågor på skolans område. Erfarenheterna från arbetet med Skånes kommuner tar jag med mig in i fakultetsstyrelsen. Jag vill också bidra med perspektiv och kunskaper från mina forskningsfält utbildningsvetenskap och pedagogik.
 

 

Sidansvarig:

Valberedningens protokoll

Nomineringar

Följande personer har av fakultetens verksamheter föreslagits, och även accepterat nomineringen, till de olika uppdragen.

Dekan

 • Anders Tunlid, professor, biologiska institutionen
 • Christer Löfstedt, professor, biologiska institutionen
 • Leif Lönnblad, professor, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Sven Lidin, professor, kemiska institutionen
 • Tomas Brage, professor, fysiska institutionen

Prodekan för forskarutbildningen

 • Anders Irbäck, professor, institutionen för astronomi och teoretisk fysik (kandidatur återtagen)
 • Anders Tunlid, professor, biologiska institutionen
 • Leif Lönnblad, professor, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Ola Wendt, professor, kemiska institutionen
 • Per Lundberg, professor, biologiska institutionen
 • Tomas Brage, professor, fysiska institutionen

Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • Carin-Jarl Sunesson, universitetslektor, biologiska institutionen
 • Johan Rathsman, universitetslektor, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Karin Hall, professor, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Sofi Elmroth, professor, kemiska institutionen
 • Tomas Brage, professor, fysiska institutionen

Ledamot i fakultetsstyrelsen (vetenskapligt kompetent lärare)    

 • Anders Scherstén, universitetslektor, geologiska institutionen
 • Anna Maria Persson, universitetslektor, matematikcentrum
 • Charlotta Turner, professor, kemiska institutionen
 • Daniel Strand, universitetslektor, kemiska institutionen
 • Dirk Rudolph, professor, fysiska institutionen
 • Jessica Abbott, universitetslektor, biologiska institutionen
 • Philipp Birken, universitetslektor, matematikcentrum
 • Staffan Bensch, professor, biologiska institutionen
 • Tatyana Turova, professor, matematikcentrum
 • Viveka Alfredsson, professor, kemiska institutionen

Ledamot i fakultetsstyrelsen (övriga anställda)

 • Karin Hofvendahl, administrativ chef, centrum för miljö- och klimatforskning
 • Ola Gustafsson, forskningsingenjör, biologiska institutionen
 • Yvonne Persson, universitetsadjunkt, centrum för miljö- och klimatforskning