Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Val av dekan, prodekaner samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen

Mandatperioden 2018-2020

Valberedningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag på dekan, prodekaner samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen för perioden 2018-01-01-2020-12-31. Samtliga röstberättigade vid fakulteten har fått en inbjudan via mejl att nominera lämpliga kandidater.

Fakultetsstyrelsen är fakultetens högsta beslutande organ och har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, fakultetsbibliotek, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsarbete. Dekanen har ett helhetsansvar för fakulteten och leder det strategiska arbetet.

Vilka ska utses?

 • en dekan, därtill ordförande i fakultetsstyrelsen
 • två prodekaner med särskilt ansvar för grundutbildning respektive forskarutbildning. En av prodekanerna är ställföreträdande dekan, och vice ordförande i fakultetsstyrelsen.
 • fem lärarrepresentanter
 • två representanter för övriga anställda
 • två externa ledamöter

Nominera kandidater

Vem får nominera och rösta?

Anställda vid LU vars anställning utgör minst 50 % av heltid vid naturvetenskapliga fakulteten. Anställningen ska vara tillsvidare eller avse ett förordnande som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter i enlighet med 1 kap. 4 § HF.

Vem kan nomineras?

Till dekan, prodekaner och lärarrepresentant kan den väljas som är vetenskapligt kompetent lärare. Med uttrycket vetenskapligt kompetent lärare menas professor eller person som innehar anställning som lärare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Som representant för övriga anställda kan den väljas som är anställd vid fakulteten och som inte tillhör kategorin vetenskapligt kompetent lärare.

Det är tillåtet att föreslå sig själv som kandidat. I samband med att valberedningen offentliggör sitt förslag uppges även vilka övriga förslag som inkommit till valberedningen under arbetets gång.

Hur går nomineringen till?

Nomineringar av kandidater lämnas till valberedningen senast 17 februari 2017. Nomineringen ska innehålla namn på den nominerade kandidaten och det uppdrag nomineringen avser. Observera att kandidaten måste vara tillfrågad!

Nomineringar lämnas till valberedningens ordförande Mikael Calner via e-post mikael.calner [at] geol.lu.se eller per telefon till anknytning 214 24.

Hur tillsätts de olika uppdragen?

Dekan och prodekan (den prodekan som är ställföreträdare) utses av rektor efter förslag genom val av de röstberättigade vid fakulteten. Den andra prodekanen utses av dekan efter förslag genom val av de röstberättigade vid fakulteten. Övriga lärarrepresentanter och representanter för övriga anställda väljs direkt av de röstberättigade vid fakulteten. De externa ledamöterna föreslås av valberedningen och utses av rektor.

Valet kommer att genomföras i maj 2017.

Sidansvarig:

Inkomna nomineringar

Följande personer har av fakultetens verksamheter föreslagits, och även accepterat nomineringen, till de olika uppdragen.

Dekan

 • Anders Tunlid, professor, biologiska institutionen
 • Christer Löfstedt, professor, biologiska institutionen
 • Leif Lönnblad, professor, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Sven Lidin, professor, kemiska institutionen
 • Tomas Brage, professor, fysiska institutionen

Prodekan för forskarutbildningen

 • Anders Irbäck, professor, institutionen för astronomi och teoretisk fysik (kandidatur återtagen)
 • Anders Tunlid, professor, biologiska institutionen
 • Leif Lönnblad, professor, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Per Lundberg, professor, biologiska institutionen
 • Ola Wendt, professor, kemiska institutionen
 • Tomas Brage, professor, fysiska institutionen

Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • Carin-Jarl Sunesson, universitetslektor, biologiska institutionen
 • Karin Hall, professor, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Johan Rathsman, universitetslektor, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
 • Sofi Elmroth, professor, kemiska institutionen
 • Tomas Brage, professor, fysiska institutionen

Ledamot i fakultetsstyrelsen (vetenskapligt kompetent lärare)    

 • Anders Scherstén, universitetslektor, geologiska institutionen
 • Anna Maria Persson, universitetslektor, matematikcentrum
 • Charlotta Turner, professor, kemiska institutionen
 • Daniel Strand, universitetslektor, kemiska institutionen
 • Dirk Rudolph, professor, fysiska institutionen
 • Jessica Abbott, universitetslektor, biologiska institutionen
 • Philipp Birken, universitetslektor, matematikcentrum
 • Staffan Bensch, professor, biologiska institutionen
 • Tatyana Turova, professor, matematikcentrum
 • Viveka Alfredsson, professor, kemiska institutionen

Ledamot i fakultetsstyrelsen (övriga anställda)

 • Yvonne Persson, universitetsadjunkt, centrum för miljö- och klimatforskning
 • Karin Hofvendahl, administrativ chef, centrum för miljö- och klimatforskning
 • Ola Gustafsson, forskningsingenjör, biologiska institutionen